L 218 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om vækstplan DK m.v.– nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.).

Lovforslaget indeholder følgende elementer fra Aftale om en Vækstplan indgået af regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre

og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance og Det

Konservative Folkeparti den 24. april 2013:

• Nedsættelse af selskabsskattesatsen og satsen i virksomhedsordningen.

Satsen på 25 pct. nedsættes gradvist til

24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og 22 pct. i 2016 og

efterfølgende år.

• Fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteskattepligtige

på 25 pct. via en tillægsselskabsskat, der neutraliserer

den generelle nedsættelse af selskabsskattesatsen.

• Forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder

for at neutralisere nedsættelsen af selskabsskattesatsen.

Forhøjelsen modsvarer den lavere selskabsskattebetaling

for sektoren under et. Frem mod 2020 medfører

det en yderligere stigning i satsen på 3 procentpoint.

• Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere.

Med forslaget fjernes en begrænsning for anvendelse af

den særlige skatteordning, når man efter et ophold i udlandet

ønsker at vende tilbage til den danske virksomhed,

hvor man tidligere var ansat.

• Den særlige rabatordning for kapitalpensioner m.v. forlænges

med ét år til 2014. Dermed gælder de reducerede

afgiftssatser for 2013 også i 2014. Rabatten er som hovedregel

2,7 procentpoint.

• Nedsættelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og

gaveafgift fra minimum 6 pct. til 3 pct. Der kan efter

gældende regler ydes henstand i form af indefrysning af

bo- og gaveafgift i indtil 15 år. Med forslaget vil indefrysning

fortsat kunne ske i indtil 15 år, men til en lavere

rente svarende til diskontoen plus 1 pct., dog minimum 3

pct.

• Selvstændige og medarbejdende ægtefæller får mulighed

for at fradrage præmiebetalinger til syge- og arbejdsskadeforsikringer

som et ligningsmæssigt fradrag i

lighed med det, der gælder for selvstændiges indbetalinger

til personligt medlemskab af en A-kasse.

Herudover indeholder lovforslaget et element om udvidet

fradragsret for efterfølgende aktietab i personers exitskat.

Det foreslås, at der i alle tilfælde tages højde for tab, der beror på, at afståelsessummen

er lavere end aktiernes værdi på fraflytningstidspunktet.

Dette forslag er ikke en del af Aftale om en

Vækstplan.

Fremsat den: 17. maj 2013. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. juni 2013. Forslag som vedtaget.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Kopi af svar omdelt på alm. del fra skatteministeren og finansministerens vedrørende lovforslaget
Svar på alm del spm 381
Svar på SAU alm del spørgsmål 444
SAU alm del bilag 193
SAU alm del bilag 194

Bilag 4

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Suppl, høringssvar Landbrug og Fødevarer L 218 ny skabelon [DOK13677182]
LF høring udkast til lovforslag om vækstplan dk [DOK13681589]

Bilag 6

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelse suppl høringssvar Advokatrådet [DOK13660214]
Høringssvar fra Advokatrådet m bem [DOK13659395]

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

1. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 19. juni 2013

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad beskæftigelseseffekten er af den foreslåede selskabsskattelettelse, til skatteministeren
SAU alm del L 218 spm 1 DOK13716411X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at selvom selskabsskatten er faldet over årene, så er investeringsniveauet i Danmark også faldet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del L 218 spm 2 DOK13733545X

Spm. 3

Spm. om, hvor meget konverteringen af kapitalpensioner til en alderspension forventes at indbringe i provenu til statskassen, til skatteministeren
L 218 - svar på spm 3 DOK13736678X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om, hvorfor regeringen stemte nej til Dansk Folkepartis ændringsforslag til L 196 i sidste samling, da DFs ændringsforslag netop forlængede konverteringsperioden, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på sp 4 DOK13717171X

Spm. 5

Spm. om at yde teknisk bistand til at udforme et ændringsforslag, som indebærer, at der gives mulighed for at konvertere til aldersopsparing mod betaling af afgift på 37,3 pct., til skatteministeren
Svar på sp 5 DOK13717181X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om, hvad den varige virkning er af en fremrykning af beskatningen ved konvertering af en kapitalpension til en alderspension, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU alm del L 218 spm 6 [DOK13734754]

Spm. 7

Spm. om at oplyse, i hvilket omfang man har brugt af provenuet, som man har fået ved konverteringen fra kapitalpensioner til alderspensioner, til skatteministeren
SAU alm del L 218 spm 7 [DOK13734854]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om, hvilke typer misbrug man er bange for, som ikke skønnes løst med forlængelsen af karensperioden fra tre til 10 år, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
[Captia] L 218 - svar på spg. 8

Spm. 9

Spm. om ministeren er enig med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i, at der bl.a. via øgede mægleraktivitet kan skabes større gennemsigtighed og konkurrence på det private forsikringsmarked, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 9 vedr L 218 DOK13740944X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om ministeren kan garantere, at det ikke koster arbejdspladser hos forsikringsmæglerne, hvis de skal blive i den nuværende lønsumsafgiftsgruppe, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU spørgsmål 10 vedr L 218 DOK13741440X

Spm. 11

Spm. om ministeren kan garantere, at de danske forsikringsmæglere ikke udsættes for ublu konkurrence fra udenlandske mæglere, som ikke er belastet af lønsumsafgift, da kun Danmark og Frankrig har lønsumsafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU spørgsmål 11 vedr L 218 DOK13741493X

Spm. 12

Spm. om, hvad statens provenutab vil være ved overflytning af forsikringsmæglerne til beregning efter metode 4, til skatteministeren
Svar på SAU spørgsmål 12 vedr L 218 DOK13741505X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 13

Spm. om ministeren er indstillet på at ændre, så forsikringsmæglerne flyttes til metode 4 for beregning af lønsumsafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Svar på SAU spørgsmål 13 vedr L 218 DOK13741513X

Spm. 14

Spm. om at oplyse begrundelsen for den nuværende indplacering af forsikringsmæglerne i gruppen med finansielle virksomheder, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 14 vedr L 218 DOK13741516X
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 15

Spm. om at oplyse baggrunden for fastholdelse af kravet om, at medarbejderen ikke måtte have haft indflydelse på selskabet, når reglerne omkring nøglemedarbejdere nu lempes, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Captia L 218 - svar på spg 15 (DOK13741500)

Spm. 16

Spm. om besparelsen på de offentlige udgifter i forbindelse med muligheden for førtidsudbetalingen af pensionsopsparing er i forhold til pensionstillæg, varmetilskud, ældrecheck, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
svar på spm 16 DOK13761636X

Spm. 17

Spm. om der er anledning til at se på reglerne for lønsumsafgift, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 218 - spm 17 DOK13811342X

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.