L 170 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt initiativer mod sort arbejde m.v.)

Resume&'

Fremsat den: 25. april 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L170.høringssvar
L170.Høringsskema

Bilag 2

Henvendelse af 27/4-12 fra Advokatsamfundet

Bilag 3

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27. april 2012 fra Advokatsamfundet

Bilag 4

Henvendelse af 7/5-12 fra Rejsearbejdere.dk
Rejsearbejere L 170 bilag
Rejsearbejdere L 170

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 8/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 7

Henvendelse af 11/5-12 fra Advokat Samfundet

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-12 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/5-12 fra Advokatsamfundet

Bilag 13

Henvendelse af 21/5-12 fra Experian A/S

Bilag 14

2. udkast til betænkning

Bilag 15

Spplerende høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 22/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 17

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 21/5-12 fra Experian

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 19

3. udkast til betænkning

Bilag 20

4. udkast til betænkning

Bilag 21

Henvendelse af 30/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 22

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/5-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 24

Tilkendegivelse, fra skatteministeren

Bilag 25

Tilkendegivelse (erstatter tidliger oversendte bidrag), fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorfor ministeren ikke mener, det er på kant af grundlovens § 72, når man vil give SKAT ret til at gå ind på privat ejendom uden en retskendelse, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 1 DOK678999
Spørgsmål 1 på L 170

Spm. 2

Spm. om at få udarbejdet en uafhængig redegørelse fra uvildige juridiske eksperter, om SKATs beføjelser til at gå ind på privat ejendom i forhold til grundlovens § 72, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 170
Svar på Spørgsmål 2 DOK679004

Spm. 3

Spm. om borgeren vil hæfte solidarisk for beløbet, selvom borgeren har været i god tro, og har en gyldig kvittering, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 3 DOK676747
Spørgsmål 3 på L 170

Spm. 4

Spm. om at indhente vurderinger fra uafhængige juridiske eksperter, som forholder sig til, om dette lovforslag indebærer en væsentlig fravigelse fra sædvanlige danske retsprincipper, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 4 DOK676800

Spm. 5

Spm. om der er andre fortilfælde, hvor en person hæfter for andres overtrædelser, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 5 DOK676814
Spørgsmål 5 på L 170

Spm. 6

Spm. om at bekræfte at skattemyndighederne, hvis denne lov træder i kraft, får større beføjelser end politiet, i forhold til at afkræve personer cpr-nr. og identifikationspapirer, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 170
Svar på Spørgsmål 6 DOK679011

Spm. 7

Spm. om det er for nemt at omgås reglen om, at betalinger over 10.000 kr. skal foregå digitalt, da man blot kan betale to gange 5.000 kr., til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 7 DOK676890
Spørgsmål 7 på L 170

Spm. 8

Spm. om, hvad behovet er for skiltning på byggepladser i forhold til afsløring af sort arbejde, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 8 DOK676895

Spm. 9

Spm. om SKAT entydigt kan identificere en bil på nummerpladen, siden man ser behov for, at virksomhedens navn og logo skal fremgå på bilen, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 9 DOK676934
Spørgsmål 9 på L 170

Spm. 10

Spm. om at uddybe, hvorfor bagatelgrænsen på 10.000 kr. kun skal gælde for unge under 16 og for pensionister og ikke være gældende uanset alder, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 10 DOK676264

Spm. 11

Spm. om hvilke omstændigheder finder ministeren der gør det ”absolut nødvendigt”, at der gives SKAT mulighed for at foretage kontrol på privat grund uden retskendelse, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 11 DOK679018
Spørgsmål 11 på L 170

Spm. 12

Spm. om, hvilke andre steder i dansk lovgivning en myndighed er tillagt ret til på forlangende at kræve cpr.nr. og legitimation, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 170
Svar på Spørgsmål 12 DOK679023

Spm. 13

Spm. om begrundelsen for, at SKAT skal have mere vidtgående kompetencer end politiet har, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 170
Svar på Spørgsmål 13 DOK679027

Spm. 14

Spm. om, hvilken konkret hæftelse borgeren/virksomheden risikerer, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 14 DOK677605

