L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.).

Forslaget ændrer klagestrukturen på Skatteministeriets område på følgende områder:

I dag kan afgørelser på personskatte-, vurderings- og motorområderne påklages til henholdsvis skatte-, vurderings- og motorankenævnene. Afgørelserne fra disse ankenævn kan herefter påklages til Landsskatteretten. Forslaget går ud på, at såvel Landsskatteretten som ankenævnene bevares, men uden klageadgang fra et ankenævn til Landsskatteretten.

Som udgangspunkt vil de sager, som hidtil har kunnet påklages til ankenævnene, skulle behandles af ankenævnene. Principielle sager skal dog behandles af Landsskatteretten. Tilsvarende skal visse sager, som hænger sammen med en sag, som allerede behandles af Landsskatteretten, behandles af denne. Hvis en sag visiteres til et skatte- eller vurderingsankenævn, kan klageren vælge, at sagen i stedet skal behandles af Landsskatteretten. Sager, som hidtil har været behandlet i Landsskatteretten som første klageinstans, vil fortsat skulle behandles af denne. Dette gælder dog ikke for sager, som hidtil har været afgjort af Landsskatterettens sekretariat. Ifølge forslaget vil der stadig være mulighed for domstolsprøvelse af afgørelserne fra klagemyndighederne.

Læge og eksterne medlemmers deltagelse i afgørelser opretholdes uændret. Der oprettes et fælles sekretariat, der skal betjene såvel Landsskatteretten som ankenævnene, og som skal ligge hos en nyoprettet myndighed, skatteankeforvaltningen. Lovforslaget ændrer ikke på kredsinddelingen og antallet af medlemmer i forhold til ankenævnene. Det fremgår dog, at det er tanken at bringe disse forhold i bedre overensstemmelse med den nye klagestruktur og sagstilgangen til ankenævnene ved regulering gennem bekendtgørelse.

Efter forslaget skal der betales et klagegebyr på 300 kr. i alle klagesager, bortset fra inddrivelses- og aktindsigtssager. Der ændres ikke på adgangen til omkostningsgodtgørelse. Som konsekvens af ændringen af klagestrukturen bliver der dog tale om en mindre udvidelse af området for omkostningsgodtgørelse.

Den nye klagestruktur skal træde i kraft den 1. januar 2014.

Lovforslaget indeholder desuden nogle ændringer som følge af idriftsættelsen af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og rettelse af en fejl i en lovændring fra 2012 på ejendomsvurderingsområdet, som skal træde i kraft den 1. juli 2013.

Fremsat den: 24. april 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 4. juni 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 23/4-13 fra Danske Advokater

Bilag 2

Orientering om lukket ekspertmøde om det kommende lovforslag om en ny klagestruktur på skatteområdet

Bilag 3

Artikel i Tidsskrift for Skatter og Afgifter om forslaget til ny klagestruktur
Artikel i Tidsskrift for Skatter og Afgifter om forslaget til ny klagestruktur
TfS 2013, 162

Bilag 4

Henvendelse af 19/3-13 fra Advokatrådet - Advokatsamfundet

Bilag 5

Henvendelse af 22/2-13 fra KPMG

Bilag 6

Henvendelse af 11/3-13 fra Foreningen af Danske Skatteankenævn
HV FDS
FDS a
FDS b
FDS c
FDS d

Bilag 7

Henvendelse af 27/2-13 fra Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater

Bilag 8

Henvendelse af 22/2-13 fra FSR - danske revisorer

Bilag 9

Henvendelse af 21/2-13 fra Ejendomsforeningen Danmark

Bilag 10

Henvendelse af 8/2-13 fra Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
følgeskrivelse DOK12130448
indlæg vedr ny skattestruktur DOK12130450

Bilag 11

Lovudkast som sendt i høring, fra Skatteministeriet
Oversendelsesskrivelse vedrørende høring af yderligere forslag
Resumé
L 212 fremsat den 24. april 2013 - uddrag

