L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).

L 4

Lovforslaget indeholder elementer fra Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO og et element fra Aftale om en vækstpakke. Aftalerne er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten henholdsvis den 14. juli og den 2. juli 2014.

Lovforslaget betyder, at afgiftsforhøjelserne på fossile brændsler og den nye afgift på VE-brændsler, der følger af forsyningssikkerhedsafgiften, afskaffes fra den 1. januar 2015. Yderligere nedsættes energiafgifterne på fossile brændsler (olie, kul og gas) med 7,9 kr./GJ, og elvarmeafgiften nedsættes parallelt. Endelig justeres afgifterne vedrørende bioolier mv. Samlet skønnes tilbagerulningen af forsyningssikkerhedsafgiften mv. at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 3,0 mia. kr. (2014-niveau) i 2020. Tilbagerulningen finansieres ved en forhøjelse af bundskattesatsen og det skrå skatteloft med 0,28 pct.-point og en reduktion af den grønne check med 425 kr. i 2020 (fra 1.300 kr. til 875 kr.), når tilbagerulningen er fuldt indfaset.

Der gennemføres desuden en erhvervsrettet lempelse af PSO for el på knap 1 mia. kr. årligt i 2015 og 2016 stigende til ca. 1,6 mia. kr. årligt fra 2017 og frem. Efter tilbageløb og adfærd skønnes lempelsen for erhverv at indebære et mindreprovenu på ca. 730 mio. kr. (2014-niveau) i 2020.

Endvidere forhøjes stykafgiften på cigarillos, cerutter og cigarer mv. til 50 øre pr. stk. i 2015, værdiafgiften på 10 pct. af detailprisen fastholdes, og der indføres en minimumsafgift på 130 øre pr. stk. inkl. moms i 2015. Herudover foretages en indeksering af styk- og minimumsafgiften med årligt 1,8 pct. i perioden 2015-2020. Efter tilbageløb og adfærd skønnes merprovenuet således at udgøre 40 mio. kr. årligt til og med 2020.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. oktober 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1174 af 5. november 2014

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema [DOK58564792]
Samtlige høringssvar - tilbagerulning af FSA mv. [DOK62863252]

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 20/10-14 fra Brancheforeningen for Biogas

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 29. oktober 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor stor reduktionen af den langsigtede beskæftigelse som følge af energiaftalen fra foråret 2012 vil være efter vedtagelse af de ændringer til energiaftalen, som er fremsat i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om prisen på 20 stk. billig cigarillos af mærket Break i henholdsvis Danmark og Tyskland i danske kroner, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om man tidligere har hævet afgiften på et rygetobaksprodukt lige så meget, som de billigste cigarillos, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil oplyse de provenu- og adfærdsmæssige konsekvenser af en trinvis indfasning af afgiftsforhøjelsen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil vurdere, om en trinvis indfasning af afgiftsforhøjelsen vil mindske grænsehandelen, til skatteministeren

Spm. 6

MFU spm. om ministeren enig i, at incitamentet til forbrænding af VE-affald øges kraftigt med bortfald af energiafgiften og dermed af gebyret, der pålægges affaldsproducenterne, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om at redegøre for, hvor det træaffald, der i dag eksporteres og genanvendes, fremover havner, hvis det ikke forbrændes i affaldsforbrændingsanlæggene, til skatteministeren

Spm. 8

MFU spm. om at oplyse, hvor stor effekten vil være på beskæftigelsen inden for sortering og fremstilling af materialer baseret på fraktioner fra VE-affald, til skatteministeren

Spm. 9

MFU spm. om Danmark med den forudsete stigning i forbrænding af genanvendeligt VE-affald med vedtagelse af lovforslaget lever op til Affaldsrammedirektivet, til skatteministeren

Spm. 10

MFU spm. om regeringen finder anledning til at revidere de nævnte mål for genanvendelse i lyset af, at forbrænding af VE-affald ifølge skatteministeriets oplysninger vil stige med vedtagelse af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 11

MFU spm. om husdyrgødning, til skatteministeren

Spm. 12

MFU spm. om fjernelsen af afgifterne på forbrænding af husdyrgødning vil bidrage til at fremme eller hæmme denne udvikling, til skatteministeren

