L 91 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land).

Lovforslaget er en opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 18. juli 2013 om de danske regler vedrørende beskatning af selskaber mv., der overfører aktiver eller passiver til andre EU/EØS-lande, dvs. exitbeskatning.

EU-Domstolen fandt, at de danske exitskatteregler for selskaber ikke fuldt ud er i overensstemmelse med EU-retten, fordi exitskatten kræves betalt med det samme, og der således ikke er mulighed for at vælge henstand med betaling af skatten.

Formålet med forslaget er bringe de danske exitskatteregler i overensstemmelse med EU-retten.

Lovforslaget indebærer en justering af reglerne om beskatning ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land. Der etableres med forslaget en henstandsordning (afdragsordning), der gør det muligt at udskyde betalingen af exitskatten mod forrentning.

Henstandsbeløbet afdrages i takt med, at der oppebæres afkast (indtægter, gevinster, udbytter) af de overførte aktiver, som ville være blevet beskattet i Danmark, hvis aktiverne var forblevet her i landet. Dog skal det årlige afdrag mindst udgøre et beløb svarende til 1/7 af den opgjorte exitskat. Henstandsperioden er således maksimalt 7 år.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2014.

Fremsat den: 4. december 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 6. februar 2014. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 170 af 26. februar 2014

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema- Endeligt [DOK29336350]
Samlede høringssvar + FSR [DOK28607717]

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Henvendelse af 20/1-14 fra CORIT Advisory

Bilag 5

Betænkning afgivet den 21. januar 2014

Bilag 6

Orientering om EU-Kommissionens brev af 21. januar 2014 vedrørende L 91 og regeringens svar af 29. januar 2014 på EU-Kommissionens brev
Brev til Skatteudvalget [DOK33577008]
Svaret til Kommissionen [DOK33627350]
4224_001 [DOK33385748]

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om skatteområdet ligger inden for den nationale kompetence, som Danmark selv bestemmer over, eller om det er et EU-anliggende, til skatteministeren
SAU L 91 - svar på spm 1 DOK32238819X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om, hvornår Danmark har afgivet beslutningskompetencen over skatteområdet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 91 - svar på spm 2 DOK32239424X

Spm. 3

Spm. om, hvad behovet er for at indføre reglen om afdrag, i takt med at der oppebæres indtægter af de overførte aktiver, til skatteministeren
SAU L 91 - svar på spm 3 DOK32239767X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/1-14 fra CORIT Advisory, til skatteministeren
SAU L 91 - svar på spm. 4 [DOK33231436]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.