L 124 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).

Lovforslaget vedrører styrkede rammevilkår for Det Blå Danmark.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre dette initiativ.

Det foreslås at udvide tonnageskatteordningen, så en række aktiviteter, der typisk udføres af specialskibe (vindmølleskibe, ishåndteringsskibe, hotelskibe og vagtskibe), fremover kan omfattes af den lempelige beskatning efter denne ordning.

Tonnageskatten opkræves som en fast skat, der er uafhængig af rederiernes faktiske driftsresultat.

Udvidelsen skal tiltrække nye fartøjer til Danmark og sikre investeringer og arbejdspladser.

Med forslaget præciseres, at udvidelsen af tonnageskatteordningen ikke medfører nogen ændring i anvendelsesområdet for DIS-ordningen.

Fremsat den: 28. januar 2015. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema DOK75155855
Høringssvar [DOK75776970]

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

3. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil se på, om konstruktionsskibe, der bygger og vedligeholder havvindmøller, også kan indgå i L 124 om en udvidelse af tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at udvide lovforslaget, således at fartøjer, der bygger og vedligeholder olieboreinstallationer, også kan komme med i tonnageskatteordningen, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil vurdere de økonomiske konsekvenser ved følgende ændringsforslag til lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 124 - svar på spm 3X

Spm. 4

Spm. om at redegøre for andre EU-landes sømandsskatte- og tonnageskatteordninger, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren er enig med konklusionerne i PwC’s rapport ”Corporate taxation in the global offshore shipping industry”, hvor de danske søfartsskatteordninger, i modsætning til nabolande som Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Norge, kategoriseres som forholdsvis restriktive, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for beskæftigelsespotentialet ved en udvidelse af DIS-ordningen med offshore specialskibe, med undtagelse af boreskibe- og rigge, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvilke søfartsordninger der vurderes mere vidtgående end de danske, som allerede i dag er godkendt af Kommissionen, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange mia. kr. rabatten ved tonnagebeskatning udgør sammenlignet med selskabsbeskatning, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at orientere om dialogen med Kommissionen vedrørende L 124, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.