Bilag 12

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
høringssvar

Bilag 13

Henvendelse af 2/5-13 fra Rafn & Søn

Bilag 14

Henvendelse af 7/5-13 fra Foreningen af Danske Skatteankenævn

Bilag 15

Meddelelse om materiale udleveret af Richard Petersen, formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn, under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet.
Meddelelse om materiale udleveret af Richard Petersen, formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn, under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet.
13-20238 FDS Richard PetersenPlancher.pptx 1246631_1_0

Bilag 16

Materiale fra John Bygholm, formand for FSR – Danske Revisorers skatteudvalg, anvendt under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet
Materiale fra John Bygholm, formand for FSR – Danske Revisorers skatteudvalg, anvendt under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet
L 212 - bilag 16 - John Bygholm Plancher ny klagestruktur.

Bilag 17

Materiale fra Erik S. M. Hansen, tidligere Retspræsident for Landsskatteretten anvendt under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet
Materiale fra Erik S. M. Hansen, tidligere Retspræsident for Landsskatteretten anvendt under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet
Materiale fra Erik S. M. Hansen

Bilag 18

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Høringssvar - EFI.PDF

Bilag 19

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 20

Materiale fra Poul Bostrup, formand for Advokatrådets Skatteudvalg, anvendt under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet den 8/5-13
Materiale fra Poul Bostrup, formand for Advokatrådets Skatteudvalg, anvendt under ekspertmødet om den foreslåede nye klagestruktur på skatteområdet den 8 5-13
Advokatsamfundet

Bilag 21

Henvendelse af 13/5-13 fra Vurderingsankenævnsforeningen

Bilag 22

Henvendelse af 16/5-13 fra formændene for motorankenævnene, Ankecenter

Bilag 23

Henvendelse af 21/5-13 fra Foreningen af Danske Skatteankenævn

Bilag 24

Henvendelse af 21/5-13 fra FSR-danske revisorer

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 11/3-13 fra Foreningen af Danske Skatteankenævn

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, ministeren påtænker, at der fremover skal ske offentliggørelse af alle afgørelser fra henholdsvis skatte-, vurderings- og motorankenævnene og Landsskatteretten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 1 DOK13458203

Spm. 2

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre en ensartet praksis blandt nævnene og Landsskatteretten, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 2 DOK13458605
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om kommentar til materiale fra Richard Petersen, formand for Foreningen af Danske Skatteankenævn fra ekspertmødet den 8/5-13, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 3 [DOK13459187]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til materiale fra John Bygholm, formand for FSR – Danske Revisorers skatteudvalg fra ekspertmødet den 8/5-13, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 4 DOK13459905

Spm. 5

Spm. om kommentar til materiale fra Erik S. M. Hansen, tidligere Retspræsident for Landsskatteretten fra ekspertmødet den 8/5-13, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 5 DOK13460816
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om kommentar til materiale fra Poul Bostrup, formand for Advokatrådets Skatteudvalg fra ekspertmødet den 8/5-13, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 6 DOK13470035

Spm. 7

Spm. om, hvorfor der ikke har været igangsat et egentlig udvalgsarbejde, som kunne være kommet med en gennemarbejdet analyse over, hvordan man i fremtiden kan indrette klagestrukturen på skatteområdet, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 7 DOK13472163
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om ministerens holdning til, at udskyde lovforslaget og i stedet nedsætte et udvalg, bestående af de væsentlige aktører på området, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 8 DOK13472638

Spm. 9

Spm. om ministeren vil være indstillet på at forlænge fristen på 14 dage for at tilkendegive, om man ønsker en sag behandlet i et ankenævn eller Landsskatteretten, til at være en måned, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 9 DOK13473098
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om, hvorfor der ikke blot ændres på antallet af ankenævn, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 10 DOK13474081

Spm. 11

Spm. om, hvor mange sager man regner med vil blive indbragt for byretterne, når man fratager borgeren en anden administrativ klagemulighed, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 11 DOK13474663
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om, hvor mange sager der skal indbringes for byretterne, før besparelsen på 20 mio. kr. er væk, og det i stedet giver en øget udgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 12 DOK13476224

