L 4 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.).

Lovforslaget består af flere elementer, bl.a.:

• Selskaber i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer

af EU, får samme adgang til at deltage i skattefri fusioner,

spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i

EU-lande. Det foreslås også, at der indføres

adgang til skattefri virksomhedsomdannelse til selskaber

i sådanne EØS-lande.

• Ejendomsværdiskatteloven ændres således, at nedslagsreglerne

for folkepensionister også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for Danmark.

De nævnte ændringer gennemføres for at bringe de eksisterende regler i overensstemmelse med EU-retten.

Desuden indføres der med lovforslaget adgang til at foretage skattefri sammenlægninger

af skattepligtige og skattefri vandforsyninger, og Energinet.dk gives mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til Danmark.

Fremsat den: 2. oktober 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 28. november 2013. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1347 af 3. december 2013

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
131001 Høringsskema - L4 til SAU
L 4. Høringssvar

Bilag 2

Bilaget tilbagetaget

Bilag 3

Henvendelse af 4/11-13 fra DANVA og FVD

Bilag 4

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 4/11-13 fra DANVA og FVD

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Henvendelse af 19/11-13 fra DANVA og FVD

Bilag 8

Ændringsforslag der erstatter tidligere fremsendte ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 21. november 2013

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 19/11-13 fra DANVA og FVD

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen fra DANVA og Foreningen af Vandværker i Danmark, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia SAU svar på spm 1 (DOK25762619)

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.