L 198 Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.).

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Lovforslaget udmønter den del af aftalen, der vedrører afskaffelse af fradrag for grundforbedringer og ændring af genoptagelsesreglerne på ejendomsvurderingsområdet, og indeholder følgende elementer:

-Grundforbedringsfradraget afskaffes fra 2013. Eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 og fremad ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget har pr. 1. januar 2013, dog højst det faktiske beløb på dette tidspunkt. Der gives mulighed for fradrag for grundforbedringsarbejder, hvis arbejdet er i gang på tidspunktet for lovens ikrafttræden, samtidig med at der sættes en frist til 1. maj 2013 for genoptagelse af gamle grundforbedringsfradrag. Herefter kan gamle fradrag ikke længere genoptages.

-De generelle genoptagelsesregler for ejendomsvurderinger ændres, således at kun vurderinger foretaget på et faktuelt fejlagtigt grundlag – f.eks. forkert registrering af bygningsstørrelse – vil kunne genoptages. Beløbsmæssige vurderingsskøn vil kunne påklages som hidtil.

-Genoptagelse skal som hovedregel ske inden for 3 år og 7 måneder (den eksisterende ordinære genoptagelsesfrist) efter den vurderingstermin, hvor vurdering på et fejlagtigt grundlag første gang er foretaget.

-De eksisterende procedurer, der involverer Skatterådet i forbindelse med genoptagelser, afskaffes.

-Der fastsættes dokumentationskrav, der skal være opfyldt ved anmodning om grundforbedringsfradrag eller om genoptagelse af allerede fastsatte fradrag.

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. september 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 925 af 18. september 2012

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 198 høringssvar
[Captia] Høringsskema - vurderingsloven (grundforbedringsfradrag m.v.) (DOK9855222)

Bilag 3

Svar på SAU alm. del - spm. 811 om stort fradraget for grundforbedringer har være i 2010 og 2011.

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 6

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Bilag 7

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 8

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. september 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke konsekvenser afskaffelsen af grundforbedringsfradraget har for byggebranchen, til skatteministeren
Svar på spm 1
Spørgsmål 1 på L 198

Spm. 2

Spm. om, at afskaffelsen af grundforbedringsfradraget vil påvirke nuværende anlagte og fremtidige grundes grundpriser i negativ retning, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 198
Svar på spm 2

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer SKAT forventes at kunne spare på afskaffelsen af grundforbedringsfradraget, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 198
Svar på spm 3

Spm. 4

Spm. om, hvilke konsekvenser afskaffelsen af grundforbedringsfradraget har for byggebranchen, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 198
Svar på spm. 4

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.