L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven. (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.).

Lovforslaget ændrer virksomhedsskatteordningens regler, så det sikres, at selvstændigt erhvervsdrivende ikke kan udnytte virksomhedsskatteordningen utilsigtet. Med lovforslaget sikres det, at selvstændige ikke kan anvende lavt beskattede midler til at finansiere privatforbrug og afdrage på privat gæld, uden at midlerne beskattes som personlig indkomst. Der ændres ikke på virksomhedsskatteordningens grundlæggende struktur og indhold.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

• Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv.

• Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige.

• Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 pct.-point med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.

• For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og som allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.

De i lovforslaget foreslåede begrænsninger i opsparingsmuligheden og forhøjelsen af rentekorrektionssatsen skønnes at indebære et umiddelbart merprovenu på ca. 0,8 mia. kr. i 2014, ca. 0,9 mia.kr. i 2015 og ca. 0,8 mia. kr. fra og med 2016. Den varige umiddelbare provenuvirkning skønnes at udgøre ca. 0,65 mia. kr. og ca. 0,5 mia. kr. efter tilbageløb.

Lovforslaget er sendt i høring samtidig med fremsættelsen med høringsfrist den 9. juli 2014. Høringssvarene vil blive fremsendt til Folketingets Skatteudvalg inden 1. behandling af lovforslaget og vil blive lagt på Folketingets hjemmeside.

For hurtigst muligt at give selvstændige klarhed omkring de nye regler, og da dele af lovforslaget skal have virkning allerede fra og med lovforslagets fremsættelse af hensyn til indgrebets effektivitet og hindring af hamstring, forventes lovforslaget vedtaget i indeværende Folketingsår.

Fremsat den: 11. juni 2014. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. september 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 992 af 16. september 2014

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v.)
Høring af lovforslag - SAU følgebrev - Ændring af virksomhedsskatteloven [DOK49793010]
Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven - Dateret med fremsættelsesdato 11. juni 2014
Resume af Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven [DOK46405868]

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar
Høringsskema

Bilag 4

Henvendelse af 22/8-14 fra Landbrug & Fødevarer

Bilag 5

Henvendelse af 26/8-14 fra Revitax A/S

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Henvendelse af 27/8-14 fra Landbrug & Fødevarer

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 3/9-14 fra Finansrådet

Bilag 11

Henvendelse af 4/9-14 fra Finansrådet

Bilag 12

Yderligere høringssvar, fra Skatteministeriet

Bilag 13

3. udkast til betænkning

Bilag 14

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

4. udkast til betænkning

Bilag 16

Betænkning afgivet den 8. september 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvornår man blev opmærksom på, at virksomhedsordningen kunne udnyttes af enkeltstående til at betale mindre i skat, til skatteministeren
SAU svar på spm 1 DOK58732739X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om finansrådgivere eller andre har - advaret om, at der skete utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 2 DOK58740003X

Spm. 3

Spm. om hvad de forventede ændringsforslag vil komme til at koste, til skatteministeren
SAU Svar på spm 3 DOK58412513X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 22/8-14 fra Landbrug & Fødevarer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 4 DOK58766537X

Spm. 5

Spm. om utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren
SAU svar på spm 5 DOK58769286X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om Ministeriet anerkender, at der er usikkerhed omkring lovforslagets konsekvenser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 6 DOK58771435X

Spm. 7

Spm. om at sikkerhedsstillelse i forbindelse med finansiering af investering i erhvervsmæssige aktier ikke anses for sikkerhedsstillelse for privat gæld, til skatteministeren
SAU svar på spm 7 DOK58773785X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om, hvorfor der i lovforslagets omtale af de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet er anført, at lovforslaget ikke skønnes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 8 DOK58777146X

Spm. 9

Spm. om ministeren er enig i, at det – for at friholde erhvervslivet for yderligere byrder – bør være muligt at koble omgørelsesvalget sammen med udarbejdelsen af 2014-skatteregnskabet, til skatteministeren
SAU svar på spm 9 DOK58778851X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om at redegøre nærmere for forslaget, herunder tilkendegive, hvordan og hvornår privatboligens værdi opgøres, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 10 DOK58780232X

Spm. 11

Spm. om, at en række erhvervsdrivende bliver ramt af de foreslåede regler, selv om de ikke har indskudt privat gæld eller efterfølgende har foretaget forlods hævninger af virksomhedens overskud, til skatteministeren
SAU svar på spm 11 DOK58782810X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om, hvorfor begrænsningerne i muligheden for virksomhedsopsparing ikke kan udskydes til 2015, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 12 DOK58785445X

Spm. 13

Spm. om, hvorfor det forhold, at den erhvervsdrivende påtager sig sikkerhedsstillelse for privat gæld, anses for en hævning i virksomheden, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 13 DOK58787140X

Spm. 14

Spm. om, hvorfor der ikke er anvendt realistiske og korrekte eksempler i lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 14 DOK58789315X

