L 79 Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v.).

Lovforslaget implementerer aftale af 17. september 2013

mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti), Enhedslisten og Dansk Folkeparti

om harmonisering af beskatningen i Nordsøen.

De selskaber, der i dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven, fra den 1. januar 2014 vil blive beskattet efter de samme regler,

som gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til

indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller senere.

Lovforslaget indeholder desuden en overgangsordning.

Efter lovforslaget nedsættes kulbrinteskattesatsen fra 70

pct. til 52 pct. og kulbrintefradraget nedsættes til 5 pct. i 6 år i stedet for

25 pct. i 10 år.

Feltafgrænsningen ophæves, så selskaberne kan modregne

underskud fra et felt i indkomst fra et andet felt.

Produktions-, dispensations- og rørledningsafgifterne ophæves.

Skatteværdien af fjernelsesomkostninger kan udbetales til

den skattepligtige, hvis der ved endeligt ophør af kulbrinteskattepligtig

virksomhed resterer et uudnyttet underskud

(carry back).

Fremsat den: 20. november 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1636 af 26. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringsskema DOK25436361X
L 79.Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 21/11-13 fra Bayerngas Petroleum Danmark A/S

Bilag 3

Henvendelse af 4/12-13 fra PwC

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 5/12-13 fra Danoil Exploration A/S
Følgebrev Hv L 79
Hv L 79

Bilag 6

Henvendelse af 5/12-13 fra Bayerngas Petroleum Norge AS vedrørende materiale anvendt under fortræde for udvalget den 5. december 2013

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/12-13 fra PwC

Bilag 9

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/12-13 fra Danoil Exploration A/S

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 12. december 2013

Bilag 12

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 13

Tillægsbetænkning afgivet den 18. december 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 1X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om den øgede beskatning i Nordsøen er hensigtsmæssig set i lyset af, at Serviceeftersynsudvalget bekræfter i deres rapport, at de nye skatteregler ikke er egnede til at tiltrække og understøtte selskaber på den danske sokkel, som ikke har produktion og dermed indtægter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 2

Spm. 3

Spm. om at kommentere materialet fra Bayerngas anvendt ved foretrædet i Skatteudvalget den 5. december 2013, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 3
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om ministeren finder det rimeligt, at store dele af investeringen, besluttet i 2012, ikke får del i en overgangsordning fra 2014 og frem, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 4

Spm. 5

Spm. om at kommentere, hvorfor regeringens lovforslag herunder forslag til overgangsordning ikke lever op til hensigtserklæringen udtalt på pressemødet den 1. marts 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 5

Spm. 6

Spm. om den i lovforslaget manglende udmøntning af ministerens konklusion på serviceeftersynets rapport, fremmer investeringslysten og sender et signal om stabile rammevilkår , til skatteministeren
L 79 - svar på spm 6
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at regeringens forventninger til stigningen i olieprisen i beregningerne af provenuet er 37 procentpoint større, end det som Det Internationale Energiagentur regner med, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 7

Spm. 8

Spm. om, hvorledes de divergerende forventninger til fremtidens oliepriser er i overensstemmelse med regeringens forsigtighedsprincip, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 8
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om at redegøre for, om skattestigningen vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse i olie- og gasindustrien, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 9

Spm. 10

Spm. om at redegøre for, hvorledes ministerens udtalelse til "Bag Borgen" sendt på DR1 den 19. september 2013, hvor han adspurgt, om man kan være sikker på, at den øgede beskatning af Nordsø-olien vil give så mange milliarder til Togfonden, som Skatteministeriet har beregnet, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 10
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 11

Spm. om, hvorledes det er fordelagtigt for regeringens forventede provenu fra skatteindtægterne på olieudvindingen, at virksomheder som Bayerngas og Hess som resultat af den øgede beskatning har meldt ud, at de ikke længere har tillid til rammevilkårene for udvinding i den danske Nordsø, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 11

Spm. 12

Spm. om at redegøre for logikken i decideret at beskatte investeringer, når regeringen ønsker et højere provenu, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 12
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 13

Spm. om, hvorledes det er hensigtsmæssigt at kopiere et skattesystem fra Nordsø-aftalen i 2003, når Danmarks økonomiske situation og udfordringer anno 2013 er ændret markant, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 13

Spm. 14

Spm. om Danmark står i en god konkurrencesituation set i forhold til Norge, som – modsat den danske regering – har sikret en hensigtsmæssig overgangsordning, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 14
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 15

