L 43 Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har i juni 2014 indgået en aftale om en vækstpakke, der indeholder en række initiativer rettet mod bedre regulering, styrket virksomhedsservice, forskning og uddannelse samt bedre erhvervsbeskatning mv.

Dette lovforslag vedrører fuldt fradrag for moms på hotelovernatninger og afgiftsharmonisering for taxier m.v.

Lovforslaget indeholder for det første en forhøjelse af momsfradraget for hotelovernatninger. Det medfører, at danske og udenlandske virksomheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Initiativet skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på 105 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem.

Lovforslaget indeholder for det andet en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre lige beskatningsvilkår. Harmoniseringen medfører, at registreringsafgiften for taxier, limousiner og sygetransportbiler afskaffes, så alle personbiler til erhvervsmæssig persontransport er fritaget for registreringsafgift. Derudover afskaffes reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal betales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner. Endelig omlægges de løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik, så alle kørselstyper fremover er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbiler.

Fremsat den: 30. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
L43X
L43.PDF

Bilag 2

Henvendelse af 10/11-14 fra Taxa Fyn

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 14/10-14 fra Dansk Taxi Råd vedrørende foretræde om registreringsafgiften for taxier

Bilag 5

Henvendelse af 14/11-14 fra Dansk Taxi Råd vedrørende foretræde
Hv Dansk Taxi Råd
Taxi rapport_oktober 2014_opslag

Bilag 6

Henvendelse af 18/11-14 fra Torben Wilken, Gentofte

Bilag 7

Henvendelse af 18/11-14 fra Dansk Taxi Råd

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 26/11-14 fra Ivan Naurholm, København N
Henvendelse til Skatteudvalget vedr L43
TAXI lighed
Ivans Taxilov 2014

Bilag 10

Kopi af skatteministerens svar på ULØ alm. del - spm. 31 vedrørende kommentar til henvendelsen fra Dansk Taxi Råd om afgiftsharmonisering af registreringsafgiften

Bilag 11

Henvendelse af 1/12-14 fra Landdistrikternes Fællesråd

Bilag 12

Kopi af skatteministerens svar på ULØ alm. del - spm. 63 om talepapir fra samrådet den 2/12-14 om taxibetjeningen i landdistrikterne, fra skatteministeren
Svar på ULØ almdel spm 63 DOK74873409X
Tale - samråd 2 december ØLUX

Bilag 13

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad den provenumæssige effekt for staten er af en ordning, hvor den nuværende ordning for frikørsel af taxier udbredes til alle former for erhvervsmæssig personbefordring med personbil, til skatteministeren

Spm. 2

MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 10/11-14 fra Taxa Fyn, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvad den provenumæssige effekt vil være i forhold til regeringens forslag, hvis det viser sig, at taxivognmændene ikke skifter bilerne ud efter 3 år som forudsat i regeringens forslag, men efter henholdsvis 4, 5 og 6 år, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvis den nuværende frikørselsordning opretholdes og udbredes til alle former for erhvervsmæssig persontransport med personbil, hvad skal bundgrænsen så være for at opnå det samme provenu som i regeringens forslag, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad den provenumæssige effekt for staten er af en ordning, hvor den nuværende ordning for frikørsel af taxier udbredes til alle former for erhvervsmæssig personbefordring med personbil, samtidig med at bundgrænsen for betaling af registreringsafgift ændres fra de nuværende 230.000 kr. til 150.000 kr., til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at uddybe, hvorledes to sætninger i de almindelige bemærkninger til lovforslaget hænger sammen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-14 fra Dansk Taxi Råd vedrørende foretræde, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om, hvor mange år ministeren vurderer, at afgiftsharmoniseringen af registreringsafgiften vil udskyde salget af brugte taxier, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om, hvor mange ekstra biler til privatforbrug vil efter ministerens vurdering blive indkøbt som konsekvens af afgiftsharmoniseringen af registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om, hvor meget ministeren vurderer, at prisen for at køre taxi vil skulle stige, som konsekvens af "afgiftsharmoniseringen af registreringsafgiften", hvis taxivognmændene skal fastholde deres indtægt, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om at redegøre for sammenhængen mellem pkt. 151 på lov- og cirkulæreprogrammet fra 2014, hvor kommunerne blev negativt kompenseret som følge af skærpede energi- og miljøkrav til taxier, og afgiftsharmoniseringen af registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvor mange job afskaffelsen af frikørselsordningen kommer til at koste pr. mio. kr. i øget statsligt provenu, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvor mange mennesker ministeren vurderer vil miste deres job i taxibranchen, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om, hvor mange procent af taxierne der i dag bliver udskiftet efter hhv. 2 år og 3 år, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om, hvilke biltyper vurderingen i svaret på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 907 bygger på, til skatteministeren

Spm. 17

MFU spm. om det forventes, at det er samme bilmodeller, der vil blive indkøbt uden frikørselsordningen, til skatteministeren

Spm. 18

MFU spm. om, hvilke ændringer der vurderes at komme i forhold til indkøb af biltyper til taxibrug, til skatteministeren

Spm. 19

MFU spm. om, hvilke biltype, der ikke vil blive udskiftet, til skatteministeren

Spm. 20

MFU spm. om, hvilken antagelse der ligger til grund for, at det er 70 pct. af bilerne, der vurderes solgt efter to år, til skatteministeren

Spm. 21

MFU spm. om at fremsende det samlede datasæt for biler registreret igennem DMR, til skatteministeren