Spm. 15

Spm. om, at der ikke ses at være taget hensyn til det ressourceforbrug, som kontrol af bl.a. delårsopgørelser må antages at medføre, jf. omtale af de økonomiske konsekvensser for det offentlige, til skatteministeren
SAU svar på spm 15 DOK58790671X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om, at en række erhvervsdrivende har udnyttet virksomhedsordningen utilsigtet i strid med ordningens oprindelige hensigt, og hvorfor der ikke tidligere er grebet ind over for den utilsigtede brug, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 16 DOK58792247X

Spm. 17

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/8-14 fra Revitax A/S, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 17 DOK58793247X

Spm. 18

Spm. om kommentar til materialet anvendt af Landbrug & Fødevarer under foretræde for udvalget den 27/8-14, til skatteministeren
SAU svar på spm 18 DOK58802439X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 19

Spm. om en selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, men som før den 11. juni 2014 har foretaget en skattefri delomdannelse af sin virksomhed og derved har fået en negativ indskudskonto, ikke har udnyttet virksomhedsordningen til at skaffe sig privatøkonomiske fordele i strid med ordningens formål, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 19 DOK59850331X

Spm. 20

Spm. om en selvstændig erhvervsdrivende, der ikke har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, men som sælger en af flere virksomheder og via delsalgsreglen i VSL § 15a overfører nettosalgsprovenuet til privat økonomien og dermed får negativ indskudskonto, ikke har udnyttet virksomhedsordningen til at skaffe sig privatøkonomiske fordele i strid med virksomhedsordningens formål, til skatteministeren
SAU svar på spm 20 DOK59850351X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 21

Spm. om ministeren kan bekræfte, at lovforslaget har den effekt, at reglen om delomdannelse i virksomhedsomdannelsesloven og reglen om delsalg i virksomhedsordningens § 15a reelt sættes ud af kraft, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 21 (DOR59850351) DOK59850446X

Spm. 22

Spm. om at bekræfte, at en negativ indskudskonto ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at den selvstændigt erhvervsdrivende har indskudt privat gæld i virksomhedsordningen, til skatteministeren
SAU svar på spm 22 (DOR59850351) DOK59850788X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 23

Spm. om, hvorfor en virksomhedsejer skal være afskåret fra at hæve sine frie midler i virksomheden i tilfælde, hvor dette medfører negativ indskudskonto, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 23 (DOR59850351) DOK59850820X

Spm. 24

Spm. om, hvilke overvejelser Skatteministeriet har gjort sig ved udarbejdelsen af lovforslaget for alene at ramme privat gæld i virksomhedsordningen, til skatteministeren
SAU svar på spm 24 (DOR59850351) DOK59851081X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 25

Spm. om om de selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, på noget tidspunkt har selvangivet indskudskontoen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 25 (DOR59850351) DOK59851238X

Spm. 26

Spm. om, hvor langt tilbage i tid henholdsvis SKAT og den selvstændigt erhvervsdrivende kan gå for at korrigere saldoen, til skatteministeren
SAU svar på spm 26 (DOR59850351) DOK59851431X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 27

Spm. om, hvordan det kan være et misbrug af virksomhedsordningen, hvis en selvstændigt erhvervsdrivende stiller sine aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for privat gæld, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 27 (DOR59850351) DOK59851696X

Spm. 28

Spm. om, at Skatteministeriet dels ikke har datamateriale, der kan belyse omfanget af sikkerhedsstillelse med virksomhedsaktiver for privat gæld, dels at de provenumæssige konsekvenser af lovforslaget ikke har taget højde for sikkerhedsstillelser og størrelsen af disse, til skatteministeren
SAU svar på spm 28 (DOR59850351) DOK59852141X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 29

Spm. om der er andre steder i skattelovgivningen, hvor en sikkerhedsstillelse udløser beskatning, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 29 (DOR59850351) DOK59852184X

Spm. 30

Spm. om at redegøre for, hvordan sikkerhedsstillelser skal selvangives, til skatteministeren
SAU svar på spm 30 (DOR59850351) DOK59852242X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 31

Spm. om det er et lovgivningsanliggende, om pengeinstitutters mulighed for at modregne udlånskonti i indlånskonti, hvilket fremgår af pengeinstitutternes almindelige forretningsbetingelser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 31 (DOR59850351) DOK59852264X

Spm. 32

Spm. om det skaber helt unødvendig retsusikkerhed, når det af høringsskemaet fremgår, at pengeinstitutternes generelle modregningsadgang mellem ind- og udlånskonti "som udgangspunkt" ikke er en sikkerhedsstillelse, men at det efter en "konkret vurdering" eller "efter omstændighederne" kan være det, til skatteministeren
SAU svar på spm 32 DOK59859608X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 33

Spm. om at bekræfte 2 nævnte eksempler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 33

