L 173 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)

Lovforslaget udmønter en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen (S, RV og SF) og Enhedslisten m.h.t. selskabsbeskatning.

I lovforslaget indgår en begrænsning af adgangen til at fremføre underskud til modregning i efterfølgende års positive skattepligtige indkomst. Endvidere indføres et krav om særlige revisorerklæringer i forhold til underskudsselskaber. Desuden foreslås en ændring af de generelle bøderegler, således at det fremgår, at bødeberegningen kan tage udgangspunkt i forskellige objektive kriterier og den mulige skattefordel. Herudover foreslås der indført hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter i sambeskatningsforhold. Endelig indgår et forslag om åbenhed i forhold til selskabers skattebetalinger.

Fremsat den: 25. april 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 13. juni 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 591 af 18. juni 2012

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L173.høringssvar
L173.Høringsskema

Bilag 2

Henvendelse af 27/4-12 fra Medical Prognosis Institute A/S

Bilag 3

Henvendelse af 7/5-12 fra Novo A/S

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Henvendelse af 9/5-12 fra Novozymes A/S

Bilag 6

Henvendelse af 14/5-12 fra Lundbeckfonden

Bilag 7

Henvendelse af 15. maj 2012 fra Dansk Byggeri

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/5-12 fra Lundbeckfonden

Bilag 9

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 27/4-12 fra Medical Prognosis Institute A/S

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/5-12 fra Novo A/S

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9/5-12 fra Novozymes AS

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 15/5-12 fra Dansk Byggeri

Bilag 14

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 15

2. udkast til betænkning

Bilag 16

Henvendelse af 22/5-12 fra Novozymes A/S vedrørende materiale til foretræde

Bilag 17

Henvendelse af 24/5-12 fra Bavarian Nordic A/S

Bilag 18

Henvendelse af 24/5-12 fra Bech-Bruun advokatfirma

Bilag 19

Henvendelse af 24/5-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-12 fra Bavarian Nordic A/S

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/5-12 fra Novozymes A/S

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-12 fra Bech-Bruun advokatfirma

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-12 fra FSR - danske revisorer

Bilag 24

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 25

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke konsekvenser en vedtagelse af lovforslaget vil få m.h.t. tab af arbejdspladser i Danmark, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 173
SAU - L 173 svar på spm. 1 [DOK677513]

Spm. 2

Spm. om, hvilke konsekvenser en vedtagelse af lovforslaget vil få m.h.t. tab af udenlandske selskabers investeringer i Danmark, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm. 2 [DOK677518]
Spørgsmål 2 på L 173

Spm. 3

Spm. om ministeren kan nævne eksempler på andre lande, hvor offentliggørelsen af selskabers skatteoplysninger har haft nogen dokumenterbar effekt i forhold til, at virksomhederne skulle betale mere i skat, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 3 DOK677598

Spm. 4

Spm. om åbenheden omkring virksomheders skattebetaling i Sverige har medført øget skattebetaling, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 4 DOK677604
Spørgsmål 4 på L 173

Spm. 5

Spm. om ministeren vil være med til at lave en ændring, som friholder forsknings- og udviklingsomkostninger fra modregningen, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 173
SAU - L 173 svar på spm. 5 [DOK677528]

Spm. 6

Spm. om åbenheden omkring virksomheders skatteoplysninger, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm. 6 [DOK677529]
Spørgsmål 6 på L 173

Spm. 7

Spm. om, hvordan kan man forvente, at offentliggørelsen af virksomheders skatteoplysninger vil have nogen effekt på deres skattebetaling, når man i lovforslaget ikke kan komme med noget skøn over det øgede skatteprovenu, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 173
SAU - L 173 svar på spm. 7 [DOK677610]

Spm. 8

Spm. om grunden til, at man præcis er landet på 7,5 mio. kr. som den indkomst, man fuldt ud kan modregne, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm. 8 [DOK677535]
Spørgsmål 8 på L 173

