L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om etablering af en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Nærværende lovforslag vedrører ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med etableringen af forsøgsordningen med medarbejderinvesteringsselskaber, samt en tilpasning af ferieloven på baggrund af ordningen.

Nærværende lovforslag indeholder følgende fire overordnede elementer:

• Medarbejderne (investorerne) får bortseelsesret, dvs. fradrag for indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskabet. Det bortseelsesberettigede beløb kan højst udgøre 7,5 pct. af medarbejderens kontante løn, dog højst 30.000 kr. pr. indkomstår. Udlodninger m.v. fra medarbejderinvesteringsselskabet til medarbejderne skal medregnes til den personlige indkomst.

• Bortseelsesretten forudsætter, at medarbejderinvesteringsselskabet er godkendt af og registreret i Erhvervsstyrelsen. Bortseelsesret for indskud i medarbejderinvesteringslignende selskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark forudsætter godkendelse af SKAT.

• Medarbejdernes andele i medarbejderinvesteringsselskabet omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler, som tilpasses. Dermed finder aktieavancebeskatningslovens regler om beskatning ved fraflytning til udlandet anvendelse.

• Medarbejderinvesteringsselskabet bliver skattepligtigt efter selskabsskatteloven, svarende til de regler der gælder for aktieselskaber. Indskud af lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet skal dog ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst.

Det skønnes med stor usikkerhed, at ordningen i 2015 forventes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. faldende til et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. i 2016 og 2017. Dette mindreprovenu opvejes af et merprovenu i de efterfølgende år, og samlet set forventes ordningen ikke at medføre en varig provenuvirkning.

Fremsat den: 8. oktober 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 4. december 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1286 af 9. december 2014

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 10.HøringsskemaX
L 10.Høringssvar.PDF

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 19. november 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvor stor en risiko staten løber i forhold til mistet skatteprovenu som følge af ordningen om medarbejderinvesteringsselskaber, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.