L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Lovforslaget indfører en afgift på mættet fedt i de fødevarer, der er primære kilder til mættet fedt. Afgiften er fastsat til 16 kr. pr. kg mættet fedt i fødevaren.

Desuden indfører forslaget en bagatelgrænse, så fødevarer med et indhold af mættet fedt på 2,3 pct. og derunder friholdes for afgiften. Bagatelgrænsen betyder, at der bl.a. ikke bliver afgift på mælk.

Forslaget indfører også en registreringsgrænse, så små producenter eller importører af de pågældende fødevarer hverken skal registreres eller opgøre og afregne afgift. Det gælder virksomheder med en årlig omsætning af afgiftspligtige fødevarer på 50.000 kr. ekskl. afgift.

Danske og udenlandske fødevarer bliver ligestillet gennem en dækningsafgift. Det vil sige, at fødevarer, der importeres her til landet, bliver pålagt fedtafgift på samme måde, som der skal betales fedtafgift af danske fødevarer. Samtidig stiger afgiften på bordvin med 73 øre pr. liter fra 6,14 kr. til 6,87 kr. pr. liter.

Det samlede forslag bidrager til finansiering af forårspakke 2.0 med en årlig indtægt på ca. 1,5 mia. kr. inkl. moms. Loven træder i kraft den 1. juli 2011.

Lovforslaget udmønter forårspakke 2.0, og ifølge regeringens og Dansk Folkepartis serviceeftersyn af forårspakken er det besluttet at inddrage kød i afgiftsgrundlaget.

Fremsat den: 19. januar 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. marts 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 247 af 30. marts 2011

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar 1
Høringssvar 2
Høringssvar 3
Høringssvar 4
Høringssvar 5

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Invitation af 21/1-11 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 4

Henvendelse af 25/1-11 fra Håndværksrådet

Bilag 5

Henvendelse af 26/1-11 fra DI

Bilag 6

Henvendelse af 31/1-11 fra AarhusKarlshamn Denmark A/S

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/1-11 fra Håndværksrådet og Bager- og Konditormestre i Danmark

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

Henvendelse af 2/2-11 fra Margarine Foreningen

Bilag 10

Henvendelse af 1/2-11 fra Danske Slagtermestre

Bilag 11

Ny fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/2-11 fra Margarineforeningen

Bilag 13

Henvendelse af 8/2-11 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 14

Henvendelse af 8/2-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/2-10 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/2-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 17

Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 9. februar 2011 fra Margarineforeningen vedrørende fedtafgift
L 111 materiale foretræde MIFU.ppt
Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 9. februar 2011 fra Margarineforeningen vedrørende fedtafgift

Bilag 18

Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 9. februar 2011 fra Landbrug & Fødevarer vedrørende fedtafgift
L 111 materiale
Materiale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 9. februar 2011 fra Landbrug & Fødevarer vedrørende fedtafgift

Bilag 19

Henvendelse af 10/2-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 20

Henvendelse af 11/2-11 fra Håndværksrådet
HV L 111 2
HV L 111

Bilag 21

1. udkast til betænkning

Bilag 22

Invitation af 8/2-11 fra Margarine Foreningen

Bilag 23

Henvendelse af 11/2-11 fra Dansk Erhverv

Bilag 24

Henvendelse af 22/2-11 fra Margarine Foreningen
L 111 Margarineforeningen
Margarineforeningen L 111

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 1/2-11 fra Danske Slagtermestre

Bilag 26

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/1-11 fra Aarhus Karlshamn Denmark A/S

Bilag 27

Materiale udleveret under foretræde for udvalget den 23. februar 2011 fra Aarhus Karlshamn AB
Foretræde L 111.pptx
Materiale udleveret under foretræde for udvalget den 23. februar 2011 fra Margarineforeningen

Bilag 28

Skatteministerens kommentar til materiale udleveret den 9. februar 2011 under foretræde fra Margarineforeningen, fra skatteministeren

