L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.

Formålet med lovforslaget er at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen tiltræder en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana. Overenskomsten blev undertegnet den 20. marts 2014.

Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark henholdsvis Ghana kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager fra den anden stat, og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når en indkomst også er blevet beskattet i kildestaten.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 18. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1471 af 19. december 2014

Bilag

Bilag 1

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

1. udkast til betænkning

Bilag 3

Henvendelse af 5/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke

Bilag 4

Henvendelse af 24/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS

Bilag 5

Betænkning afgivet den 10. december 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil fremsende en oversigt over de områder, hvor der tillægges Danmark beskatningsret som kildeland, men hvor Danmark efter interne skatteregler ikke kan udnytte denne beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvilke overvejelser ministeren har gjort sig i forbindelse med forhandlingerne omkring dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Ghana i forhold til at gøre brug af den modeloverenskomst, der er udarbejdet i OECD-regi frem for modeloverenskomsten, der er udarbejdet i FN-regi, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministeren vil redegøre for bevæggrunden for at flytte en række beskatningsrettigheder fra Ghana til Danmark, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om der har været nogen særlige danske forretningsmæssige og/eller investeringsmæssige grunde til, at Skatteministeriet har valgt at indgå i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana, til skatteministeren

Spm. 5

MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 5/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministerens kommentarer til den rapport fra Eurodad, som er omtalt i Information den 14. november 2014 i artiklen ”Danske skatteaftaler giver u-lande færre skatteindtægter", til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om hvorfor satserne er sat lavere end de normale satser i Ghana, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke forskellige tilpasninger efter særlige danske forhold der er tale om, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorfor satserne er sat lavere end de normale satser i Ghana, når Danmark alligevel vælger ikke at beskatte disse indkomster, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at præcisere, om skatteeksperter, interesseorganisationer, virksomheder o. lign. har mulighed for at komme med bidrag og input til forhandlingerne, eller om de ikke har mulighed for det, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-14 fra Mellemfolkeligt Samvirke og IBIS, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at tilsende ministerens talepapir fra samrådet den 25/11-14, til skattteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om hvorfor, nogle af bestemmelserne er ringere for Ghana end i andre af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om regeringen vil genåbne aftalen, hvis Ghana er interesseret i at genforhandle de dele af aftalen, hvor den er mindre gunstig for Ghana end tilsvarende dobbeltbeskatningsoverenskomster, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvordan Skatteministeriets forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster med udviklingslande er koordineret med handels- og udviklingsministerens indsats med at hjælpe udviklingslande til bedre at sikre egne skatteindtægter, til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om ministeren er indstillet på en samlet gennemgang af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med udviklingslande med henblik på at kortlægge de dele af aftalerne, der er til ugunst for udviklingslandene, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.