L 76 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en aftale om ændring af den dansk-færøske protokol om beskatning af pensioner til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst fra 1996. Aftalen blev undertegnet den 23. oktober og gør det muligt at beskatte pensioner i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis der er givet fradrag for indbetalingerne, eller en arbejdsgivers bidrag ikke er blevet beskattet på indbetalingstidspunktet (bortseelsesret). Ændringen vedrører ikke sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser, dvs. folkepension m.v.

Den gældende protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at pensioner, som betales fra Danmark til en modtager på Færøerne eller omvendt, kun kan beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende. En pensionist, som er hjemmehørende på Færøerne, og som modtager dansk pension, betaler således ikke dansk skat af pensionsbeløbene.

Færøerne har nu ændret sin lovgivning, således at der ikke længere gives fradrag for indbetalinger på pensionsordninger. Til gengæld beskattes udbetalinger ikke. En dansk pension, som udbetales til en modtager på Færøerne, vil herefter hverken blive beskattet i Danmark eller på Færøerne.

Aftalen ændrer den eksisterende dansk-færøske protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, sådan at pensioner vil kunne beskattes i den del af riget, hvorfra de udbetales, hvis modtageren har haft fradrag i denne del af riget for indbetalinger, eller hvis bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var blevet beskattet i denne del af riget.

Aftalen træder i kraft, når begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har virkning for indkomstår, der påbegyndes fra og med 1. januar 2015.

Fremsat den: 19. november 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1535 af 27. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 76 - høringsskema
L 76 - høringssvar

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om en opgørelse over det ikke-disponerede råderum til offentlige investeringer år for år frem til 2022 dels såfremt lovforslag L 76 gennemføres, dels såfremt lovforslaget ikke gennemføres, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor andelsboliger og lejeboliger først får en rabat fra 2017, og om det ikke vil muligt at give den fra 2015, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorfor tinglysningsafgiften på erhvervsejendomme ikke udelukkende beregnes ud fra ejerskiftesummen, ligesom det gøres på ejerboliger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil være indstillet på, at der åbnes for adgang til § 4-vurderinger, så vurderinger også kan korrigeres på ejerens foranledning, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvilke muligheder en boligejer har for at få revurderet sin ejendomsvurdering, hvis handelsprisen åbenlyst adskiller sig fra den offentlige vurdering, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvilke boligtyper der automatisk vil få for meget betalt ejendomsskat tilbage, når et nyt vurderingssystem er klar, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorfor det er rimeligt, at de billigste ejendomme maksimalt får en rabat på 5 pct., når Engberg-udvalgets rapport viser, at 76 pct. af parcelhusene med en ejendomsværdi på under 0,5 mio. kr. overvurderes med mere end 20 pct., til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis den yderligere rabat til de billigste boliger stiger til henholdsvis 5 og 7,5 pct., til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan det sikres, at rabatten til lejerne ender hos lejerne og ikke blot går i udlejernes lommer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvad det koster at give rabat til lejeboliger fra 2015 (både rabatten på 2,5 pct. og ekstra-rabatten på 2,5 pct. for boligejendomme med en grundværdi pr. lejlighed på op til 50.000 kr.), til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om det er muligt at skelne mellem erhvervsejendomme til boligformål og de andre typer af erhverv og differentiere rabat på grundskylden, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvordan det kan sikres, at den rabat, der ydes til private udlejningsejendomme, kommer lejerne til gode, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvilke muligheder der er for, at lejere kan rejse spørgsmål om for høj en grundskyld, der betales over lejen, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan det kan sikres, at den rabat, der gives til dem med de største ejendoms- og grundværdier, betales tilbage, hvis det viser sig ved en ny vurdering, at de i virkeligheden har betalt for lidt, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om en vurdering af det ikke-udmøntede råderum til offentlige investeringer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.