L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne m.v.).

Lovforslaget forhøjer maksimumsgrænsen for, hvad der kan indskydes på etablerings- og iværksætterkonti, fra 40 pct. til 60 pct. af nettolønindtægten. Hidtil har der altid kunnet indskydes 100.000 kr. Dette beløb forhøjes til 250.000 kr.

Desuden nedsætter lovforslaget den såkaldte etableringsgrænse, dvs. kravet til, hvad der skal hæves fra etablerings- og iværksætterkonti ved etableringen af virksomhed, fra 113.900 kr. til 80.000 kr. (2010-niveau).

Lovforslaget indebærer også, at etablerings- og iværksætterkontomidler skal kunne anvendes til alle driftsomkostninger, som er fradragsberettigede efter statsskattelovens almindelige regler. Det betyder, at midlerne også kan anvendes til udgifter til f.eks. leasing af driftsmidler.

Derudover forhøjer lovforslaget restafskrivningerne ved anvendelse af etableringskontomidler fra 42 pct. til 50 pct. af aktivet.

Endelig giver lovforslaget adgang til at placere etablerings- og iværksætterkontoindskud i alle slags obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, dog med nogle få undtagelser.

Lovforslaget udmønter de midler i finanslovsaftalen for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der er afsat til at forbedre etablerings- og iværksætterkontoordningerne.

Fremsat den: 26. januar 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. marts 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 174 af 4. marts 2011

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 2

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 23. februar 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at lade den forestående lovovervågning omfatte såvel iværksætterkontoordningen som etableringskontoordningen, til skatteministeren
SAU. L 121 - svar på spm. nr. 1
Spørgsmål 1 på L 121

Spm. 2

Spm. om, hvordan afgiften i forbindelse med efterbeskatning af iværksætterordningen relaterer sig til marginalskattesatsen, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 121
SAU L 121 svar på spm nr. 2

Spm. 3

Spm. om, hvorfor den gunstigere restafskrivning ved anvendelse af etableringskontomidler ikke begrænses til midler indskudt i år 2010 og senere, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 121
SAU. L 121 svar på spm nr. 3

Spm. 4

Spm. om at redegøre nærmere for udbyttet, der har været af etablerings- og iværksætterkontoordningerne, til skatteministeren
SAU. L 121 - svar på spm. nr. 4
Spørgsmål 4 på L 121

Spm. 5

Spm. om, hvordan provenutabet på 20 mio. kr. fordeler sig på de forskellige udvidede muligheder for brug af opsparede midler under ordningerne, til skatteministeren
SAU. L 121 - svar på spm. nr. 5
Spørgsmål 5 på L 121

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvilke muligheder der er for at forbedre ordningerne for iværksættere, der ønsker at drive virksomhed i selskabsform, til skatteministeren
SAU. L 121 - svar på spm. nr. 6
Spørgsmål 6 på L 121

Spm. 7

Spm. om ministeren er indstillet på at forbedre ordningerne for iværksættere, der ønsker at drive virksomhed i selskabsform, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 121
SAU. L 121 - svar på spm. nr. 7

Spm. 8

Spm. om at redegøre for, hvad der taler for henholdsvis imod, at den kommende redegørelse til udvalget også omfatter brugen af etableringskontoordningen, til skatteministeren
L 121 - Svar på sp. 8
Spørgsmål 8 på L 121

Spm. 9

Spm. om at give tilsagn om, at den forestående redegørelse om iværksætterkontoordningen, jf. svar på spm. 1, udvides til også at omfatte etableringskontoordningen, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 121
L 121 - Svar på sp. 9

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.