L 95 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.).

Med lov nr. 1354 af 21. december 2012 (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) blev referencerenten i opkrævningslovens § 7, stk. 2, ændret med virkning fra og med den 1. januar 2014.

I forbindelse med ændringen blev der ved en fejl ikke taget højde for de konsekvenser, den nye referencerente ville have for restskattetillæg, procentgodtgørelse for overskydende skat, personers frivillige betaling af dag-til-dag-rente af yderligere forskudsskat samt tillæg til selskabers betaling af frivillig acontoskat. Derfor er renteniveauet for disse procenttillæg blevet fastsat omkring 3 pct.-point for højt.

Forslaget har til formål at neutralisere effekten af den nye referencerente ved at tilpasse procenttillæggene for afregning af indkomstskatter, så renteniveauet bliver afpasset med renteniveauet for den tidligere referencerente.

Det foreslås, at loven får virkning fra den 1. januar 2014.

Fremsat den: 5. december 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1562 af 20. december 2013

Bilag

Bilag 1

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.) samt resumé
Orientering af Skatteudvalget (L 95) [DOK29596010]X
Lovforslag - trykordre [DOK29454399].PDF
RESUMÉ [DOK28800485]X

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema til SAU
Høringssvar

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
[Captia] Supplerende høringsskema (DOK30423927)
SJ20131211170631155 [DOR30276094]

Bilag 6

Betænkning afgivet den 12. december 2013

Bilag 7

Et yderligere høringssvar, som er indkommet efter 1. behandlingen af lovforslaget
oversendelsesskrivelse
Høringssvar fra FSR.PDF

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om talepapir fra samrådet den 10. december 2013 vedrørende L 95 (rentesats for restskat), til skatteministeren
FT spørgsmål 1 vedr lovforslag 95 fra skatteudvalget DOK30284509
L 95- Talepapir-samråd om renter
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om at foretage en sammenligning af de historiske rentesatser efter henholdsvis den tidligere før L 67 gældende opgørelsesmetode, den nugældende opgørelsesmetode efter vedtagelsen af L 67 og den efter L 95 foreslåede opgørelsesmetode, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spørgsmål 2 DOK30399476X

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvorfor rentesatsen stiger trods generelt faldende renteniveau, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan ordlyden af det oprindelige lovforslag ((folketingsår 2012-13) L 67) hænger sammen med konsekvensen af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvordan ministeren mener at Folketinget skal kunne have tillid til, at bemærkninger i lovforslag fra ministerens side er korrekte, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.