Spm. 13

Spm. om, hvad behovet er for en selvstændig skatteankeforvaltning er, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 13 DOK13476957
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om det ikke er et problem, at der etableres en særskilt skatteankeforvaltning, som skal levere indstillinger til afgørelse i alle sager hos både skatte-, vurderings-, og motorankenævnene og hos Landsskatteretten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 14 DOK13477555

Spm. 15

Spm. om den foreslåede forenkling af klagestrukturen vil medføre en mindreudgift til årsværk på ca. 20 mio. kr., til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 15 DOK13478013
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om, hvilken besparelse der ville kunne opnås, hvis man helt afskaffer klage- og vurderingsankenævnene, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 16 DOK13478522

Spm. 17

Spm. om, hvad besparelsen på 20 mio. kr. skal bruges til, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 17 DOK13478920
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 18

Spm. om evaluering, der skal ske i 2017 også vil inddrage erfaringerne fra andre lande, f.eks. Sverige og England, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 18 DOK13479358

Spm. 19

Spm. om, hvilke overvejelser har regeringen gjort sig i forhold til, at der nu gives skatteyderne valgfrihed i forhold til, hvor de vil have deres sag behandlet, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 19 DOK13479840
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om, hvad sagsmængderne forventes at blive, når borgeren får valgfrihed, hvis den nye struktur vedtages, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 20 DOK13480724

Spm. 21

Spm. om at foretage et udvalgsarbejde med inddragelse af relevante parter – som der har været udtrykt ønske om i høringssvarerne – inden loven træder i kraft, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 21 DOK13488412
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 22

Spm. om alternativt at fremrykke evalueringen og i den forbindelse sikre en grundig inddragelse af relevante parter med henblik på at have en evaluering af den foreslåede struktur klar i 2016, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 22 DOK13489231

Spm. 23

Spm. om, hvorledes den foreslåede Skatteankeforvaltning skal indrettes, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 23 DOK13489953
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 24

Spm. om at tage initiativ til, at alle sager ved lokale ankenævn offentliggøres for at sikre en ensartethed i behandlingen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 24 DOK13491060

Spm. 25

Spm. om, hvilke muligheder Skatteankeforvaltningen med forslaget vil få for at anfægte en åbenbart ulovlig afgørelse truffet af at lokalt ankenævn, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 25 DOK13492793
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 26

Spm. om at forholde sig til den kritik, der har været rejst af, at forslaget betyder, at der bliver forskellige vilkår for omkostningsgodtgørelse, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 26 DOK13493289

Spm. 27

Spm. om en tidsfrist på 14-dage er nok til, at skatteyderen har mulighed for at træffe et kvalificeret valg i forhold til, hvor skatteyderen ønsker sin sag behandlet, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 27 DOK13493592
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 28

Spm. om, hvis en klagen ønskes behandlet ved Landsskatteretten, er der da nogen grund til, at sagen skal visiteres af Skatteankeforvaltningen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 28 DOK13494063

Spm. 29

Spm. om mulighederne for personligt fremmøde vil være de samme, uanset om en sag behandles i et ankenævn eller i Landsskatteretten, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 29 DOK13494381
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 30

Spm. om at uddybe forskellen mellem "sekretariatet" og "skatteankeforvaltningen", til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 30 DOK13500095

Spm. 31

Spm. om at redegøre for forskellen på den nuværende retspræsidents opgaver og de opgaver, der er tiltænkt den ledende retsformand, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 31 DOK13500962
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 32

Spm. om at redegøre for mulighederne for at evaluere den nye struktur før medio 2017, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 32 DOK13502385

Spm. 33

Spm. om, hvorledes der sikres den rette kvalitet i den kommende skatteankeforvaltning, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 33 DOK13502784
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 34

Spm. om, hvorledes det sikres, at den høje kvalitet i sagsbehandlingen i Landsskatterettens sekretariat ikke forringes, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 34 DOK13503176

Spm. 35

Spm. om ministerens vurdering af at lægge ankesagsforvaltningerne ind under Landsskatterettens sekretariat, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 35 DOK13503340
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 36

Spm. om, hvordan en borger får oplyst, hvilken klagefrist der er sat for høring af den myndighed, der oprindeligt har truffet afgørelsen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 36 DOK13503602