Spm. 15

Spm. om ministeren ikke finder, at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at pålægge en borger/virksomhed hæftelsesansvar for kontante betalinger, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 15 DOK677622
Spørgsmål 15 på L 170

Spm. 16

Spm. om eksempler på lignende lovgivning, hvor borgere/virksomheder ansvarliggøres for andres handlinger/undladelser, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 16 DOK677645

Spm. 17

Spm. om, hvordan regreskravet mod leverandøren beregnes, når en borger/virksomhed kommer til at hæfte for leverandørens skatte-/momsbetaling, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 17 DOK677766
Spørgsmål 17 på L 170

Spm. 18

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 18 DOK677826

Spm. 19

Spm. om forslaget om direkte og solidarisk hæftelsesansvar på objektivt grundlag for en privat aftager reelt ikke er udtryk for en privatisering af den opgave, SKAT i dag har som inddrivelsesmyndighed, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 19 DOK678537

Spm. 20

Spm. om ministeren påtænker at udvide politiets og PETs beføjelser, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 170
Svar på Spørgsmål 20 DOK681316

Spm. 21

Spm. om det er udtryk for proportionalitet, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 21 DOK681317
Spørgsmål 21 på L 170

Spm. 22

Spm. om ministerens holdning til retsstatens grundlæggende princip om uskyld indtil det modsatte er bevist, og at anklageren har bevisbyrden, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 170
Svar på Spørgsmål 22 DOK681318

Spm. 23

Spm. om ministerens holdning til, at Advokatsamfundet kalder den del af lovforslaget, der går på udvidede beføjelser til SKAT, for værende ”i strid med grundlæggende retsprincipper”, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 23 DOK681319
Spørgsmål 23 på L 170

Spm. 24

Spm. om, hvilke andre lande har lignende bestemmelser om Krav om digital betaling af beløb over 10.000 kr., til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 24 DOK679270

Spm. 25

Spm. om at redegøre for formålet med at pålægge forsikringsselskaberne at indberette udbetaling af erstatninger vedrørende skade på fast ejendom, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvilke tiltag ministeren påtænker at iværksætte, for at gøre borgerne opmærksomme på deres ret til at undlade at oplyse SKAT om, hvilken virksomhed der har udført udbedringen af skaderne, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om SKAT vil kunne finde ud af identiteten på den benyttede håndværker ved at benytte personens private bankoplysninger til at spore betalingen, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, i hvor stor en andel af de ønskede situationer vil SKAT med den gældende lovgivning få mulighed for at få en retskendelse, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 170
Svar på Spørgsmål 28 DOK681320

Spm. 29

Spm. om, i hvor mange situationer igennem de seneste fem år har SKAT oplevet, at øjeblikket med at kontrollere muligt sort arbejde er blevet forspildt, fordi der først skulle indhentes en retskendelse, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 29 DOK681323
Spørgsmål 29 på L 170

Spm. 30

Spm. om grunden til, at ministeren ikke har foreslået samme retssikkerhedsbeskyttelse for borgeren i situationer, hvor SKAT foretager kontrol på privat grund uden retskendelse, som er gældende når politiet foretager ransagelse på privat grund uden retskendelse, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 170
Svar på Spørgsmål 30 DOK681324

Spm. 31

Spm. om SKAT med dette lovforslag vil få mulighed for at sende kontrolpatruljer rundt i danske villakvarterer i weekenderne, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 31 DOK681325
Spørgsmål 31 på L 170

Spm. 32

Spm. om, hvor mange kontrolbesøg på private grunde SKAT har foretaget hvert år siden 2006, til skatteministeren
Spørgsmål 32 på L 170
Svar på Spørgsmål 32 DOK681326

Spm. 33

Spm. om, hvor mange kontrolbesøg om året SKAT forventer at foretage hvert år i de kommende tre år, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 33 DOK681327
Spørgsmål 33 på L 170

Spm. 34

Spm. om årsagen til, at ministeren mener, at kontrol af sort arbejde er en undtagelse så særegen, at det er vigtigere end boligens ukrænkelighed, til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 170
Svar på Spørgsmål 34 DOK681328

Spm. 35

Spm. om at uddybe, hvorfor SKAT skal kunne få adgang uden retskendelse til udendørsområdet på en privat ejendom, men ikke til selve boligen, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 35 DOK681329
Spørgsmål 35 på L 170

