L 123 Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).

Forslaget indeholder følgende ændringer af momsloven:

– Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter o.l.

Formålet hermed er bl.a. at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder etableret uden for EU.

– Bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligten.

Fremsat den: 28. januar 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. marts 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 273 af 25. marts 2015

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema 22 01 2015 (uden ændringsmarkeringer) DOK81965900X
Høringssvar (samlet)

Bilag 2

Henvendelse af 2/2-15 fra Audio Media A/S

Bilag 3

Oplæg fra foretræde fra Jacobsen Publications den 18/2-15

Bilag 4

Henvendelse af 19/2-2015 fra Bonnier Publications International

Bilag 5

Henvendelse af 20/2-15 fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening

Bilag 6

Henvendelse af 24/2-15 fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening

Bilag 7

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Internt dokument

Bilag 9

Kopi af svar på SAU alm. del - spm. 421 om kommentar til intern henvendelse af 23/1-15 fra Grafisk Arbejdsgiverforening

Bilag 10

Internt dokument

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Internt dokument

Bilag 13

Kopi af alm. del - svar på spm. 430 om kommentar til henvendelsen af 19/12-14 fra Jacobsen Publications A/S vedrørende foretræde om moms på magasiner (momsloven), fra skatteministeren

Bilag 14

Henvendelse af 4/3-15 fra Danske Medier
040315 - Magasinmoms til Folketingets Skatteudvalg
Bilag - notat fra PWC

Bilag 15

Fortroligt dokument

Bilag 16

Henvendelse af 5/3-2015 fra Dansk Journalistforbund
150305, Brev til Skatteudvalget
150225, Magasinbranchens udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum mv 25-02-15
141208, Magasinimportmoms, høringssvar

Bilag 17

Henvendelse af 10/3-15 fra Audio Media A/S

Bilag 18

Materiale fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening anvendt under foretræde den 11. marts 2015

Bilag 19

Materiale fra Advokat Anders Torbøl anvendt under foretræde den 11. marts 2015

Bilag 20

Betænkning afgivet den 11. marts 2015

Bilag 21

Internt dokument

Bilag 22

Henvendelse af 17/3-15 fra advokat Anders Torbøl

Spørgsmål og svar

Spm. 1

MFU spm. om et magasin skrevet på dansk, udgivet i Grønland og fremsendt som enkeltforsendelse til Danmark, vil få pålagt moms, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om at Post Danmark rent praktisk vil afgrænse enkeltforsendelser fra et ikke EU-land, som er omfattet af en importmoms, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om hvor mange enkeltforsendelser der i dag er mærket med CN22, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om hvordan Post Danmark påtænker at vurdere, hvorvidt et magasin er skrevet på dansk, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om, hvordan ministeren vurderer, at Post Danmark vil sondre mellem magasiner udgivet på dansk, grønlandsk og færøsk

