L 80 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen).

Lovforslaget er et led i udmøntningen af regeringens udspil (”Tillid til ejendomsvurderingerne”) til, hvordan kvaliteten af de offentlige ejendomsvurderinger kan forbedres.

Efter forslaget vil ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 blive foretaget på den måde, at vurderingerne fra 2011 og 2012 videreføres uændret. 2013-vurderingerne vil dog blive nedsat med 2,5 pct. i forhold til vurderingerne i 2011.

Ejendomme, som opstår ved udstykning, eller som ændres ved opførelse af eller udvidelse af bygninger, ændring af grundareal eller på anden måde, vurderes i 2013 eller 2014.

Erhvervsejendomme mv. skal efter forslaget vurderes i 2015 samtidig med ejerboliger. Vurderingerne foretages med anvendelse af et nyt vurderingssystem, som etableres på grundlag af ekspertudvalgets anbefalinger.

Der kan efter forslaget klages over de nævnte vurderinger inden for samme tidsrum, hvor der vil kunne klages over 2015-vurderingen, dvs. fra ca. 1. marts til 1. juli 2016. I forlængelse heraf suspenderes muligheden for at få foretaget vurderinger uden for de almindelige vurderingsterminer.

Det foreslås endvidere, at SKAT af egen drift frem til 1. juli 2015 kan nedsætte 2011-vurderinger i forbindelse med korrektion af fejl. Dette gælder såvel de fejl, som SKAT selv måtte konstatere, som de fejl, som SKAT bliver gjort opmærksom på.

Endelig foreslås det, at tinglysningsafgift ved bolighandel som hovedregel altid skal betales af handelsprisen, uanset om den ligger over eller under vurderingen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Fremsat den: 20. november 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1635 af 26. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Supplerende hørigssvar og høringsskema, fra skatteministeren
[Captia] L 80 - supplerende høringsskema
L 80 - supplerende høringssvar

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L 80 - høringsskema 3 [DOK29625757]
H259-13 [DOK29493276]

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 12/12-13 fra Lejernes LO

Bilag 9

Betænkning afgivet den 12. december 2013

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsem af 12/12-13 fra Lejernes LO

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange sager om klage over ejendomsvurderinger ministeren forventer, at vurderingsankenævnene vil modtage, i medfør af de regler der foreslås indført med lovforslaget, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia L 80 spørgsmål 1 svar (DOK29761140)

Spm. 2

Spm. om Venstre har sagt ja til den nye forringede klageadgang, som skal behandles senere, til skatteministeren
L 80 - spørgsmål 2 - svar [DOK30256044]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om, hvorfor det ikke med lovforslaget skal være muligt at kunne klage over vurderinger af ejendomme, der ikke var været vurderet tidligere, f.eks. nyopførte boliger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 80 - spørgsmål 3 - svar [DOK30257922]

Spm. 4

Spm. om, hvorfor vurderingen ikke også sættes ned med 2,5 pct. på andelsboliger og erhvervsejendomme, til skatteministeren
L 80 - spørgsmål 4 - svar [DOK30265554]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 5

Spm. om, hvad det vil have af provenumæssige konsekvenser, hvis vurderingen også sættes ned med 2,5 pct. for andelsboliger og erhvervsejendomme, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 80 - spørgsmål 5 - svar [DOK30258712]

Spm. 6

Spm. om, hvad det vil have af provenumæssige konsekvenser, hvis ejendomsvurderingerne sættes ned med henholdsvis 5 og 10 pct. i stedet for de foreslåede 2,5 pct., til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 80 - spørgsmål 6 - svar [DOK30263380]

Spm. 7

Spm. om, når man ikke gennemfører 2014-vurderingen for erhvervsejendomme, betyder det så, at ministeren ikke har tillid til, at 2012-vurderingen er retvisende, til skatteministeren
L 80 - spørgsmål 7 - svar [DOK30266873]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en del af erhvervsejendommene vurderes at være vurderet for højt, og hvor mange procent er for lavt, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 80 - spørgsmål 8 - svar [DOK30271545]

Spm. 9

Spm. om, hvor stor en andel af husstandene i Danmark vurderes stadig at være vurderet for højt med en nedsættelse af vurderingerne på ejerboliger med 2,5 pct., til skatteministeren
L 80 - spørgsmål 9 - svar [DOK30271817]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om, hvor mange boligejere, det forventes, vil klage over ejendomsvurderingerne, hvis boligejerne får mulighed for at klage efter gældende regler, når 2011-vurderingen nu træder i stedet for 2013-vurderingen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 80 - spørgsmål 10 - svar [DOK30272083]

Spm. 11

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser vil være, hvis klageretten over ejendomsvurderingerne ikke suspenderes, til skatteministeren
L 80 - spørgsmål 11 - svar [DOK30267264]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om ministeren har bedt kammeradvokaten vurdere, om SKAT har ageret inden for lovens rammer i forhold til vurdering af andelsboliger, udlejningsejendomme og erhvervsejendomme, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 80 - spørgsmål 12 - svar [DOK30272577]

Spm. 13

Spm. om at oplyse om ejendomsskat betalt primo 2013 vil være forældet, når der i 2016 kan klages over vurderingerne, til skatteministeren
L 80 - spørgsmål 13 - svar [DOK30272861]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om, at klageretten ikke suspenderes for vurderinger af ejendomme, der ikke har været vurderet tidligere, til skatteministeren
Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag om, at klageretten ikke suspenderes for vurderinger af ejendomme, der ikke har været vurderet tidligere, til skatteministeren
Captia L 80 - spørgsmål 14 - svar

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.