Spm. om ministerens kommentar til, at Serviceeftersynsudvalget foreslår, at selskaber, der ikke allerede har kulbrinteindkomst, sidestilles med selskaber, der er i skatteposition, ved at indføre adgang til udbetaling og/eller forrentning af underskud svarende til de regler, der er indført i Norge, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 15

Spm. 16

Spm. om det er hensigtsmæssigt at øge beskatningen i Nordsøen, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 16
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 17

Spm. om at kommentere udtalelsen fra adm. direktør i Rambøll Olie og Gas, John Sørensen, til Jyllands Posten den 6. maj 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 17

Spm. 18

Spm. om det vil tiltrække investeringer til Danmark at stramme beskatningen i den danske del af Nordsøen, når Storbritannien lemper beskatningen i sin del af Nordsøen, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 18
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 19

Spm. om, hvorledes det er i overensstemmelse med regeringens forsigtighedsprincip, når Serviceeftersynet flere steder fremhæver, at skønnet over produktionen og de 27,8 mia. kr. er "behæftet med betydelig usikkerhed", til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 19

Spm. 20

Spm. om regeringen styrker tiltroen til stabilitet omkring rammerne i Nordsøen, når man laver denne type indgreb, som udmøntes i medfør af L 79, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 20
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 21

Spm. om regeringen har undladt at indgå i et forhandlingsforløb med olieselskaberne, som vi så det i forbindelse med Nordsø-aftalen i 2003, som for selskaberne dengang skabte stabile rammevilkår mange år frem, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 21

Spm. 22

Spm. om at kommentere, at statens foretrukne rådgiver på olie- og gasområdet, det internationale konsulenthus Wood Mackenzie, har lavet beregninger, der oversat til regeringens opgørelsesmetode viser, at gevinsten ved at stramme Nordsø-skatten højst vil blive på 15,4 mia. kr., til skatteministeren
L 79 - svar på spm 22
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 23

Spm. om, hvordan regeringens lovforslag vil påvirke beskæftigelsen i olieindustrien, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 23

Spm. 24

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af L 79 år for år sammenholdt med regeringens forventninger til beskæftigelsen som følge af udmøntningen af Togfonden DK, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 24
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 25

Spm. om at beskrive og forholde sig til de konsekvenser, der fulgte i kølvandet på Storbritanniens øgede beskatning af Nordsøolien, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 25

Spm. 26

Spm. om, hvorfor regeringen ikke følger Kulbrinteudvalgets anbefalinger fra år 2000, når regeringspartierne gentagne gange har kritiseret 2003-aftalen for at være for lempelig, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 26
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 27

Spm. om at vurdere, at når regeringen ikke vælger et skatteregime, der følger Kulbrinteudvalgets anbefalinger fra år 2000, om det skyldes, at regeringen grundlæggende er uenig i disse anbefalinger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 27

Spm. 28

Spm. om de ændrede skatteregler øger tiltroen til Danmark som investeringsland, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 28
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 29

Spm. om dette lovforslag indeholder en generel stigning af skatter og afgifter, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 29

Spm. 30

Spm. om at beskrive provenuforløbet for lovforslaget fordelt på årstal, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 30
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 31

Spm. om, hvor mange mia. der vil være i togfonden, såfremt man benytter Det Internationale Energiagenturs prognose for olieprisen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 31

Spm. 32

Spm. om, hvor mange mia. der vil være i togfonden, såfremt man benytter prognosen fra US Energy Information Administration (EIA), til skatteministeren
L 79 - svar på spm 32
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 33

Spm. om, hvor mange mia. der vil være i togfonden, såfremt man benytter prognosen fra Storbritanniens svar på de økonomiske vismænd - The Office for Budget Responsibility (OBR), til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 33

Spm. 34

Spm. om talepapir fra samrådet den 18. december 2013 vedrørende lovforslaget, til skatteministeren
Oversendelsesbrev - talepapir fra samråd A [DOK31398598]
Talepapir samråd A [DOK31349099]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 35

Spm. om en opdatering af tabel, jf. svar på spørgsmål 30 baseret på tallene fra regeringens økonomiske redegørelse fra december 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 79 - svar på spm 35 DOK31421646X

Spm. 36

Spm. om de prognoser i forhold til oliepriserne, som regeringen lægger ind i forbindelse med L 79, de samme, som statens selskaber, f.eks. Dong Energy, benytter ved investeringsplanlægning og i forbindelse med business cases, til skatteministeren
L 79 - svar på spm 36 DOK31494135X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser det dramatiske fald i statens forventede årlige indtægter fra Nordsøen vil få for den forudsatte finansiering af regeringens forslag til en togfond på ca. 28,5 mia. kr., til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.