L 47 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, lovteknisk justering af udligningsafgiften for varebiler, m.v.).

Lovforslaget indeholder bl.a.:

• En præcisering, således at virksomheder, der er skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse.

• Udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt på forskellige former for elektronik med henblik på at hindre momskarusselsvig.

• Tilretning af bestemmelser i varemærkeforfalskningsloven, der skal styrke og præcisere reglerne om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

• En justering af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger m.v.

• En værnsregel mod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer i perioden inden tobaksafgiften stiger den 1. januar 2014.

.

Fremsat den: 31. oktober 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 20. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1637 af 26. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
FT høringsskema-endeligt DOK22857650X
Høringssvar - Gennemførelse af EU-direktiv mv..PDF

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar fra Skatteministeren
Høringsskema L 47
Høringssvar L 47

Bilag 3

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 12. december 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for de konkurrencemæssige konsekvenser for virksomheder med salg B2B, til skatteministeren
L 47 - Spørgsmål 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om ministeren finder den af Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) udarbejdede analyse af omfanget af de byrder, erhvervslivet vil blive pålagt som følge af lovændringen, stemmer overens med erhvervslivets egen vurdering af disse, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 47 - Spørgsmål 2

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de administrative konsekvenser herunder omkostningerne for offentlige institutioner som følge af, at de ved køb af de af lovforslaget omfattede produkter hos virksomheder med salg B2B skal håndtere én elektronisk faktura, til skatteministeren
L 47 - Spørgsmål 3
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvornår SKAT efter eventuel vedtagelse af lovforslaget vil melde klart og præcist ud omkring, hvilke varer der er omfattet af de nye regler, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 47 - Spørgsmål 4

Spm. 5

Spm. om at redegøre for andre EU-landes erfaringer med det bagvedliggende direktiv f. s. v. a. bekæmpelse af momssvinde, til skatteministeren
L 47 - Spørgsmål 5
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om at kommentere DI's bekymring for, at de foreslåede regler f. s. v. a. momskarruseller, vil få de kriminelle til at fortsætte deres kriminalitet mod andre lande og/eller med andre produkter, der ikke foreslås omfattet af nærværende lovforslag, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 47 - Spørgsmål 6

Spm. 7

Spm. om at oplyse omfanget af den ønskede nye bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsninger for afgiftsfri indførsel af tobaksvarer fra visse lande, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på spm 7 fra SAU (DOK30149989)

Spm. 8

Spm. om baggrunden for, at ministeren gives en så vidtgående beføjelse, som det synes at være tilfældet, til skatteministeren
Captia Svar på spm 8 fra SAU (DOK30150096)
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om, hvorfor bemyndigelsesforslaget stilles som et ændringsforslag i stedet for at være indarbejdet i det oprindelige lovforslag, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia Svar på spm 9 fra SAU (DOK30150262)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.