Bilag 29

Skatteministerens kommentar til materiale udleveret den 9. februar 2011 under foretræde fra Landbrug og Fødevarer, fra skatteministeren

Bilag 30

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/2-11 fra Håndværksrådet

Bilag 31

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/2-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 32

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/2-11 fra Dansk Erhverv

Bilag 33

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/1-11 fra DI

Bilag 34

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 35

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 22/2-11 fra Margarineforeningen

Bilag 36

Skatteministerens kommentar til materiale udleveret den 23. februar 2011 under foretærde fra Aarhus Karlshamn AB

Bilag 37

2. udkast til betænkning

Bilag 38

Henvendelse af 3/3-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 39

Betænkning afgivet den 2. marts 2011

Bilag 40

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 41

Henvendelse af 10/3-11 fra De Samvirkende Købmænd

Bilag 42

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/3-11 fra De Samvirkende Købmænd

Bilag 43

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 3/3-11 fra Dansk Isindustri

Bilag 44

Henvendelse af 14/3-11 fra AarhusKarlshamn AB

Bilag 45

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 46

2. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 47

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/3-11 fra AarhusKarlshamn AB

Bilag 48

Tillægsbetænkning afgivet den 15. marts 2011

Bilag 49

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 50

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 16. marts 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for den foreslåede dækningsafgifts overensstemmelse med EU-retten, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 1 [DOK460587]
Spørgsmål 1 på L 111

Spm. 2

Spm. om ministeren vil redegøre for, om det er i overensstemmelse med EU-reglerne, at fisk, æg og andre fødevarer, som også indeholder mættet fedt, ikke afgiftsbelægges, jf. at kød er kommet med i lovforslaget på foranledning af EU, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 111
SAU L 111 svar på spm 2 [DOK463199]

Spm. 3

Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for, på hvilket videnskabeligt grundlag skønnet over konsekvenserne for grænsehandlen er baseret, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 3 [DOK463806]
Spørgsmål 3 på L 111

Spm. 4

Spm. om ministeren er enig i, at fødevarer vil blive tilsat flere tilsætningsstoffer som konsekvens af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 111
SAU L 111 svar på spm 4 [DOK463514]

Spm. 5

Spm. om ministeren er enig i, at lovforslaget vil koste danske arbejdspladser, herunder særligt for grupper, der ikke har så høj uddannelse, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 5 [DOK463606]
Spørgsmål 5 på L 111

Spm. 6

Spm. om ministeren er enig i, at lovforslaget vil forøge forbrugerpriserne med 0,2-0,3 procentpoint, hvilket må antages at medføre øget inflation og svække dansk konkurrenceevne, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 111
SAU L 111 svar på spm 6 [DOK463649]

Spm. 7

Spm. om, hvordan myndighederne vil kontrollere afgiftsgrundlagets rigtighed i sammensatte fødevarer, f.eks. lasagne, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 7 [DOK463650]
Spørgsmål 7 på L 111

Spm. 8

Spm. om, hvordan lovforslaget harmonerer med regeringens ønsker om at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 111
SAU L 111 svar på spm 8 [DOK463862]

Spm. 9

Spm. om at overveje at revidere lovforslaget, således at fødevarer der anvendes til drivmiddel til biler, biogas eller lignende formål, og som har indgået i en forarbejdningsproces fritages fra fedtafgift, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 9 [DOK464115]
Spørgsmål 9 på L 111

Spm. 10

Spm. om, hvilket rationale der gør sig gældende i forhold til, at den olie, der indgår i en forarbejdningsproces af fødevarer, men som ikke bliver en del af slutproduktet, men i stedet bliver genanvendt til biodiesel eller biogas, bliver pålagt fedtafgift, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 111
SAU L 111 svar på spm 10 [DOK464744]

