L 95 Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige).

Regeringen og Dansk Folkeparti har under kommuneforhandlingerne 2010 aftalt, at der at udarbejde en model for, at mindre krav så som P-bøder, DSB-bøder, licens m.v. kan inddrives med et mindre månedligt beløb uafhængigt af inddrivelsen af andre restancer. Forslaget giver skatteministeren bemyndigelse til at gennemføre dette.

Forslaget gør det også muligt at den myndighed, som skal inddrive restancen, kan videregive oplysning til et kreditoplysningsbureau om en virksomheds restance for kravtyper, hvor der kan fastsættes særskilt lønindeholdelse.

Dernæst sikrer forslaget, at restancer vedrørende betaling for dag- og klubtilbud samt skolefritidsordninger, hvor kommunerne er "tvangskreditorer" som følge af børnepasningspligten, nedbringes i højere grad end tidligere.

Desuden justerer man den nuværende dækningsrækkefølge for lønindeholdelser, således at der kan ske dækning af underholdsbidragsrestancer forud for skattekrav.

Forslaget er en udmøntning af elementer i Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om kommunernes økonomi for 2011, skatteministerens handleplan på inddrivelsesområdet, offentliggjort 24. september 2010 og forslag til effektivisering af inddrivelsesopgaven.

Fremsat den: 8. december 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. marts 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 252 af 30. marts 2011

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringsvar Lov om inddrivelse af gæld
Høringsskema m. bemærkninger

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 31/1-11 fra Danva

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/1-11 fra DANVA

Bilag 9

Betænkning afgivet den 23. februar 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår arbejdet, der indgår i kommuneforhandlingerne forventes afsluttet, og hvornår det tværministerielle arbejde med modellens udformning forventes afsluttet, til skatteministeren
SAU L 95 sprg 1 DOK459393
Spørgsmål 1 på L 95

Spm. 2

Spm. om at uddybe lovforslagets bemærkninger og at redegøre for, hvordan der vil blive taget hensyn til økonomisk/socialt dårligt stillede skyldnere, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 95
SAU L 95 sprg 2 DOK459394

Spm. 3

Spm. om, hvordan der i relation til forslaget om 100 pct. modregningsadgang i børnefamilieydelsen vil blive taget hensyn til økonomisk/socialt dårligt stillede skyldnere, så det sikres, at forslaget ikke kommer til at ramme socialt udsatte familier/får en social slagside, til skatteministeren
SAU L 95 sprg 3 DOK459395
Spørgsmål 3 på L 95

Spm. 4

Spm. om en redegørelse for forskelle i betalingsevnevurderingen, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 95
SAU L 95 sprg 4 DOK459399

Spm. 5

Spm. om, hvor stort et rådighedsbeløb en skyldner skal have tilbage efter reglerne i den gældende inddrivelseslov, og i hvilket omfang lovforslaget vil påvirke størrelsen af det gældende rådighedsbeløb, til skatteministeren
SAU L 95 sprg 5 DOK459402
Spørgsmål 5 på L 95

Spm. 6

Spm. om, hvilke forudsætninger der ligger til grund for beregningerne af, at 100 mio. kr. af provenuet vil komme fra borgere i lavindkomstgruppen, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 95
SAU L 95 sprg 6

Spm. 7

Spm. om det primært er lavindkomstfamilier, der vil blive berørt af forslaget om at gå fra 50 til 100 pct. modregningsadgang i børnefamilieydelsen, til skatteministeren
SAU L 95 sprg 7
Spørgsmål 7 på L 95

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.