L 48 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven. (Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.).

Kommunalt ejede forsyningsvirksomheder får med lovforslaget mulighed for at få oplyst en skyldners personnummer fra Det Centrale Personregister, så forsyningsvirksomheden kan medsende skyldnerens personnummer, når fordringen sendes til inddrivelse hos SKAT. Derved effektiviseres inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav mod skyldnere.

Med lovforslaget bliver der endvidere skabt hjemmel til at skatteydere med lav indkomst kan få henstand med betaling af restskat, hvis det vurderes, at skatteyderens rådighedsbeløb ikke vil være tilstrækkeligt, såfremt restskatten indregnes. Det sikrer, at personer med lav indkomst ikke får reduceret et i forvejen lavt rådighedsbeløb, når restskatten indregnes. Restskatten vil således skulle betales på et senere tidspunkt.

Det foreslås, at ændringsloven skal træde i kraft den 1. januar 2014.

Fremsat den: 31. oktober 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. december 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1499 af 18. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema DOK21689240
Høringssvar

Bilag 2

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Henvendelse af 4/12-13 fra Missionen blandt Hjemløse
Hv L 48
Hv L 48 Missionen blandt Hjemløse

Bilag 5

Betænkning afgivet den 5. december 2013

Bilag 6

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/12-13 fra Missionen blandt Hjemløse
Svar fra skatteministeren til Missionen blandt Hjemløse
Kommentar til SAU om henvendelsen af 4 12 2013 fra Missionen blandt Hjemløse

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor det er nødvendigt med en lovændring for at give henstand med indregnet restskat m.v. til personer med lav indkomst, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 48 spørgsmål 1 af 8 11 13 DOK26422540X

Spm. 2

Spm. om for hvor mange personer med lav indkomst er der blevet indeholdt restskat for 2013, inden styresignalet af 1. oktober 2013, som giver mulighed for henstand, til skatteministeren
SAU L 48 spørgsmål 2 af 8 11 13 DOK26041949X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.