L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v.).

Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til at indføre

de indberetningspligter og pligter til at gennemføre procedurer

til identifikation af indberetningspligtige konti, som

følger af aftale af 15. november 2012 mellem Danmark og

Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed

vedrørende international beskatning.

Efter lovforslaget bemyndiges skatteministeren til at fastsætte

nærmere regler om indberetningspligter og pligter til

at gennemføre procedurer til identifikation af indberetningspligtige

konti.

Bemyndigelsesbestemmelsen sikrer også mulighed for at opfylde

et EU-direktiv om udveksling af tilsvarende oplysninger

mellem EU-ladene og tilsvarende aftaler, som Danmark

måtte indgå med andre partnere og at indføre lignende indberetninger

vedrørende danske konti.

Endvidere indeholder lovforslaget som en følge af implementeringen

af én skattekonto ophævelse af en række bagatelgrænser

for ind- og udbetalinger

Fremsat den: 13. november 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1634 af 26. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
høringsskema DOK24014464X
Indskannede høringssvar.PDF

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 12. december 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om nødvendigheden af at indføje en hjemmel i skattekontrolloven fra 1. januar 2014 til at kunne pålægge finansielle institutter at indberette oplysninger om andre kontohavere end kontohavere omfattet af aftalen mellem Danmark og USA af 15. november 2012 om forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning, til skatteministeren
L 67 svar på spm 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om danske statsborgeres retssikkerhed i forhold til, at skatteadministrationen får vide beføjelser, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 67 svar på spm 2

Spm. 3

Spm. om, hvordan lovforslaget sikrer, at der skabes den fornødne retssikkerhed for finansielle institutter, til skatteministeren
L 67 svar på spm 3
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.