Spm. 34

Spm. om, hvad der forstås ved sædvanlig forretningsmæssig disposition, til skatteministeren
SAU svar på spm 34 DOK59853314X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 35

Spm. om, hvorfor der skal ske lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvor også erhvervsdrivende, der ikke har benyttet virksomhedsordningen i strid med dens oprindelige formål, rammes, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 35 DOK59853289X

Spm. 36

Spm. om, hvorfor der i ændringsforslaget lægges op til en direkte beskatning fremfor en hævning i hæverækkefølgen, til skatteministeren
SAU svar på spm 36 DOK59853281X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 37

Spm. om det vil fremgå af et kommende ændringsforslag, at den sikkerhedsstillelse, der i et givent indkomstår skal anses for hævet, kan posteres på mellemregningskontoen ultimo indkomståret på samme måde, som det er tilfældet med privat brug af virksomhedens bil, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 37 DOK59853105X

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/9-14 fra Finansrådet, til skatteministeren
SAU svar på spm 38
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 39

Spm. om ministeren har foretaget en ligestillingsvurdering af ændringsforslag nr. 4, som er fremsat af ministeren, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 39 DOK60011537X

Spm. 40

Spm. om at fremsætte et ændringsforslag, så det bliver muligt at opspare i virksomhedsordningen, hvis blot indskudskontoen er positiv ved årets udgang, til skatteministeren
SAU svar på spm 40 DOK60108818X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 41

Spm. om ministeren er enig i, at det er urimeligt, at den bebudede skærpelse, hvorefter en sikkerhedsstillelse for privat gæld skal anses for en hævning, som tillægges virksomhedens resultat og beskattes særskilt, betyder, at virksomhedsejeren beskattes to gange, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 41 DOK60109586X

Spm. 42

Spm. om en investering i aktier - der jo ikke kan være i virksomhedsordningen - hvor der stilles sikkerhed for gælden til investeringen, vil blive omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse, til skatteministeren
SAU svar på spm 42 DOK60110994X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 43

Spm. om ministeren er enig i, at en sikkerhedsstillelse for privat gæld bør anses for et beløb, der er hensat til senere hævning, således at dobbeltbeskatning ikke opstår, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 43 (DOK59853314) DOK60507046X

Spm. 44

Spm. om målet ikke vil være nået ved blot at forhindre opsparing til lav skat, når der er sikkerhedsstillelse for privat gæld, til skatteministeren
SAU svar på spm 44 DOK60124577X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 45

Spm. om, hvorfor der i ændringsforslaget lægges op til en direkte beskatning frem for en hævning i hæverækkefølgen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 45 (DOK59853314) DOK60507536X

Spm. 46

Spm. om det beløb, der er stillet til sikkerhed for privat gæld og derfor bliver anset for hævet kan posteres på mellemregningskontoen ultimo indkomståret på samme måde, som det f.eks. er tilfældet med privat brug af virksomhedens bil, til skatteministeren
SAU svar på spm 46 DOK60133077X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 47

Spm. om der ved beskatningen af de 400.000 kr. kan ske modregning af et positivt indestående på mellemregningskontoen på samme måde, som det er tilfældet med privat brug af virksomhedens bil, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 47 DOK60208674X

Spm. 48

Spm. om, hvorfor der skal ske lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvor også erhvervsdrivende, der ikke har benyttet virksomhedsordningen i strid med dens oprindelige formål, rammes, til skatteministeren
SAU svar på spm 48 DOK60131954X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 49

Spm. om, hvorfor der ikke kan anvendes en ny opgørelse af indskudskontoens udvisende pr. 11. juni 2014 som afgørende for, om der ved lovens fremsættelse er placeret privat gæld i virksomheden, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 49 DOK60155315X

Spm. 50

Spm. om at opdatere forslagets provenu- og konsekvensberegninger, så der tages højde for, at forslaget vil omfatte langt flere virksomheder end oprindeligt forudsat, til skatteministeren
SAU svar på spm 50 DOK60088170X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 51

Spm. om der kan ske opsparing af overskud for perioden 1. januar - 10. juni 2014, når den negative indskudskonto primo 2014 bliver mere negativ ved udgangen af 2014, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 51 DOK60182737X

Spm. 52

Spm. om en landmand, der køber et erhvervsaktiv, f.eks. en traktor til 1 mio. kr., efter at der er stillet sikkerhed, skal anses for at have overført et beløb på 1 mio. kr., hvis sikkerhedsstillelsens størrelse var 1 mio. kr. lavere end den private gæld, til skatteministeren
SAU svar på spm 52
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 53

Spm. om det alene er ved fornyet sikkerhedsstillelse efter juni 2014, at der vil ske beskatning ved sikkerhedsstillelse, og at dette ikke vil ske for sikkerhedsstillelse inden juni 2014, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU svar på spm 53 DOK60151569X

Spm. 54

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/9-14 fra Finansrådet, til skatteministeren
SAU svar på spm 54
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.