L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).

Lovforslaget indeholder bestemmelser om, at selvstændigt erhvervsdrivende skal afgive regnskabsoplysninger vedrørende skyldig eller tilgodehavende moms i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen. Forslaget skal medvirke til at flere selvstændigt erhvervsdrivende angiver moms i overensstemmelse med lovgivningen.

Det foreslås, at indberetningspligten vedrørende en række finansielle produkter udvides. De foreslåede udvidelser har til hensigt at ensarte reglerne vedrørende erklærings- og indberetningspligter for konti, indskudsbeviser og pensionsordninger i udlandet, at indføre pligt til indberetning ved køb af salg af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, samt indføre pligt til at indberette ved selskabers tilbagekøb af egne aktier. Forslagene vedrørende udvidet indberetningspligt indgår alle i de tiltag, som skal sikre det tilsigtede provenu til finansieringen af skattereformaftalen fra 2012.

Forslaget om at udvide tredjepartsindberetningen vedrørende finansielle produkter er en del af aftalen af 22. juni 2012 om en skattereform mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Samlet skønnes initiativerne i lovforslaget at indebære et varigt merprovenu på i alt 185 mio. kr. efter tilbageløb.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1376 af 16. december 2014

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L9.Høringsskema
L 9.Høringssvar.PDF

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 26. november 2014

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.