L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.).

Lovforslaget indebærer, at pesticidafgiften omlægges til en mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier. Biocidafgiften ændres således, at værdiafgiften pålægges engrosprisen i stedet for højeste detailsalgspris.

Formålet med lovforslaget at bidrage til bedre drikkevandskvalitet og at styrke indsats mod uønskede kemikalier. Lovforslaget skal således være med til at begrænse brugen af plantebeskyttelsesmidler, hvor målet er en markant reduktion af midlernes skadesvirkninger for mennesker, dyr og natur.

Fremsat den: 25. april 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. juni 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 594 af 18. juni 2012

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L171.hørinssvar
L 171.høringsskema

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 9/5-12 fra Landbrug og Fødevarer vedrørende præsentation til foretræde den 9/5-12

Bilag 4

Henvendelse af 9/5-12 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 5

Meddelelse om materiale fra Dansk Planteværn i forlængelse af deres foretræde for udvalget den 9. maj 2012

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-12 fra Dansk Planteværn

Bilag 8

Præcisering til bemærkningerne vedrørende tabel ”Beregning af miljøeffektbelastning for et bejdsemiddel til korn/frø” og tabel ”Samlet afgift for bejdsemidlet til korn/frø, fra skatteministeren

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

2. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 22/5-12 fra DLA Agro

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/5-12 fra DLA Agros

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-12 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9/5-12 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 15

3. udkast til betænkning

Bilag 16

Betænkning afgivet den 30. maj 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren
svar spm 1 [DOK682475]
Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 171

Spm. 2

Spm. om, hvad ministeren vil foretage sig i de tilfælde, hvor der opstår resistens overfor f.eks. græsukrudtsmidler, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 171
svar spm 2 [DOK682005]

Spm. 3

Spm., om ministeren har tænkt sig at gøre godkendelsesordningen hurtigere for nye pesticider, end den er i dag, til skatteministeren
svar spm 3 [DOK682006]
Spørgsmål 3 på L 171

Spm. 4

Spm. om, hvilke initiativer ministeren agter at tage for at mindske de negative konsekvenser af forslaget i form af en mindre variation i den danske landbrugsproduktion, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 171
svar på spm 4 [DOK681983]

Spm. 5

Spm. om i hvilket omfang lovforslaget fører til en forringelse af den danske konkurrenceevne bl.a. som følge af, at produktionen fordyres, til skatteministeren
svar på spm 5 [DOK681984]
Spørgsmål 5 på L 171

Spm. 6

Spm. om, hvilken betydning det vil få for omfanget af dyrkningen af frøafgrøder, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 171
svar på spm. 6 [DOK681985]

Spm. 7

Spm. om, hvilken betydning det får for miljøet, hvis en del af den omfattende danske produktion på frøområdet overgår til udlandet, til skatteministeren
svar på spm 7 [DOK681987]
Spørgsmål 7 på L 171

Spm. 8

Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren vurderer, at de forhøjede omkostninger vil få for den danske eksport af frøproduktion, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 171
svar på spm 8 [DOK681990]

Spm. 9

Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at der kan findes midler til at finde alternative bekæmpelsesmidler for frøområdet, til skatteministeren
svar på spm 9 [DOK681991]
Spørgsmål 9 på L 171

Spm. 10

Spm. om, hvilke EU-retlige regler, der hindrer at der etableres en klagemulighed i forhold til afgiftsfastsættelsen i tilfælde af uenighed med myndigheden, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 171
svar på spm 10 [DOK681995]

Spm. 11

Spm. om at præcisere ministerens svar på spørgsmål 1 c) om den ønskede evalueringsbestemmelse, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 171
svar spm 11 DOK684931

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.