L 42 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).

Lovforslaget har til formål:

At smidiggøre klagereglerne, således at sagerne kan afsluttes hurtigere, når klageren og SKAT er enige om resultatet.

At betinge anvendelsen af overspringsreglen i skatteforvaltningsloven af, at klageren endnu ikke har modtaget en indstilling om sagens afgørelse.

At sikre, at der kan ydes omkostningsgodtgørelse i retssager om bl.a. ejendomsvurdering.

At lovfæste administrativ praksis for at yde omkostningsgodtgørelse i hjemvisningssager og for afsluttende arbejder som opfølgning på en afgjort godtgørelsesberettiget klage- eller retssag.

At betinge ydelsen af skattefrie tredjemandstilskud af, at yderen ikke har indgået en honoraraftale med skatteyderen på ”no cure no pay”-vilkår.

At ændre dækningsrækkefølgen ved SKATs inddrivelse af krav på underholdsbidrag.

At foretage enkelte justeringer i reglerne om SKATs restanceforebyggende arbejde.

At gennemføre restanceinddrivelsesdelen af kommuneaftalen.

At lovfæste, at virksomheder, der ikke har leverancer her i landet, kun kan momsregistreres, hvis de er etableret her i landet.

Fremsat den: 30. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
L42X
L42.PDF

Bilag 2

Høringsbrev, fra Skatteministeriet
Brev til FT om høring over uddrag af lovforslaget om hurtig afslutning i visse klagesager mv. [DOK67161245]X
Mail om høring af uddrag af lovforslaget om hurtig afslutning i visse klagesager mv. [DOK67089692]X
Uddrag af lovforslag om hurtig afslutning af visse klagesager mv. [DOK67162802]X

Bilag 3

Supplerende hørigsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema vedr lovforslag om hurtig afslutning i visse klagesager mv (L 42) DOK69409782X
L 42 Samlet høringssvar.PDF

Bilag 4

Fortroligt dokument

Bilag 5

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte

Bilag 8

Fortroligt dokument

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 11. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor princippet om ”no cure no pay” ikke kan støttes, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor ofte konstruktionen som den i SKM2007.99.LSR nævnte er forekommet i praksis i perioden 2008-2014, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er en forudsætning for skattepligt efter forslagets § 4, at tilskudsyderen også har udført den rådgivende bistand i sagen (som i SKM2007.99.LSR), til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilket skatteprovenu der forventes i relation til indførelsen af skattepligt i henhold til forslagets § 4 isoleret set, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor man nu med forslagets § 4 retter konsekvenserne mod modtageren af rådgivningen og ikke rådgiveren, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der med indførelsen af beskatning i henhold til lovforslagets § 4 vil blive ført færre sager mod SKAT/Skatteministeriet ved Landsskatteretten og domstolene, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om baggrunden for, at en tilskudsmodtager ikke skal beskattes, hvis hans rådgiver betales efter en timetakst, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor det er honorarets betalingstidspunkt og ikke tidspunktet for arbejdets udførelse, der er det afgørende for, om der opstår skattepligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om man ikke er bange for, at en række sager, der ellers viser sig fuldt ud berettigede, ikke bliver ført, hvis der indføres skattepligt, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at oplyse, hvornår, hvordan og af hvem Skatteministeriet blev gjort opmærksom på, at no cure no pay princippet skulle laves om, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om at oplyse, om en advokatafregning vil blive opfattet som et honorar, der udgør "en andel af den økonomiske gevinst", jf. lovforslagets § 4, nr. 1, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-14 fra Rådet for Socialt Udsatte, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Spm. 12 af 2.12.2914 - svar [DOK74104225]

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.