L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).

Med lovforslaget foreslås:

• En lempelse i elafgiften, så krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe i havne kan forbruge elektricitet direkte fra land (landstrøm), som er pålagt reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh. Skibenes forbrug af landstrøm giver miljømæssige fordele. Lempelsen skal tillades af EU efter energibeskatningsdirektivet.

• At biogas, som i dag ikke er pålagt energiafgift, pålægges EU's minimumsafgifter på gas. Afgiften udgør 1,3 kr. pr. GJ for biogas til proces og 2,5 kr. pr. GJ for biogas til rumvarme mv. Afgiften pålægges af hensyn til overholdelse af energibeskatningsdirektivet.

• Mulighed for at anvende timebaseret opgørelse ved fordeling af afgiftspligtige brændsler mellem elproduktion og varmeproduktion for kraft-varme-værker. Dette er i overensstemmelse med Energiaftale 2012.

• Indførelse af en objektiv regel til udvidet brug af registreringsafgiftsfri plejehjemsbusser i en forsøgsordning til erstatning for den gældende bemyndigelse i lov om frikommuner.

• At pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag frem til og med 2018 eller i mindst 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor de bliver omfattet af ordningen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Fremsat den: 26. marts 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema DOK37895035X
L 171. Høringssvar.PDF

Bilag 2

Henvendelse af 2/4-14 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
supplerende høringsskema DOK40360741X
Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.v..PDF

Bilag 4

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 7. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/4-14 fra Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad de økonomiske konsekvenser ved lovforslaget er, hvis man helt fjerner minimumsgrænsen, og hvad konsekvenserne er, hvis grænsen på bruttotonnagen sættes til 100 t, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. nr. 2 - L 171

Spm. 3

Spm. om en beregning af, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have, såfremt pendlere, der er bosat i regeringens ny kategoriserede område 4 - landdistrikter længere væk fra de største byer - alle kan få det særlige befordringsfradrag, der forlænges, jf. L171, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 3 - L 171 DOK45491489X

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.