Spm. 37

Spm. om, hvorledes der sikres en ensartet vurdering af ensartede sager, hvor den ene sag (evt. af borgeren) er valgt lagt i Landsskatteretten, og den anden sag vurderes i et skatteankenævn, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 37 DOK13504163
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 38

Spm. om ministeren er villig til at anvende brugerundersøgelser af strukturen inden evalueringen i 2017, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 38 DOK13504257

Spm. 39

Spm. om at sikre, at afgørelser i et lokalt skattecenter ikke fraviger gældende praksis, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 39 DOK13530168
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 40

Spm. om, hvad der vil ske, hvis det konstateres, at der lokalt træffes en afgørelse, som ikke er i overensstemmelse med gældende praksis, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 40 DOK13530414

Spm. 41

Spm. om lovforslaget er egnet til at korrigere eventuelle uhensigtsmæssigheder opstået i forbindelse med den omfattende revision af skatteforvaltningsloven, til skatteministeren
L 212 - svar på spg 41 DOK13524449
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 42

Spm. om det er korrekt, at den skattemæssige virkning efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 7, først indtræder fra det tidspunkt, SKAT har fået behandlet en sag færdig, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 - svar på spg 42 DOK13524504

Spm. 43

Spm. om ministeren på baggrund af henvendelsen fra Christian Gommesen-Byrjalsen, Rafn & Søn, vil belyse, hvilke hensyn der ligger bag valget om at give bagudrettet skattemæssig virkning i overensstemmelse med forældelsesreglerne i skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1-sager, til skatteministeren
L 212 - svar på spg 43 DOK13524524
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 44

Spm. om ministerens vurdering af at give valgfrihed begge veje, således at klager også frit vil kunne vælge, at en sag der er visiteret til Landsskatteretten kan vælges behandlet i et ankenævn i stedet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 44 DOK13525459

Spm. 45

Spm. om, hvor stor en andel af sagerne ved skatteankenævn, Landsskatteretten og domstolene, som ender med, at SKAT ikke får medhold for de seneste fem år, til skatteministeren
Captia Svar på spm 45 til L 212
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 46

Spm. om, hvad begrundelsen er for, at der ikke har været et igangsat et egentlig udvalgsarbejde, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på spm. 212

Spm. 47

Spm. om man vil gå fra at behovet for omgørelser vil falde fra 78 pct. til 0 pct., eller vil borgeren blot ikke klage videre, fordi det er for omkostningsfuldt ved byretten, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 47 [DOK13547563]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 48

Spm. om, hvor mange sager der skal indbringes for byretterne, før besparelsen på 20 mio. kr. er væk, hvis man også indregner byrettens omkostninger og ikke kun Skatteministeriets omkostninger, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 48 [DOK13560689]

Spm. 49

Spm. om ministeren kan bekræfte, at når de 20 mio. kr. i besparelse allerede er brugt på finansloven, så er ændringen af klagestrukturen en ren spareøvelse, for at finansiere andre tiltag, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 49 [DOK13547564]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 50

Spm. om ministeren fortsat mener det er realistisk, at ingen af de 2.207 sager fremover vil blive påklaget videre til byretterne, når man fremover mister muligheden for at få behandlet sin sag en ekstra gang i Landsskatteretten, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 50 [DOK13547567]

Spm. 51

Spm. om, hvor mange færre ansatte og årsværk vurderes lovforslaget at medføre, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 51 [DOK13560961]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 52

Spm. om, hvorfor der skal ske en grundig inddragelse af relevante interessenter i forbindelse med evalueringen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 52 [DOK13547570]

Spm. 53

Spm. om at forholde sig til Dommerforeningens supplerende høringssvar af 16. maj 2013, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 53 DOK13573019

Spm. 54

Spm. om grunden til, at man i lovforslaget bevarer skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, når den ikke var med i det udkast, som blev sendt i høring, til skatteministeren
L 212 svar på spørgsmål 54 DOK13574772
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 55

Spm. om, hvorfor der med lovforslaget er behov for at bibeholde skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 212 svar på spørgsmål 55 DOK13575325

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.