Spm. 36

Spm. om SKAT vil kunne foretage kontrol i en situation hvor SKAT er på kontrol en lørdag formiddag og ser en håndværkerbil holdende udenfor en privat villa, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 170
Svar på Spørgsmål 36 DOK681332

Spm. 37

Spm. om SKAT ville kunne vente ude ved bilen for at passe håndværkeren op, så snart denne forlader huset, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 37 DOK681334
Spørgsmål 37 på L 170

Spm. 38

Spm. om, hvor mange gange SKAT i løbet af de seneste fem år har været udsat for situationer, hvor modtagne oplysninger i forbindelse med kontroller ikke har været korrekte, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 170
Svar på Spørgsmål 38 DOK681340

Spm. 39

Spm. om, hvilke andre myndigheder har kompetence til at kræve oplysning af CPR-nummer i forbindelse med kontrolbesøg, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 39 DOK681335
Spørgsmål 39 på L 170

Spm. 40

Spm. om, hvad konsekvensen for den enkelte borger vil være, hvis han på kontroltidspunktet ikke kan forevise gyldig legitimation, fordi han ikke har det med på arbejde, til skatteministeren
Spørgsmål 40 på L 170
Svar på spørgsmål 40 DOK681336

Spm. 41

Spm. om, Hvilke årsager der er til, at SKAT har behov for tydeligere identifikation i forbindelse med kontrol end politiet har, jf. retsplejelovens § 750, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 41 DOK681337
Spørgsmål 41 på L 170

Spm. 42

Spm. om ministeren påtænker at kompensere de erhvervsdrivende for den ekstra udgift, der er forbundet med at mærke bilerne, som forslaget indebærer, til skatteministeren
Spørgsmål 42 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 42 DOK679385

Spm. 43

Spm. om, begrundelse for at foreslå lovpligtig mærkning af erhvervsbiler, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 43 DOK679409
Spørgsmål 43 på L 170

Spm. 44

Spm. om, hvordan vil man i praksis forhindre, at en håndværker låner en mærket bil af en anden håndværker, der ikke deltager i udførelsen af det konkrete arbejde, til skatteministeren
Spørgsmål 44 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 44 DOK679455

Spm. 45

Spm. om, hvordan reglerne for mærkning af bilerne vil være for de biler på gule plader, som er afgiftsbetalt til privat brug også, til skatteministeren
SAU - svar på spørgsmål 45 DOK679459
Spørgsmål 45 på L 170

Spm. 46

Spm. om, hvad ministerens svar er til de mindre virksomheder, der i forvejen er tynget af lavkonjunkturen og som nu frygter for udsigten til ekstraudgifter til blandt andet mærkninger af biler, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 46 DOK679478

Spm. 47

Spm. om, Hvor stort omfanget er af sort arbejde i Danmark og hvordan ser det ud i resten af EU landene, til skatteministeren
Svar på Spørgsmål 47 DOK681338
Spørgsmål 47 på L 170

Spm. 48

Spm. om at fremsætte ændringsforslag om en deling af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 170
SAU - svar på spørgsmål 48 [DOK680062]

Spm. 49

Spm. om, hvorfor forslaget alene tilgodeser rammevilkårene for bankernes kreditgivning, når netop den udfordring er et tema i hele det danske erhvervsliv, til skatteministeren
Spørgsmål 49 på L 170
L 170 svar på spørgsmål 49 DOK683072

Spm. 50

Spm. om ministeren kan oplyse hvor ofte har SKAT på årsbasis i årene 2009, 2010 og 2011 udfyldt en restanceattest til en borger m.m., til , til skatteministeren
L 170 svar på spørgsmål 50 DOK683123
Spørgsmål 50 på L 170

Spm. 51

Spm. om ministeren kan oplyse, på hvilke områder den skitserede løsning adskiller sig fra de nuværende rammer i Persondatalovningens kapitel 5 (det offentliges adgang til at indberette til RKI), til skatteministeren
Spørgsmål 51 på L 170
L 170 svar på spørgsmål 51 DOK683132

