L 144 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).

Lovforslaget indeholder to dele.

For det første foreslås tilpasninger af lov om afgift af elektricitet til engrosmodellen som et led i Energiaftalen 2012 mellem S, RV, SF, V, DF, EL og KF.

Denne del af lovforslaget skal ses i sammenhæng med klima-, energi- og bygningsministerens lovforslag om justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten, hvormed engrosmodellen indføres (L 151).

For det andet foreslås der indført omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet for at hindre momskarruselsvig.

Fremsat den: 25. februar 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 28. april 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 578 af 4. maj 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
LF-HØRINGSSKEMA-GASOGEL DOK86921533X
Høringssvar.PDF

Bilag 2

Yderligere høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 3

Henvendelse af 13/3-15 fra Dansk Energi

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 15. april 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/3-15 fra Dansk Energi, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om det er samfundsøkonomiske fornuftigt, at lovforslaget kræver, at der for erhvervskunder skal være identitet mellem afgiftsbeløbet på elhandelsvirksomhedens faktura og det for kunden tilhørende afgiftsbeløb på netselskabets faktura, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er mest enkelt for en kunde at blive acontofaktureret ud fra andelstal, andelskvotienter og residualforbrug, som netselskabets faktura er baseret på, eller at blive acontofaktureret ud fra sidste års målte forbrug, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vurderer, at det vil have mærkbar negativ betydning for afgiftsprovenuet, hvis der indføres en modifikation til elafgiftslovens § 7, stk. 3, 4. og 5. pkt., så der i perioder mellem måleraflæsninger kan acontofaktureres elafgifter ud fra kundens forventede årsforbrug, som netvirksomheden allerede er ansvarlig for at indberette til datahubben, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor netselskaberne skal tillægges en pligt til at undersøge og træffe beslutning om, at en elkunde er berettiget til at være registreret med et særligt elafgiftsforhold, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren enig i, at der er tale om dobbeltadministration, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om fordele ved en ændring, således at validering og håndtering af særlige afgiftsforhold kun foregår mellem elhandelsvirksomheden og Energinet.dk uden involvering af netselskaber, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om virksomheden BIRN får flere eller færre administrative byrder med den aktuelle udformning af skatteopkrævningen ved engrosmodellen, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at sikre, at erhvervsvirksomheder ikke bliver forsinket i forhold til at kunne afslutte deres regnskaber endeligt omkring den 8.-10. hverdag i måneden, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren er enig i, at konsekvensen af den såkaldte værnsregel er, at elhandelsvirksomhederne skal afvente netvirksomhedernes faktura for en forbrugsperiode, før en momsregistreret erhvervskunde kan faktureres for elafgifter, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren finder det proportionalt i forhold til de med kravet forbundne administrative byrder og omkostninger, at elhandelsvirksomhederne skal afvente og kontrollere 70 netvirksomheders fakturaer, før elhandelsvirksomhederne kan fakturere deres momsregistrerede erhvervskunder for elafgifter, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om det understøtter en vellykket implementering af engrosmodellen at fastsætte faktureringsregler, der betyder, at elhandelsvirksomhedernes kundehåndtering og fakturering bliver afhængige af den enkelte netvirksomhed på en måde, som står i klar kontrast til formålet med engrosmodellen om enkelhed for kunden og ligestilling for alle elleverandører uanset ejerforhold, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.