L 64 A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).

Lovforslag nr. L 64 blev delt i to lovforslag.

Lovforslag nr. L 64 A vedrørte efter delingen forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas og afskaffelse af banderoler på spiritus m.v. Vedtaget 109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 2

Udsendt høringsmateriale for den del af lovforslaget, der vedrører ændring i lønsumsafgiftsloven, er sendt i høring samtidig med fremsættelsen den 12. november 2014, fra skatteministeren

Bilag 3

Høringsmateriale, fra skatteministeren

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 5

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 6

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 28/11-14 fra Bryggeriforeningen

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 2/12-14 fra Bryggeriforeningen vedrørende materiale anvendt under foretræde den 3/12-14

Bilag 12

Orientering om ændringsforslag sendt i høring, fra skatteministeren

Bilag 13

Supplerende hørigssskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

3. udkast til betænkning

Bilag 16

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Bilag 17

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 18

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 17. december af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om enkeltabonnenter på vejhjælp hidtil ikke har skullet betale skadeforsikringsafgift, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget indebærer, at personer, der har abonnement på vejhjælp som enkeltstående produkt fremover skal betale en afgift, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om enkeltabonnementer på vejhjælp tidligere var omfattet af eller fritaget for stempelafgift, inden denne blev omlagt til en skadesforsikringsafgift, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorfor regeringen undlod at inkludere vejhjælp, da man i sin tid ændrede lovgivningen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil erkende, at et lovforslag, der indebærer, at en bestemt gruppe mennesker fremover skal betale en afgift, de ikke skal betale i dag, er det samme som at udvide beskatningen på det pågældende område, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvor mange og hvilke forsikringsselskaber der i dag selv udfører vejhjælp eller sælger vejhjælpsabonnementer som enkeltstående produkt og således er udsat for den konkurrenceforvridning fra vejhjælpsvirksomhederne, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan lovforslagets påståede hensigt om at forenkle en række administrative regler samt mindske byrderne harmonerer med de væsentlige omkostninger til opkrævning af skadesforsikringsafgiften, som vejhjælpsvirksomheder, autoforhandlere eller autoværksteder pålægges, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor store omkostninger til implementering, f.eks. i form af investeringer i it-systemer til opkrævning af skadesforsikringsafgift, finder ministeren er rimelige set i forhold til den årlige afgiftssum, der skal betales, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan en betryggende kontrol af importeret spiritus skal foregå, når banderolerne bliver afskaffet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at kommentere høringssvaret fra Skattefaglig Forening, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren i tilstrækkelig grad har forhørt sig i spiritusbranchen og hos SKAT, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om det ikke bekymrer ministeren, at spiritusbranchen, Vin og Spiritus Organisation Danmark og SKAT samstemmende advarer imod afskaffelse af spiritusbanderolen, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om ministeren kan garantere, at afskaffelsen af spiritusbanderolen ikke vil forøge antallet af spiritusflasker købt ved grænsen fra hver 3. flaske spiritus nydt i Danmark til en endnu højere procentdel, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilke konkrete kontrolredskaber ministeren påtænker at indføre pr. 1. januar 2015, når spiritusbanderolen afskaffes, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilke konkrete initiativer ministeren og fødevareministeren planlægger at foretage sig omkring spiritusbranchens egenkontrol og sporbarhed på spiritussen, hvis spiritusbanderolen afskaffes, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at der indføres et nærmest tilsvarende klistermærke til afløsning af spiritusbanderolen, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler afgift på vejhjælp udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/11-14 fra Bryggeriforeningen, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om ministeren har overvejet mulighederne for en samlet konsekvensvurdering som følge af skadeforsikringsafgiften og vejhjælpen i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-14 fra Bryggeriforeningen vedrørende materiale anvendt under foretræde for udvalget den 3/12-14, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.