Spm. 52

Spm. om lovforslaget lægger op til en stramning i forhold til vennetjenester for professionelt uddannede familiemedlemmers hjælp til boligejere, til skatteministeren
SAU-L 170 - svar på spm 52 DOK684946
Spørgsmål 52 på L 170

Spm. 53

Spm. om forslaget reelt strammer reglerne omkring skattefrie venne- og familietjenester, til skatteministeren
Spørgsmål 53 på L 170
SAU-L170- svar på spm 53 DOK684960 (2)

Spm. 54

Spm. om at forholde sig til de rejste eksempler fra BDO om, at der i en række eksempler vil ske en skærpelse af gældende regler, til skatteministeren
SAU-L170- svar på spørgsmål 54 DOK684961
Spørgsmål 54 på L 170

Spm. 55

Spm. om at dokumentere, hvad retstilstanden er i dag, til skatteministeren
Spørgsmål 55 på L 170
SAU- L170- svar på spm 55 DOK685005

Spm. 56

Spm. om at fremlægge eksempler på den påståede retstilstand om beskatning af familiemedlemmers hjælpsomhed med konkrete eksempler, til skatteministeren
SAU-L170- svar på spm 56 DOK685006
Spørgsmål 56 på L 170

Spm. 57

Spm. om at garantere, at der ikke bliver nogle danskere, der fremover beskattes hårdere end i dag, til skatteministeren
Spørgsmål 57 på L 170
SAU - L170 - Svar på spm 57 DOK685011

Spm. 58

Spm. om der er skattemæssig forskel ved, om man modtager familiehjælp for udført håndværkerhjælp og eksempelvis børnepasning af et pædagoguddannet familiemedlem eller hjælp til selvangivelsen af en uddannet revisor, til skatteministeren
SAU - L170 -Svar på spm 58 DOK685013
Spørgsmål 58 på L 170

Spm. 59

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre sig, at ikke også bagatelagtige forseelser vil blive sanktioneret med bøde, til skatteministeren
Spørgsmål 59 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 59 DOK685231

Spm. 60

Spm. om, hvorfor en gyldig kvittering ikke er nok til at løfte en køber af en ydelse ud af et solidarisk hæftelsesforhold, til skatteministeren
SAU - Svar på spørgsmål 60 DOK684943
Spørgsmål 60 på L 170

Spm. 61

Spm. om det er korrekt, at hvis en køber vil medvirke til sort arbejde, så kan denne betale kontant, hvormed SKAT står tilbage med fuldkommen samme manglende transaktionsspor som i dag, til skatteministeren
Spørgsmål 61 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 61 DOK684985

Spm. 62

Spm. om det er korrekt, at momslovens bestemmelser om solidarisk hæftelse kun omfatter erhvervsdrivende og ikke private borgere, til skatteministeren
SAU - Svar på spørgsmål 62 DOK684991 (2)
Spørgsmål 62 på L 170

Spm. 63

Spm. om at oplyse, om der andre steder i dansk ret er eksempler på, at en privat person hæfter for erhvervsdrivendes skatter og afgifter, til skatteministeren
Spørgsmål 63 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 63 DOK684999

Spm. 64

Spm. om at oplyse, i hvor mange tilfælde SKAT har kontaktet politiet for at få lavet ransagning m.v. på privat ejendom, til skatteministeren
SAU - Svar på spørgsmål 64 DOK685239
Spørgsmål 64 på L 170

Spm. 65

Spm. om at forklare, om den vurdering, som man har anlagt i forarbejderne til lovforslag beror på en erfaringsmæssig vurdering eller på en skønsmæssig vurdering (mavefornemmelse/gætværk), til skatteministeren
Spørgsmål 65 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 65 DOK685245 (2)

Spm. 66

Spm. om ministeren påtænker at udvide SKATs muligheder for at foretage kontrol på privat ejendom til ikke kun at omfatte sort arbejde, men også anden form for skatteundgåelse, til skatteministeren
SAU - Svar på spørgsmål 66 DOK685211
Spørgsmål 66 på L 170

Spm. 67

Spm. om ministeren ikke har fundet det relevant og væsentligt inden fremsættelse af forslaget om solidarisk hæftelse i L 170 at få undersøgt retstilstanden og praksis for solidarisk hæftelse dels på skatte- og afgiftsområdet men også på andre områder, til skatteministeren
Spørgsmål 67 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 67 DOK686409 DOCX

