L 144 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.)

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

• Selskaber m.v. forpligtes til at engangsregistrere fremførselsberettigede underskud og gennemførte skattefri omstruktureringer af betydning for underskudsanvendelsen til SKATs underskudsregister. Manglende indberetning medfører, at underskud fortabes.

• Fradrag for tab på visse aktier og investeringsbeviser gøres betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen.

• Brug af kildeartsbegrænsede tab til modregning i skattepligtige avancer gøres betinget af, at det kildeartsbegrænsede tab er selvangivet.

• Der sker udvidelse af værnsreglen, der sikrer, at finansielle virksomheder ikke via sambeskatning opnår dobbeltfradrag på fordringer mod et midlertidigt overtaget selskab.

Fremsat den: 26. februar 2014. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 29/4-14 fra FSR - danske revisorer

Bilag 7

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

3. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 14. maj 2014

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til, at det skattemæssige underskud - som skatteydere i dag uden videre har RET til at udnytte - vil bortfalde, hvis skatteyderen ikke selv aktivt indberetter til det nye register, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan ministeren kan argumentere for et lovforslag, der på en række områder svækker borgernes retssikkerhed, jf. høringssvarerne til lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 2 til L144 DOK42985224X

Spm. 3

Spm. om andre lande har lignende ordninger, hvor skattemæssige underskud, som skatteyderen har ret til, bortfalder ved manglende indberetning, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 3 til L144 DOK42985481X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om at oplyse om virksomhederne administrative omkostninger ved lovforslaget, set i lyset af bl.a. Dansk Erhvervs høringssvar, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 4 til L144 DOK42985647X

Spm. 5

Spm. om SKAT har mulighed for at via træk på dets systemer at komme med et forslag til, hvad det indberettede underskud fra virksomhederne fra 2002 og frem beløber sig til, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 5 til L144 DOK42985934X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om det er rimeligt, at skattemæssige fremførbare underskud, der er opgjort og selvangivet korrekt, bortfalder, alene fordi virksomhederne ikke for anden gang får indberettet til SKAT inden for en meget kort frist, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 6 til L144 DOK43712763X

Spm. 7

Spm. om den 3 måneders frist, som der er lagt op til i lovforslagets bemærkninger, er rimelig og tager tilstrækkelig hensyn til, at virksomhederne som et led i deres almindelige administrative rutiner skal bruge kræfter på at finde de efterspurgte oplysninger frem, til skatteministeren
Svar på spm 7 til L144 DOK43688258XX
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om hensynet til at pålægge virksomhederne mindst mulige yderligere administrative byrder ikke bør veje tungere end nogle systemkonstruktørers ideelle (og ofte urealistiske) ønsker, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 8 til L144 DOK43713015 DOCX

Spm. 9

Spm. om fristen for at oplyse disse underskud ikke i det mindste bør følge selvangivelsesfristen for virksomhederne for at mindske den administrative byrde ved forslaget, til skatteministeren
svar på spm 9 til L144 DOK43690648XX
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om der ikke bør være en 3 års (5 år for sambeskatninger) frist, inden for hvilken virksomhederne vil kunne registrere eventuelle fejlagtigt eller ikke registrerede underskud, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 10 til L144 DOK43713193X

Spm. 11

Spm. om at tage særlige initiativer til at sikre, at SKATs systemer vil være stabile og i stand til at modtage virksomhedernes oplysninger om underskud, når disse skal indberettes, til skatteministeren
svar på spm 11 til L144 DOK43713347X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om at sikre, at de virksomheder, der har behov herfor, får tilstrækkelig hjælp fra SKAT til at indberette de korrekte oplysninger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 12 til L144 DOK43713467X

Spm. 13

Spm. om en løsning, hvor det i stedet er SKAT, der kommer med et forslag til, hvordan underskudssaldoen for de enkelte virksomheder vil se ud, til skatteministeren
svar på spm 13 til L144 DOK43713656X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om, hvordan forældelsen for SKATs og virksomhedernes muligheder for at rette i de indtastede underskud vil være, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 14 til L144 DOK43713777X

Spm. 15

Spm. om at indgivelsen af oplysninger ligger i forlængelse af den almindelige selvangivelsesfrist, men hvad med de virksomheder, der har forskudt indkomstår, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 15 til L144 DOK43979906X

Spm. 16

Spm. om, hvad sker der, hvis SKAT efterfølgende finder ud af, at noget af en skattefri omstrukturering ikke har været i orden, og at man dermed ikke har ret til underskuddene, til skatteministeren
Svar på spm 16 til L144 DOK43980065X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

Spm. om, hvis en virksomhed i forbindelse med en skattefri omstrukturering har placeret et underskud i et forkert selskab, om det så indebærer, at det selskab, der havde ret til underskuddet, fortaber det, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 17 til L144 DOK43980154X

Spm. 18

Spm. om, når virksomhederne skal genindberette underskud, hvad er så konsekvenserne, hvis SKAT efterfølgende mener, at en virksomhed har indberettet for meget eller for lidt, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm 18 til L144 DOK43980277X

Spm. 19

Spm. om det vil give anledning for SKAT til at imødekomme dispensationsanmodninger, hvis udenlandske firmaer på grund af manglende brug af den elektroniske postkasse fortaber retten til fradrag, til skatteministeren
Svar på spm 19 til L144 DOK43980376X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/4-14 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 20 til L144 DOK43980885X

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.