Spm. 9

Spm. om begrænsningen i fremførelse af underskud specielt vil ramme forsknings- og udviklingsvirksomheder, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 173
SAU - L 173 svar på spm. 9 [DOK677611]

Spm. 10

Spm. om ministerens holdning til, at den solidariske hæftelse vil være problematisk i forhold til mindretalsaktionærer, jf. Novo's henvendelse af 7/5-12, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 10 DOK679405 (2)

Spm. 11

Spm. om de virksomheder, som jævnfør forslaget skal betale mere, er identiske med de virksomheder, som tidligere har unddraget sig skat, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 11 DOK679406
Spørgsmål 11 på L 173

Spm. 12

Spm. om forslaget om ringere muligheder for fremførelse af underskud er i overensstemmelse med de skattepolitiske grundprincipper om, at man får fradrag for afholdte udgifter, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 12 DOK679408

Spm. 13

Spm. om forslaget i særlig grad kan være hæmmende for investeringer i de brancher, hvor der i en årrække skal bruges store ressourcer for forskning og etablering som eksempelvis i bio- og medicoindustrien, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 13 DOK679410
Spørgsmål 13 på L 173

Spm. 14

Spm. om, hvilke effekter på investeringer i Danmark den forringede mulighed for at fremføre underskud vil have, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 14 DOK679415

Spm. 15

Spm. om den forringede mulighed for at fremføre underskud vil gøre det mere eller mindre attraktivt for udenlandske såvel som danske virksomheder at investere og oprette virksomheder i Danmark, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 15 DOK679419
Spørgsmål 15 på L 173

Spm. 16

Spm. om ministerens holdning til, at Advokatsamfundet i sit høringssvar kalder kravet om revisorerklæringer for værende i modstrid med proportionalitetsprincippet, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 16 DOK679421

Spm. 17

Spm. om ministerens holdning til, at Dansk Erhverv i sit høringssvar bemærker, at virksomheder oplever at blive straffet, fordi de danske myndigheder ikke i tilstrækkelig grad indgår dobbeltbeskatningsaftaler, til skatteministeren
L 173 spm 17
Spørgsmål 17 på L 173

Spm. 18

Spm. om ministerens holdning til, at CEPOS i sit høringssvar finder, at forslaget om solidarisk hæftelse indebærer retssikkerhedsmæssige problemer, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 18 DOK679424

Spm. 19

Spm. om ministerens holdning til, at SKAT, jf. høringssvaret fra CEPOS, ikke selv mener, at man går glip af skat fra multinationale selskaber, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 19 DOK679428
Spørgsmål 19 på L 173

Spm. 20

Spm. om man med lovforslaget gør rammevilkårene for virksomheder i Danmark bedre, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 20 DOK679431

Spm. 21

Spm. om, hvad de udenlandske erfaringer ermed offentliggørelse af private virksomheders regnskaber, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 21 DOK679434
Spørgsmål 21 på L 173

Spm. 22

Spm. om, hvilke erfaringer lægges til grund for at antage, at åbne skattebøger vil føre til færre tilfælde af skatteunddragelse, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 22 DOK679439

Spm. 23

Spm. om, hvad de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, i stedet har gjort for at imødegå de problemer, som begrænsningen i adgangen til underskudsfremførelse har til formål at løse, til skatteministeren
SAU - L 173 svar på spm 23 DOK681800
Spørgsmål 23 på L 173

Spm. 24

Spm. om kommentar til kronikken i Jyllands-Posten den 4. maj 2012: ”Dårligere afskrivning bremser væksten”, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 173
SAU - L 173 svar på spm 24 DOK688121

Spm. 25

Spm. om, hvorfor underskudsbegrænsningen først og fremmest skal være rettet mod større selskaber, jf. svar af 15. maj 2012 på spørgsmål 8, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 173
SJ2012060616130873 DOR688561

Spm. 26

Spm. om at oplyse, om visse typer af investeringer, for eksempel i forskning og udvikling, typisk er mere samfundsgavnlige end andre typer, til skatteministeren
SJ20120606161439166 DOR688657
Spørgsmål 26 på L 173

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.