Spm. 68

Spm. om at indhente oplysninger fra andre ministerområder med henblik på at kunne tilsende udvalget et fyldestgørende svar på spørgsmål 63, til skatteministeren
SAU - Svar på spørgsmål 68 DOK686413
Spørgsmål 68 på L 170

Spm. 69

Spm. om at redegøre mere detaljeret for under hvilke betingelser en lønmodtager hæfter henholdsvis ikke hæfter for en arbejdsgivers manglende indbetaling af A-skat m.v., til skatteministeren
Spørgsmål 69 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 69 DOK686422 DOCX

Spm. 70

Spm. om ministeren er enig eller uenig i Advokatsamfundets synspunkt om, at den foreslåede solidariske hæftelse i forhold til grundlæggende retsprincipper er en fundamental fravigelse af det helt klare og grundlæggende udgangspunkt, at alene den ansvarlige for overtrædelsen hæfter for krav som følge af overtrædelsen, til skatteministeren
SAU - Svar på spørgsmål 70 DOK686447
Spørgsmål 70 på L 170

Spm. 71

Spm. om ministeren kan garantere, at den foreslåede solidariske hæftelse for manglende betaling af skatter og afgifter ikke er i strid med grundlæggende retsprincipper, til skatteministeren
Spørgsmål 71 på L 170
SAU - Svar på spørgsmål 71 DOK686424 DOCX

Spm. 72

Spm. om der ikke er tale om signalpolitik, hvis loven indeholder bestemmelser, som det ikke medfører straf at overtræde, til skatteministeren
Spørgsmål 72 på L 170
Svar på spørgsmål 72

Spm. 73

Spm. om SKAT nogensinde har forsøgt at indhente en retskendelse til at foretage kontrol på privat ejendom, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 73
Spørgsmål 73 på L 170

Spm. 74

Spm. om det er acceptabelt, at en myndighed udviser den form for ”dovenskab” overfor sin kontrolforpligtelse, til skatteministeren
Spørgsmål 74 på L 170
Svar på spørgsmål 74

Spm. 75

Spm. om ministeren synes, at en manglende kontrol på privat ejendom fordi SKAT mener, at en retskendelse er for bøvlet, er en acceptabel tilgang til lovlydige danskeres skattekroner, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 75
Spørgsmål 75 på L 170

Spm. 76

Spm. om, hvordan det kan være proportionalt og nødvendigt at give SKAT mulighed for at foretage kontrol på privat ejendom uden forudgående retskendelse, til skatteministeren
Spørgsmål 76 på L 170
Svar på spørgsmål 76

Spm. 77

Spm. om det ikke er korrekt, at SKATs Fair Play kampagner tilrettelægges på forhånd, og at der derfor er rig lejlighed til også – som led i planlægningen – at indhente en forudgående retskendelse, hvis man vil foretage kontrol på privat ejendom, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 77
Spørgsmål 77 på L 170

Spm. 78

Spm. om det er korrekt, at en byggeplads sjældent forsvinder hen over natten, og at SKAT derfor har fornøden tid til at indhente en retskendelse, til skatteministeren
Spørgsmål 78 på L 170
Svar på spørgsmål 78

Spm. 79

Spm. om, hvorfor SKAT ikke kan indhente en retskendelse, før de går ind på grunden og foretager kontrol, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 79
Spørgsmål 79 på L 170

Spm. 80

Spm. om, at SKAT bevidst fravælger kontrol på privat ejendom, fordi SKAT ikke vil spilde ressourcer på at indhente en retskendelse, til skatteministeren
Spørgsmål 80 på L 170
Svar på spørgsmål 80

Spm. 81

Spm. om ministeren ikke mener, at det er en omgåelse af grundlovens § 72, at man indfører en lov, som formelt giver SKAT hjemmel til at føre kontrol på privat ejendom, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 81
Spørgsmål 81 på L 170

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministeren vil oplyse, om der noget andet sted i skattelovgivningen eller anden lovgivning eksisterer et lignende hæftelsesansvar, som lovforslaget lægger op til, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvorledes ministeren mener, at hæftelsesansvaret skal udøves, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.