L 60 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.).

Lovforslaget har til formål at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at skifte gennemsnitsrenteprodukter ud med markedsrenteprodukter m.v.

Forslaget går ud på at give pensionsinstitutterne mulighed for at få forrentet den uudnyttede negative

skat, der skyldes udlodning af omtegningsbonus til pensionsopsparerne.

Lovforslaget går endvidere ud på at give pensionsopsparere mulighed for allerede i forbindelse

med indbetalingen til en pensionsordning at få en afgørelse af SKAT om, at indbetalingerne ikke har været fradrags- eller bortseelsesberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige

indkomst. Med ordningen minimeres de besværligheder for både pensionsopsparerne og SKAT, der

kan opstå, hvis den manglende fradrags- eller bortseelsesret først skal dokumenteres på udbetalingstidspunktet.

Endelig foreslås det at indføre mulighed for, at indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for, enten kan udbetales til pensionsopspareren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning allerede i det år, hvor indbetalingen er sket.

Lovforslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 30 mio. kr. i 2013 og ca. 40 mio.

kr. i 2014 og et varigt mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. efter tilbageløb.

Fremsat den: 6. november 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1500 af 18. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema DOK21004655X
høringssvar vedr ændring af pensionsbeskatningsloven m.fl. (forrentning af negativ i

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 29/11-13 fra Forsikring & Pension

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/11-13 fra Forsikring & Pension

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 5. december 2013

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.