Spm. 22

MFU spm. om at vurdere påstanden om, at det vil være administrativt lettere og mere overskueligt for taxi-branchen, hvis man i stedet for at ændre afgiftsreglerne for frikørte taxi nu, ventede til en helt ny registreringsafgift var på plads, til skatteministeren

Spm. 23

MFU spm. om, hvilke alternative transportformer, ministeren mener, vil erstatte taxierne og køre med de mange ældre, handicappede og syge i landets kommuner, til skatteministeren

Spm. 24

MFU spm. om de manglende transportmuligheder i yderområderne, til skatteministeren

Spm. 25

MFU spm. om det skal være attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive transport, til skatteministeren

Spm. 26

MFU spm. om, hvordan forslaget om ”afgiftsharmonisering af registreringsafgiften” kan ”bidrage til lige og fair konkurrence i taxaerhvervet”, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/11-14 fra Torben Wilken, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/11-14 fra Dansk Taxi Råd, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at gennemføre en gros modellen på el-området, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at give et regneeksempler på, hvilke konsekvenser en udskiftningen af de nuværende biltyper for taxikørsel vil have for provenuet ved afskaffelsen af frikørselsordningen, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om ministeren er enig i, at konsekvensen af lovforslaget er, at en gennemsnitlig taxivognmand vil få en årlig meromkostning i form af øget værdiforringelse på ca. 50.000 kr. pr. taxi, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om, hvordan taxiselskabernes manglende mulighed for at imødegå en årlig meromkostning pr. taxi på ca. 50.000 kr., i forhold til allerede indgåede aftaler med kommuner, regioner og trafikselskaber ikke kan betragtes som værende af "nævneværdig administrativ konsekvens", til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om beregninger for provenuet ved afskaffelsen af frikørselsordningen bygger på, at der efter afskaffelsen af frikørselsordningen vil blive solgt samme antal af de bilmodeller, der for nuværende bliver frikørt som taxier m.v., til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om, hvilken ændring i statsligt provenu en udskydelse på et år af implementeringen af "harmoniseringen af registreringsafgiften" vil medføre, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om, hvorledes det i lovforslaget er regnet ind i provenuet, at der, jf. svaret på SAU alm. del – spørgsmål 41, bliver 400 arbejdsløse som konsekvens af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om at indhente beskæftigelsesministerens oplistning af alle de tiltag regeringen har gjort for at skabe flere arbejdspladser siden regeringens tiltræden, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om at indhente beskæftigelsesministerens redegørelse for, hvor mange af de 400 personer der ventes afskediget i taxibranchen, som ministeren mener kan gå umiddelbart videre til et andet job, og hvor mange personer beskæftigelsesministeren mener vil gå direkte i arbejdsløshed som konsekvens af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-14 fra Ivan Naurholm, København N, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelse af 1/12-14 fra Landdistrikternes Fællesråd, til skatteministeren

Spm. 40

MFU spm. om at redegøre for begrundelsen for, at antallet afviger markant fra Dansk Taxi Råds beregninger, hvorefter 1.300 arbejdspladser forsvinder som direkte konsekvens af afskaffelsen af frikørselsordningen, jf. svar på spm. 41, til skatteministeren

Spm. 41

MFU spm. om kommentar til artiklen i JydskeVestkysten den 1/12-14: ”Vognmand: Vi skal køre længere for at tjene det samme”, til skatteministeren

Spm. 42

MFU spm. om i hvilke tilfælde en indkøbt taxi vil være omfattet hhv. ikke omfattet af de hidtidige regler om frikørsel, til skatteministeren

Spm. 43

MFU spm. om, hvorfor ministeren mener, at en ”passende omstillingsperiode” for afskaffelsen af frikørselsordningen kan beregnes fra tidspunktet for indgåelsen af vækstpakken i juni måned 2014, til skatteministeren

Spm. 44

MFU spm. om, hvordan ministeren mener, at man kan ”hamstre” taxier, når man skal afmelde sin taxibevilling på sin vogn, for at kunne registrere en ny, til skatteministeren

Spm. 45

MFU spm. om, hvad der vil ske for en vognmand, der har købt sin bil til mulig indregistrering i f.eks. december 2014, men hvor leveringen bliver forsinket, så bilen først modtages og indregistreres i 2015, til skatteministeren

Spm. 46

MFU spm. om det fremgik af de oplysninger, der tilgik forligskredsen, at det ville koste 400 arbejdspladser i taxibranchen, at denne lovgivning skulle træde i kraft 1. januar 2015 m.v., til skatteministeren

Spm. 47

MFU spm. om de oplysninger, der kom frem i materialerne fra vækstaftalen i juni 2014, var tilstrækkelige for erhvervslivet til at træffe forretningsmæssige dispositioner på i almindelighed, til skatteministeren

Spm. 48

MFU spm. om, hvorfor man både har en høringsproces og 3 behandlinger i Folketinget, da disse vel er overflødige, når befolkning og erhvervsliv sagtens kan basere deres beslutninger på politiske forlig, til skatteministeren

Spm. 49

MFU spm. om, hvorfor taxiselskaberne og Dansk Taxi Råd ikke var en del af høringslisten for denne lov, til skatteministeren

Spm. 50

MFU spm. om der med fjernelsen af frikørselsordningen fortsat er rimelige rammer for taxibetjening i yderområderne, til skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Spm. 51

MFU spm. om ministrene er enig i, at udfordring bliver markant større, når frikørselsordningen bliver afskaffet, til skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Spm. 52

MFU spm. om, hvilke grupper af borgere i landdistrikterne, der bliver ramt hårdest, når der ikke længere er adgang til taxikørsel, til skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.