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/2-15 fra Audio Media A/S, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til oplæg fra foretræde fra Jacobsen Publications den 18/2-15, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 19/2-2015 fra Bonnier Publications International, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/2-15 fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om i hvor stort omfang ministeren mener, at køb af dansksprogede magasiner, tidsskrifter o.lign. omlægges til køb af ikke-dansksprogede magasiner, tidsskrifter o.lign., til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om grunden til, at der ikke lægges importmoms på alle magasiner, tidsskrifter og lignende, der er trykt i udlandet, og kun på de dansksprogede, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvem der skal kontrollere, om et magasin er dansksproget og derfor skal pålægges importmoms, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvordan man rent teknisk vil afgøre, om et magasin eller tidsskrift betragtes som dansksproget, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om ministeren er enig i, at det ikke er muligt at kontrollere, om et magasin eller tidsskrift er dansksproget, hvis det sendes i en kuvert fra et tredjeland (uden for EU), til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvad de beskæftigelsesmæssige konsekvenser er af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvad er de beskæftigelsesmæssige konsekvenser i henholdsvis trykkeindustrien og magasinbranchen er, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvor mange magasiner og tidsskrifter ministeren forventer, forsvinder fra markedet på grund af dette lovforslag, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren vil oplyse, om der findes andre lande i Europa, som har en tilsvarende sprogskat på sit eget sprog, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvor stor en del af abonnenterne på dansksprogede magasiner, som er over 60 år, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor mange ansatte Post Danmark forventer, der skal til for at håndtere sorteringen og bedømmelsen af momspligt og gebyret på 160 kr., til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om der i SKAT afsættes ekstra ressourcer til at kontrollere, at der opkræves importmoms på magasiner og tidsskrifter og kontrol af, at de reelt er dansksprogede, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvordan f.eks. Post Danmark skal kunne identificere, om et blad er dansksproget eller ikke, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministeren er enig i, at Post Danmark vil være nødt til at gennemgå hvert enkelt magasin for at fastslå, om det er et dansksproget magasin eller ej, og at det i så fald vil være en tung administrativ proces, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er enig i, dansksprogede magasiner og tidsskrifter i forvejen, i de fleste tilfælde, vil være dyrere end sammenlignelige ikke-dansksprogede magasiner og tidsskrifter, da markedet for de dansksprogede magasiner er mindre, og at dette lovforslag vil gøre prisforskellen større, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om ministeren vil yde teknisk bistand til at udarbejde et ændringsforslag, der udskyder ikrafttrædelsen på moms på dansksprogede magasiner og tidsskrifter til den 1. januar 2016, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om ministeren finder, at det er i overensstemmelse med regeringens kulturpolitik at diskriminere mod det danske sprog, når der alene pålægges importmoms på det danske sprog og ikke andre fremmedsprog, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren kan oplyse, om Skatteministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af L 123, har forespurgt EU-Kommissionen om tilladelse til at diskriminere det danske sprog på magasiner importeret til Danmark fra lande uden for EU, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren kan oplyse, om EU har givet tilladelse til, at man kan diskriminere udgivelser på dansksprogede magasiner, men at der ikke er givet tilladelse til at diskriminere på andre sprog, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvad der ligger til grund for dette skøn over mængden af importerede magasiner, jf. SAU alm. del - svar på spm. 283, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om ministeren oversende den dokumentation, der danner grundlag for de fremsatte påstande i SAU alm. del - svar på spm. 284, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om indførelsen af moms på dansksprogede magasiner vil medføre flytning af trykaktiviteter til Danmark eller til andre EU-lande, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om konkurrencefordele til udenlandske magasiner, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om ministeren skønner, at der er en vis men beskeden konkurrence mellem dansksprogede magasiner og magasiner på andre sprog, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om og hvordan det i forhold til bestemmelserne i grundlovens § 72 om brevhemmelighed er muligt at kontrollere magasiners sprog, såfremt de fremsendes i kuverter, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om ministeren er enig i, at Post Danmarks svar på SAU alm. del – spørgsmål 220 kun kan forstås sådan, at magasiner, der fremsendes som enkeltforsendelser af et udenlandsk forlag, i modsætning til, hvad ministeren skriver, pålægges et gebyr på 160 kr., uanset om de fremsendes samlet, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om bemærkningerne til lovforslaget hvor det fremgår på side 7, at: "Betingelsen om, at magasiner, tidsskrifter og lignende skal være dansksproget for at være omfattet af forslaget, vil være opfyldt, hvor mere end 50 pct. af tekstindholdet er formuleret på dansk", til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om kommentar til henvendelse af 24/2-15 fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om den samlede mulige gevinst ved den nuværende trykning i tredjelande m.v., til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om den samlede mulige beskæftigelsesmæssige gevinst i den grafiske branche maksimalt kan udgøre mellem 12 og 24 ekstra arbejdspladser, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om at redegøre for det forventede provenu på 40 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om, hvilken beskæftigelsesmæssig konsekvens ministeren vurderer, at lovforslaget vil have i Danmark, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om at redegøre for om Skatteministeriet har noget grundlag for at afvise, at lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, vil betyde, at 20 eller flere magasiner med mere end 1,5 mio. læsere vil være tvunget til at lukke, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om at kommentere tabet af op mod 218 arbejdspladser ved indførelse af moms på dansksprogede magasiner, som anført af Copenhagen Economics, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om, hvordan udviklingen i salget af dansksprogede abonnementsbaserede magasiner har været siden år 2000, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om, med hvilken begrundelse ministeren anser den konkurrenceforvridning lovforslaget således vil skabe for mere acceptabel end den eksisterende konkurrenceforvridning inden for den grafiske branche, som forslaget angiveligt forsøger at fjerne, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om, hvordan ministeren kan vurdere, hvorvidt trykningen af magasiner vil blive flyttet til Danmark som konsekvens af en lovændring, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvordan et magasin defineres i henhold til bemærkningerne i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om, præcis hvilke kriterier der ligges til grund for tidskrifter m.m., der vil blive momsbelagt ved en afgiftspålægning, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om at ministeren bekræfte, at hvis det i et scenarium, hvor alle 9 mio. importerede magasiner til Danmark, jf. Post Danmarks oplysninger, skulle være på dansk, og hver enkelt skal behandles individuelt og pålægges et gebyr på 160 kr., vil det kunne koste 1.440.000.000 kr. at opkræve moms på henved 40 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om at andre lande i EU ham bekendt ikke har samme problemstilling som Danmark og derfor ikke har haft behov for samme usædvanlige lovindgreb som i Danmark, til skatteministeren

