L 88 Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).

Det foreslås, at der indføres begrænset skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber og partnerselskaber. Indførelsen af skattepligt for deltagere i disse typer af selskaber skal sikre, at der er ens regler for dansk registrerede aktie- og anpartsselskaber og for deltagere i kommanditselskaber og partnerselskaber.

Fremsat den: 3. december 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

2. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 21. maj 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvem der utilsigtet vil blive ramt, såfremt der indføres dansk skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ,hvilken særlig funktion kommanditselskaber har, som andre selskabsformer ikke har, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorledes SKAT i dag kontrollerer, om et kommanditselskab med udenlandske deltagere i kraft af kommanditselskabets virksomhed medfører, at de udenlandske deltagere er begrænset skattepligtige til Danmark på grund af deltagelse i en virksomhed, der har fast driftssted i Danmark efter intern dansk ret, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvordan SKAT i dag kontrollerer, at udenlandske deltagere i et dansk kommanditselskab, hvis virksomhed udgør et fast driftssted i Danmark, selvangiver den skattepligtige indkomst som begrænset skattepligt i det hele taget og opgør dette resultat korrekt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange kommanditselskaber har udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at ministeren bekræfte, at der reelt kun er følgende typer af udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber: Personer, der tidligere har haft tilknytning til Danmark, f.eks. personer, der deltager i et dansk ejendoms K/S, Deltagere i danske K/S’er, der er led i en kapitalfondstruktur, Deltagere fra Rusland og Ukraine, der bruger det danske K/S til finansielle transaktioner og som ”gennemstrømningsselskab”, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at udenlandske deltagere, der tidligere har haft tilknytning til Danmark, f.eks. personer, der deltager i et dansk ejendoms K/S, allerede efter de nuværende regler er begrænset skattepligtige til Danmark efter intern dansk ret og evt. DBO, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at det i dag er meget vanskeligt at afgøre, om deltagelse i et dansk K/S som led i en kapitalfondsejet struktur (og dermed deltagernes ejerskab af K/S andele) statuerer fast driftssted efter intern dansk ret, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om at fremsende en oversigt over, i hvilket omfang Skatterådet har afgivet bindende svar om, hvorvidt deltagelse i et dansk K/S efter intern dansk ret medfører fast driftssted i Danmark, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvornår der foreligger rapportering af SKATs undersøgelse af K/S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at oplyse de foreløbige resultater af SKATs undersøgelse af K/S’er o.l. med deltagelse af russiske og ukrainske deltagere, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at afgøre, om der skal indeholdes udbytteskat ved udbytteudlodning fra danske selskaber, hvis ejeren af aktier (udbyttemodtageren) er et dansk K/S med udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at bekræfte, at det er forbundet med betydelige vanskeligheder at fastlægge eventuel ”beneficial owner” af udloddet udbytte, hvis ejeren af aktier (udbyttemodtageren) er et dansk K/S med udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at en række af de vanskeligheder, der er for SKAT ved at fastlægge, om der er udenlandske deltagere i et dansk K/S, der er begrænset skattepligtig af resultatet i det danske K/S, vil være betydeligt mindre, hvis det som udgangspunkt gælder, at de pågældende deltagere er begrænset skattepligtige, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, i hvilket omfang SKAT har ændret skatteansættelsen for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber i forbindelse med SKATs projekt om brug og misbrug af kommanditselskaber, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ministeren kan bekræfte, at svarene på spørgsmål 3 og 4 viser, at der er behov for lovforslaget, så kontrol af udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber sættes i faste rammer, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om ministeren i fortsættelse af besvarelsen af spørgsmål 6 vil oplyse, om det forhold, at der ud over deltagelse af de i spørgsmålet anførte grupper, også er set eksempler på deltagere fra Cypern, Seychellerne og Gibraltar, bekræfter, at deltagelse synes at være skatteinitieret, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om ministeren i fortsættelse af besvarelsen af spørgsmål 6 vil oplyse, om de anførte eksempler på deltagere fra Cypern, Seychellerne og Gibraltar, var i danske kommanditselskaber med egentlig erhvervsmæssig virksomhed, og om de pågældende deltagere var de egentlig ejere, eller om der var tale om mellemselskaber, der udnyttede specielle skatteregler, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om baggrunden for, at Skatterådet kan afgive bindende svar vedrørende udenlandske deltageres skattepligtsstatus ved deltagelse i danske kommanditselskaber uden at kende de pågældende berørte deltageres skattemæssige hjemsted, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om oversendelse af en kopi af SKATs delrapport af 4. februar 2015, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om eksempler på, at der er foretaget investering i egentlig dansk erhvervsvirksomhed af kommanditselskaber, hvor der er tale om udenlandske deltagere, der ikke tidligere har været fuldt skattepligtige til Danmark, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om det skattemæssige hjemsted for de udenlandske deltagere i de seks tilfælde, nævnt i besvarelse af spørgsmål 11, hvor SKAT har anerkendt, at der ikke foreligger fast driftssted for disse udenlandske deltagere, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om sidste del af besvarelsen af spørgsmål 11 skal forstås sådan, at SKAT ikke har foretaget udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder i de i spørgsmålet anførte omstændigheder, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om andre EU-landes bestemmelser om kommanditselskaber er skrappere end de danske, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvilke muligheder for at drive erhvervsmæssig virksomhed der indskrænkes, hvis kommanditselskabsformen afskaffes, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om talepapir fra samrådet den 7. april 2015 vedrørende lovforslaget, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for den kreds af skatteydere, der med en vedtagelse af L 88 utilsigtet vil blive ramt af indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber, herunder hvor stor en gruppe, der er tale om, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan SKAT rent praktisk aktuelt fører kontrol med udenlandske kommanditselskabsdeltageres skattebetalinger, og herunder oplyse, hvilke praktiske problemer der kan være i forbindelse med denne kontrol, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, om udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber har mulighed for at gemme sig bag en ejerstruktur, så de reelt er de ultimative ejere af kommanditselskabsandelene uden reelt at fremstå som sådan og på denne måde kan undgå dansk beskatning, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.