Spm. 11

Spm. om det er i overensstemmelse med regeringens overordnede ønske om regelforenkling og afbureaukratisering, at den olie, der indgår i en forarbejdningsproces af fødevarer, men som ikke bliver en del af slutproduktet, men i stedet bliver genanvendt til biodiesel eller biogas, bliver pålagt fedtafgift, mens fødevarer, der er direkte anvendt til drivmiddel ikke er omfattet af fedtafgiften, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 11 [DOK464975]
Spørgsmål 11 på L 111

Spm. 12

Spm. om det er i overensstemmelse med regeringens Handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi 2010 – 2011 (februar 2010), at den olie der indgår i en forarbejdningsproces af fødevarer, men som ikke bliver en del af slutproduktet, men i stedet bliver genanvendt til biodiesel eller biogas, bliver pålagt en fedtafgift, mens fødevarer der er direkte anvendt til drivmiddel ikke er omfattet af fedtafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 111
SAU L 111 svar på spm 12 [DOK464997]

Spm. 13

Spm. om at uddybe, hvordan det skal kontrolleres, at udenlandske fødevareproducenter opgør og oplyser det korrekte afgiftsgrundlag, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 13 [DOK466489]
Spørgsmål 13 på L 111

Spm. 14

Spm. om en uddybning af ministerens kommentar af 8. februar 2011 til henvendelsen fra Dansk Isindustri, jf. L 111-bilag 16, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 111
SAU L 111 svar på spm 14 [DOK466498]

Spm. 15

Spm. om, hvad det vil koste i mindre provenu udelukkende at beskatte den gennemsnitlige anvendelse af olie, smør m.v., så virksomheder i forbindelse med forarbejdning af fødevarer ikke bliver beskattet af spild, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 15 [DOK467388]
Spørgsmål 15 på L 111

Spm. 16

Spm. om, hvorfor lovforslaget giver fradrag på 27,5 pct. i afgiftsgrundlaget for så vidt angår svinekød og 25 pct. i afgiftsgrundlaget for øvrige dyr grundet spild, men ikke en godtgørelse for olie, smør m.v., til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 111
SAU L 111 svar på spm 16 [DOK465691]

Spm. 17

Spm. om, hvilke analyser der ligger til grund, og hvad der mere præcist forstås med af "væsentlig betydning", til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 17 [DOK467395]
Spørgsmål 17 på L 111

Spm. 18

Spm. om ministeren vil imødekomme erhvervslivets ønske om informationsmateriale om fedtafgiften på de mest udbredte fremmedsprog, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 111
SAU L 111 svar på spm 18 [DOK466737]

Spm. 19

Spm. om at oplyse, hvilke kostråd der henvises til i bemærkningerne i lovforslaget (bl.a. nederst på s.10), til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 19 [DOK468557]
Spørgsmål 19 på L 111

Spm. 20

Spm. om, hvor mange forskellige fødevarer, der bliver ramt af L111, der årligt genanvendes til et andet formål end det primære, jf. bemærkningerne til lovforslaget på side 12, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 111
SAU L 111 svar på spm 20 [DOK468564]

Spm. 21

Spm. om at oplyse, efter hvor lang en tidsperiode ministeren agter at revidere lovforslaget, som annonceret på s.19 i bemærkningerne, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 21 [DOK468597]
Spørgsmål 21 på L 111

Spm. 22

Spm. om at oplyse, på hvilken baggrund og hvilke undersøgelser ud over Forebyggelseskommissionens anbefalinger ministeren bygger sine antagelser om, at der er sammenhæng mellem en forbedret folkesundhed og indførelsen af en fedtafgift, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 111
SAU L 111 svar på spm 22 [DOK468611]

Spm. 23

Spm. om, hvilken effekt fedtafgiften forventes at have på folkesundheden, som der ofte henvises til i bemærkningerne til lovforslaget, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 23 [DOK468620]
Spørgsmål 23 på L 111

