L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, One Stop Shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v.).

Lovforslaget indeholder følgende ændringer af momsloven:

•Ændring af leveringsstedet (beskatningsstedet) for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private i EU-lande, hvor salgsvirksomheden ikke er etableret. Samtidig etableres en One Stop Shop ordning, hvor sælgeren i sit eget land kan angive og betale momsen for salget til alle de lande, hvor virksomheden har kunder, men ikke er etableret. Ændringerne, som medfører forbrugslandsbeskatning for disse ydelser, er en gennemførelse af allerede vedtagne EU-regler.

•Udvidelse af definitionen af investeringsgoder til at omfatte f.eks. it-ydelser. Ændringen imødegår et konstateret misbrug af momsreglerne.

•Ophævelse af den gældende forenklede momsordning for udenlandsk indregistrerede turistbusser. Ændringen imødegår et konstateret misbrug af momsreglerne og skaber ens forhold for danske og udenlandske turistvognmænd ved kørsel her i landet.

•Tilpasninger til EU-reglerne og andre, mindre justeringer og rettelser, herunder en ophævelse af omvendt betalingspligt på bro- og tunnelbilletter.

Lovforslaget skønnes samlet set at medføre et varigt merprovenu efter tilbageløb og adfærd på 75 mio. kr. (2014-niveau).

Fremsat den: 12. marts 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
L 153 - Høringssvar

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om status for den problemstilling, at internetbaserede virksomheder som f.eks. Google flytter indkomster fra salg af reklamer og andre ydelser i Danmark til skattely, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om regler vedrørende flytning af indkomster fra salg i et land til et andet land, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.