Spm. 13

MFU spm. om, hvordan lovforslaget bidrager til at understøtte og fastholde den danske biogasmodel og dermed leve op til Folketingets tillægsbetænkning til (2011-12) L 182 om begrænsning i tilførsel af energiafgrøder til biogasanlæg, til skatteministeren

Spm. 14

MFU spm. om, hvordan man vil undgå at den foreslåede afgiftsfritagelse på tørstofrige husdyrgødningstyper hæmmer udbygningen af biogasanlæg, til skatteministeren

Spm. 15

MFU spm. om, hvordan man vil undgå at dette lovforslag hæmmer realisering af ressourcestrategiens mål og målet om øget biogasproduktion, til skatteministeren

Spm. 16

MFU spm. om begrundelser i lovbemærkningerne, om at afgiften på tørstofrige husdyrgødningstyper gav problemer med EU, til skatteministeren

Spm. 17

MFU spm. om, hvordan regeringen – evt. gennem anden lovgivning – vil sikre, at størrelsen af de incitamenter til genanvendelse også vil gælde fremover, til skatteministeren

Spm. 18

MFU spm. om Danmark med vedtagelse af loven uden nye initiativer for at sikre genanvendelse vil kunne leve fuldt op til EU's affaldshieraki, til skatteministeren

Spm. 19

MFU spm. om i hvilket omfang lovændringerne direkte og potentielt vil påvirke mulighederne negativt for at gennemføre regeringens ressourcestrategi, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/10-14 fra Brancheforeningen for Biogas, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om at redegøre for de EU-retlige aspekter, der nødvendiggør ændringerne for VE-affald, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at offentliggøre regeringens korrespondance med Kommissionen om statsstøtteaspekterne i lovforslaget vedrørende VE-affald, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om der var EU-retlige problemer med regelsættet for affaldsforbrænding fra før ca. 2008, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren er indstillet på at stille ændringsforslag, der opdeler lovforslaget i et lovforslag, der vedrører de foreslåede ændringer af afgiften på VE-affald, og et lovforslag, der vedrører de øvrige elementer i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at redegøre for de EU-retlige aspekter i lovforslagets del om energiafgift på bioolier, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvorledes andre EU-lande lever op til EU's Energibeskatningsdirektiv i forhold til, om der opkræves fuld energiafgift på bioolier, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at redegøre for mulighederne for at indføre en lavere sats for bioolier som eksempelvis i Sverige, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om regeringen er bekendt med, at ingen af de nye biogasprojekter går efter at brænde de afgassede fibre, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om regeringen er enig i, at fosforgenvinding er en miljømæssig begrundelse for at forhindre, at fosfor bindes i asken ved forbrænding af gødning og fiberrest, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvad ministeren lægger til grund for antagelsen om, at træaffald vil erstatte importerede træpiller i energianlæg i stedet for at blive tilført forbrændingsanlæg, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om, hvad en kommune fremover konkret skal gøre anderledes, når kommunen er forpligtet til at efterleve affaldshierarkiet i deres affaldshåndtering og for virksomhederne gennem et krav om kildesortering og sikring af genanvendelse, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at oversende et juridisk notat, der tydeligt begrunder afgiftsniveauet for bioolier, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 4 - svar til spørgsmål 32 [DOK67062195]

Spm. 33

Spm. om ministeren deler opfattelsen, der gør sig gældende i høringssvaret fra PwC, til skatteministeren
L 4 - svar til spørgsmål 33 [DOK67062500]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 34

Spm. om at sikre gennemførelsen af en hurtig vurdering af et rimeligt niveau af afgifter på bioolier, der ikke indeholder overkompensation, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 4 - svar til spørgsmål 34 [DOK67062588]

Spm. 35

Spm. om, hvorfor en fortsat afgiftsfritagelse for bioolier indeholder overkompensation, når den primære substitution vil foregå med ligeledes afgiftsfritagne biomasser, til skatteministeren
L 4 - svar til spørgsmål 35 [DOK67062681]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 36

Spm. om ministeren i en tilkendegivelse til lovforslaget vil give udtryk for, at regeringen inden sommeren 2015 vil udarbejde et beslutningsgrundlag med forslag til virkemidler, der kan sikre, at balancen i forhold til affaldshierarkiet og incitamenter til genanvendelse genskabes, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.