Spm. 51

Spm. om kommentar til henvendelse af 4/3-15 fra Danske Medier, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 5/3-2015 fra Dansk Journalistforbund, til skatteministeren

Spm. 53

Spm. om at garantere, at lovforslagets genererede merprovenu vil blive brugt til at sænke skatter og afgifter, til skatteministeren

Spm. 54

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/3-15 fra Audio Media A/S, til skatteministeren

Spm. 55

Spm. om, i hvilken størrelsesorden lovforslaget forventes at bidrage til at øge omsætningen og beskæftigelsen for grafiske virksomheder i Danmark og EU, til skatteministeren

Spm. 56

Spm. om, hvad ministeren mener med "den utilsigtede udnyttelse af momsreglerne", sådan som ministeren skriver i svaret på spørgsmål 41, til skatteministeren

Spm. 57

Spm. om kommentar til materiale fra Dansk Magasinpresses Redaktørforening anvendt under foretræde den 11. marts 2015, til skatteministeren

Spm. 58

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/2-15 fra Advokat Anders Torbøl, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om kommentar til materiale fra Advokat Anders Torbøl anvendt under foretræde den 11. marts 2015, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-15 fra advokat Anders Torbøl, til skatteministeren
L 123 - Svar på spm 60 [DOK91514424]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 61

Spm. om justitsministeren ikke vil bidrage med Justitsministeriets juridiske vurdering af sagen, jf. svar på spm. 243, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 - Svar på spm 61 [DOK91527273]

Spm. 62

Spm. om ministeren enig i, at nøjagtig samme argumentation, som justitsministeren har lagt til grund for sit svar, jf. svar på spm. 242, til skatteministeren
L 123 - Svar på spm 62 [DOK91527690]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 63

Spm. om at oplyse, om Justitsministeriet har været i kontakt med det finske justitsministerium under hensyn til, at Finland i december 2014 besluttede ikke at gennemføre et tilsvarende forslag, jf. svar på spm. 244, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 - Svar på spm 63 [DOK91527866]

Spm. 64

Spm. om at uddybe justitsministerens begrundelse for, hvordan justitsministeren er nået frem til sit resultat, samt hvorvidt Justitsministeriet i den forbindelse tog i betragtning, at lovforslaget – hvis vedtaget – ville føre til lukning af omkring 20 magasiner, jf. svar på spm. 244, til skatteministeren
L 123 - Svar på spm 64 [DOK91528011]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 65

Spm. om at oversende den ny dokumentation til Folketinget samt redegøre for, hvilken udvikling og hvilke begivenheder der har ledt til en ny retstilstand på området, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 - Svar på spm 65 [DOK91528157]

Spm. 66

Spm. om en ikrafttrædelsesdato pr. 1. juli 2015 er realistisk, set i lyset af at mange har forudbetalt deres abonnement et år forud, til skatteministeren
L 123 - Svar på spm 66 [DOK91519373]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 67

Spm. om, hvem der har pligt til at betale momsen efter 1. juli 2015, såfremt et abonnement er forudbetalt, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 - Svar på spm 67 [DOK91521922]

Spm. 68

MFU spm. om at bekræfte, at alle former for varer med en værdi på under 80 kr. fremover kan sendes til Danmark momsfrit – dog på nær magasiner – forudsat at lovforslaget vedtages, til skatteministeren
L 123 - Svar på spm 68 [DOK91545988]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 69

MFU spm. om at oplyse den samlede anslåede årsværdi af varer under 80 kr., der sendes momsfrit til Danmark, opdelt på brancher/kategorier, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 - Svar på spm 69 [DOK91546178]

Spm. 70

MFU spm. om at juridisk begrunde en eventuel tilbagevisning af det af advokat Anders Torbøl anførte i henvendelsen, jf. svar på spm. 60, til skatteministeren
L 123 - Svar på spm 70 [DOK91546401]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 71

MFU spm. om Skatteministeriet har modtaget en henvendelse fra Europa-Kommissionen vedrørende forslaget om pålæggelse af moms på magasiner (L-123) og proceduren for opkrævning af denne moms, herunder det af Post Danmark påtænkte gebyr, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 - Svar på spm 71 [DOK91546557]
Bilag L 123 spm 71 - Brev fra Kommissionen
Bilag til L 123 spm 71 - Brev af 26. november 2014 til Kommissionen

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.