L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).

Lovforslaget indeholder to elementer.

Som led i Aftale om finansloven for 2015 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslås det at forhøje loftet over fradraget for fagforeningskontingenter for at understøtte en høj organisationsgrad på arbejdsmarkedet. Det foreslås, at den beløbsmæssige grænse for fradrag for fagforeningskontingenter forhøjes fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra og med indkomståret 2015. Forhøjelsen af fradraget forventes at medføre en øget disponibel indkomst for omkring 1,3 mio. fagforeningsmedlemmer.

For det andet foreslås en ændring af virkningstidspunktet for lov nr. 1398 af 23. december 2012 om ændring af lov børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. Forslaget indebærer, at perioder med bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med perioder med bopæl eller beskæftigelse i Danmark også ved beregning af ydelser for 2012. Virkningstidspunktet for loven fremrykkes med forslaget med et år til den 1. januar 2012. Ændringen har udelukkende en begunstigende virkning.

Forslaget vil betyde, at eksempelvis personer, der i 2012 flyttede til Danmark fra Grønland eller Færøerne, og som på grund af optjeningsprincippet hidtil ikke har haft ret til fuld børne- og ungeydelse eller ydelser efter børnetilskudsloven i 2012, vil skulle have genoptaget deres sager for 2012, hvis de i øvrigt var berettigede til ydelser i 2012.

Fremsat den: 19. november 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1534 af 27. december 2014

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - fagforeningskontingent og ydelser i 2012 DOK71022866X
Høringssvar beregning af ydelser i 2012
Høringssvar fagforeningskontingenter

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.