Spm. 24

Spm. om at fremsende beregningsgrundlaget for udarbejdelsen af standardsatserne på kød, som er opgjort i bilag 1, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 111
MIN.sag - Rapport vedr fedtafgift - LAndbrug & Fødevarer [DOK469500].PDF
Mættet fedt i dansk oksekød - analyse [DOK469497].PDF
052 Fedtafgift og DMRIs rapport [DOK469498]
SAU L 111 svar på spm 24 [DOK468623]

Spm. 25

Spm. om at kommentere på en mulig justering af forslaget til fedtafgift, således at der for hele kødmarkedets vedkommende differentieres på gennemsnitligt fedtindhold i de enkelte udskæringer, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 111
SAU L 111 svar på spm 25 [DOK468638]

Spm. 26

Spm. om begrundelsen for at begrænse muligheden for at differentiere efter fedtindhold i den enkelte udskæring til færdigpakkede og uforarbejdede produkter, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 26 [DOK468655]
Spørgsmål 26 på L 111

Spm. 27

Spm. om at begrunde over for den almindelige forbruger, at den samme udskæring kød pålægges forskellig afgift og dermed forskellig prisstigning alt efter om den sælges i en detailbutik eller hos en slagtermester, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 111
SAU L 111 svar på spm 27 [DOK468658]

Spm. 28

Spm. om at forholde sig til den mulighed, at et slagteri sælger kød, der indeholder mindre end 6,5 pct. mættet fedt på baggrund af det egentlige fedtindhold i produktet direkte til et supermarked – og samtidig via en mellemhandler sælger kød med højt fedtindhold til samme virksomhed med anvendelse af gennemsnitssatsen for dyrearten og ikke efter det egentlige fedtindhold, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 111
SAU L 111 svar på spm 28 [DOK468681]

Spm. 29

Spm. om, hvordan påtænkes opkrævet afgift af biprodukter i kødproduktion som lever, spæk, organer m.v., til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 111
SAU L 111 svar på spm 29 [DOK468695]

Spm. 30

Spm. om begrundelsen for, at sammensatte produkter med under 2,3 pct. indhold af mættet fedt ikke afgiftsfritages, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 30 [DOK468711]
Spørgsmål 30 på L 111

Spm. 31

Spm. om, hvor stor en del af slagteriernes kødproduktion anslås solgt til detailleddet og hvor stor en del til slagtermestre o. lign., til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 111
SAU L 111 svar på spm 31 [DOK468717]

Spm. 32

Spm. om, hvad provenutabet anslået vil være ved at give fradrag for fedt anvendt til produktion eller som er blevet til spild - og som efterfølgende anvendes til foder eller biogas, til skatteministeren
Spørgsmål 32 på L 111
SAU L 111 svar på spm 32 [DOK468721]

Spm. 33

Spm. om årsagen til, at ministeren ikke anvender indførelsen af fedtafgiften til en mere generel omlægning af afgifterne på chokolade, slik mm., så afgifternes pålægges efter egentligt sukker- og fedtindhold, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 33 [DOK468740]
Spørgsmål 33 på L 111

Spm. 34

Spm. om at vurdere likviditetstabet for virksomheder, der ikke er registrerede som oplagshavere, til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 111
SAU L 111 svar på spm 34 [DOK468744]

Spm. 35

Spm. om begrundelsen for ikke at gøre det muligt at melde sig som oplagshaver for de fødevareproducenter, der måtte ønske det, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 35 [DOK468748]
Spørgsmål 35 på L 111

Spm. 36

Spm. om der vil ske ændringer i, hvor importvirksomheder vælger at indfortolde deres varer som følge af fedtafgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 111
SAU L 111 svar spm 36 [DOK476543]

Spm. 37

Spm. om, hvorvidt regeringen anser lovforslaget for godkendt af Europa-Kommissionen samt hvorvidt regeringen i givet fald ligeledes har til hensigt at notificere de tekniske gennemførelsesbestemmelser i form af bekendtgørelser i overensstemmelse med ovennævnte informationsproceduredirektiv, til skatteministeren
SAU L 111 svar på spm 37 [DOK478362]
Spørgsmål 37 på L 111

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.