L 197 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler).

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Dette lovforslag udmønter de dele af aftalen, der vedrører aftalepunkterne »Regulering af visse afgifter (2013-2020)«, samt »Forhøjelse af udligningsafgiften for dieselbiler og afgiftsfritagelse for elbiler«.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

-En række afgifter reguleres svarende til 1,8 pct. årligt frem til 2020 ved diskretionære forhøjelser i 2013 (kun sundhedsfremmende afgifter), 2015 og 2018. Reguleringen omfatter vægtafgiften og brændstofforbrugsafgiften, afgift af ledningsført vand, forskellige forbrugsafgifter (glødelamper m.v., kaffe, te og ekstrakter heraf samt cigaretpapir og røgfri tobak) samt sundhedsfremmende afgifter (vin, øl, alkoholsodavand, mættet fedt, chokolade, konsumis og mineralvand m.v.).

-Udligningsafgiften på nye og eksisterende dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 pct. fra 2012 til 2013. Udligningsafgiften forslås samtidig reguleret med 1,8 pct. i 2014 og 2015 og herefter årligt med nettoprisindekset.

-Tonnageskatteordningen reguleres løbende svarende til pris- og lønudviklingen.

-Den nuværende afgiftsfritagelse i registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og vægtafgiftsloven for brint- og eldrevne motorkøretøjer forlænges til udgangen af 2015.

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. september 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 924 af 18. september 2012

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
L 197 - indekseringsforslaget - høringssvar samlet [DOK9854785].PDF
L 197 - høringsskema - indekseringsforslaget [DOK9855044]

Bilag 3

Skatteministerens svar på alm. del - spørgsmål vedr. lovforslaget.
Skatteministerens svar på alm. del - spørgsmål vedr. lovforslaget.
Svar 1

Bilag 4

Henvendelse af 22/8-12 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/8-12 fra Danmarks Automobilforhandler Forening

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 29/8-12 fra Dagligvareleverandørerne

Bilag 8

Skatteministerens svar på s spørgsmål vedrørende lovforslaget

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Henvendelse af 30/8-12 fra Bryggeriforeningen

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra Dagligvarelevenrandørerne

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/8-12 fra Bryggeriforeningen

Bilag 14

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 15

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Bilag 16

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 17

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. september 2012

Bilag 18

Kopi af skatteministerens svar på alm. del - spm. 556 vedrørende lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad det vil koste i mindre skatteprovenu, hvis man ikke lader afgiften stige på grænsefølsomme varer, til skatteministeren
L197 svar på spørgsmål 1 DOK9921687
Spørgsmål 1 på L 197

Spm. 2

Spm. om "Status over grænsehandel 2012" offentliggøres inden udvalget skal færdigbehandle lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 197
L197 svar på spørgsmål 2 DOK9921764

Spm. 3

Spm. om ministeren er enig i, at højere forbrugerpriser ofte medfører lavere salg som følge af mindre indenlandsk forbrug, stigende grænsehandel og mindre udenlandsk grænsehandel i Danmark, til skatteministeren
L197 svar på spørgsmål 3 DOK9923813 (2)
Spørgsmål 3 på L 197

Spm. 4

Spm. om, at indeksering af afgifter på danske varer uden tilsvarende afgiftsforhøjelser i vores nabolande, vil øge prisforskellen mellem varer i danske butikker og varer i udenlandske butikker, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 197
L197 svar på spørgsmål 4 DOK9923911

Spm. 5

Spm. om at uddybe lovforslagets konsekvenser for beskæftigelsen i detailhandelen isoleret set, til skatteministeren
L197 svar på spørgsmål 5 DOK9924040
Spørgsmål 5 på L 197

Spm. 6

Spm. om den illegale handel øges, når afgiftsforskellen mellem Danmark og vores nærmeste nabolande øges, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 197
Svar på spm. 6

Spm. 7

Spm. om grænsekontrollen skal øges for at imødegå den øgede illegale grænsehandel, som lovforslaget må forventes at medføre, til skatteministeren
Svar på spm. 7
Spørgsmål 7 på L 197

Spm. 8

Spm. om provenuet af indekseringer fra de grænsehandelsfølsomme varer, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 197
Svar på spm. 8

Spm. 9

Spm. om lovforslaget, og vurderingen af konsekvenserne, er foretaget uden aktuel viden om danskernes grænsehandel efter de massive afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2012, til skatteministeren
Svar på spm. 9
Spørgsmål 9 på L 197

Spm. 10

Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil få for den bilsælgende del af autobranchen og for autoreparatørerne, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 197
Svar på spm. 10

Spm. 11

Spm. om, hvor meget bilsalget forventes at falde på grund af lovforslaget, til skatteministeren
Svar på spm. 11
Spørgsmål 11 på L 197

Spm. 12

Spm. om, hvor meget en gennemsnitlig dieselbil forventes at falde på grund af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 197
Svar på spm. 12

Spm. 13

Spm. om man kan få en ketchup-effekt af de nye afgiftsstigninger, når man ikke kender omfanget af grænsehandelen efter de sidste stigninger pr. 1. januar 2012, til skatteministeren
Svar på spm. 13
Spørgsmål 13 på L 197

Spm. 14

Spm. om det virker troværdigt, at man med skattereformen hæver beskatningen af dieselbiler, når man samtidig har sat bilejerne i udsigt, at regeringen vil lave en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 197
Svar på spm. 14

Spm. 15

Spm. om, hvornår man vil offentliggøre rapporten "Status over grænsehandel 2012", til skatteministeren
L197, svar på spørgsmål 15 [DOK9963484]
Spørgsmål 15 på L 197

Spm. 16

Spørgsmål om, hvilke konsekvenser lovforslaget vil få for den bilsælgende del af autobranchen og for autoreparatørerne, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 197
L197, svar på spørgsmål 16 [DOK9963508]

Spm. 17

Spørgsmål om, hvor meget nybilsalget reduceres med angivet i antal biler, til skatteministeren
L197, svar på spørgsmål 17 [DOK9965486]
Spørgsmål 17 på L 197

Spm. 18

Spørgsmål om, hvordan kan det være, at ministeren ikke kan oplyse, hvor meget en gennemsnitlig dieselbil forventes at falde, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 197
L197, svar på spørgsmål 18 [DOK9965490]

Spm. 19

Spm. om lovforslagets konsekvenser for beskæftigelsen i detailhandlen isoleret set, til skatteministeren
L197 svar på spørgsmål 19
Spørgsmål 19 på L 197

Spm. 20

Spm. om ministeren på baggrund dels af egne tal, dels af Bryggeriforeningens tal kan beregne antallet af tabte arbejdspladser som følge af afgiftsstigningerne den 1. januar 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 197
L 197 svar på spørgsmål 20 DOK10474847

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.