L 98 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).

Med lovforslaget harmoniseres reglerne for exitbeskatning, og der indføres bl.a. adgang for fysiske personer til at kunne vælge henstand med betaling af exitskatter på aktiver, der udgår af dansk beskatning, mod en forrentning af henstandsbeløbet.

Endvidere indgår en justering af reglen om skattefrihed for datterselskabsudbytter som følge af en ændring af moder- og datterselskabsdirektivet. Det indebærer, at dansk beskattede moderselskaber generelt bliver skattepligtige af udbytter fra datterselskaber, i det omfang udbyttebetalingerne er fradragsberettigede i datterselskabslandet.

Herudover justeres reglerne om rentefradragsbegrænsning, og kursgevinstloven justeres.

Endelig indeholder lovforslaget en række mindre justeringer, der har relevans for beskatningen af selskaber og erhvervsdrivende.

Fremsat den: 17. december 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. februar 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 202 af 27. februar 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema DOK69323841X
Samlede høringssvar til exitskatten.PDF

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Internt dokument

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Internt dokument

Bilag 7

Henvendelse af 13/2-15 fra Deloitte
L98 spm
DEP1999.98.531.30_R_DEF_20030514

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

3. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet 19/2-15

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om bemærkningerne til lovforslaget – afsnit 2.6 – om ændring af procentsatsen for kildeskatten på udbetaling af royalties mv., til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren kan sikre, at ændringerne med hensyn til exitskat ikke betyder, at der – på kort og på længere sigt – er en øget mulighed for at flytte aktiver ud af landet uden at betale skat i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til intern henvendelse af 3/2-15 fra M.F.C., til skatteministeren

Spm. 4

Internt dokument

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/2-15 fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministeren kan bekræfte, at konsekvensen af Skatterådets afgørelse 2015.40.SR i forbindelse med L 98 betyder, at forbrugerejede fjernvarmeværkers levering af opvarmet vand til procesformål vil være skattepligtig, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på L 98 spm 6 DOK87343387X

Spm. 7

Spm. om ministeren er enig i, at hvis et forbrugerejet fjernvarmeværk leverer opvarmet vand til procesformål, så vil hele fjernevarmeværkets aktiviteter være omfattet af skattepligt, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på L 98 spm 7 DOK87353924X

Spm. 8

Spm. om ministeren mener, at det administrativt er muligt at udskille levering af opvarmet vand til procesformål i et selvstændigt selskab, og vil ministeren i givet fald sørge for, at der udarbejdes grundige vejledninger herom, til skatteministeren
SAU svar på L 98 spm 8 DOK87354407X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.