L 94 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag).

Formålet med lovforslaget er at sikre, at afgiften for demonstrationsbiler eller leasingbiler beregnes på samme måde, som biler der sælges til den endelige bruger. Afgiftsgrundlaget skal således være det samme, uanset om bilen sælges til en uafhængig køber, eller disponeres af forhandleren selv.

Regeringen vil med lovforslaget gribe ind over for spekulation i reglerne om såkaldte mindstebeskatningspriser ved beregning af registreringsafgift på biler, som har betydet, at der har kunnet betales afgift af kunstigt lave priser.

Fremsat den: 28. februar 2012. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 10. maj 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 411 af 11. maj 2012

Bilag

Bilag 1

Orientering om høring af lovforslaget, fra Skatteministeriet

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar L94 I
Høringssvar L94 II

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til Danske Revisorers (FSR) høringssvar

Bilag 6

Henvendelse af 31/3-12 fra De Danske Bilimportører

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31. marts 2012 fra De Danske Bilimportører

Bilag 8

Henvendelse af 29/3-12 fra Kommune Leasing

Bilag 9

Henvendelse af 11/4-12 fra SDKbiler

Bilag 10

Henvendelse af 13/4-12 fra Danmarks Automobilforhandler Forening D.A.F.

Bilag 11

Henvendelse af 18/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 12

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/3-12 fra Kommune Leasing

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 11/4-12 fra SDKbiler

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 13/4-12 fra Danmarks Automobilforhandler Forening D.A.F.

Bilag 16

1. udkast til betænkning

Bilag 17

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 18/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 18

Henvendelse af 26/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/4-12 fra Forsikring og Pension

Bilag 20

Betænkning afgivet den 2. maj 2012

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om de senere års fald i provenuet fra registreringsafgiften har været indregnet i den langsigtede fremskrivning af dansk økonomi, til skatteministeren
Svar på spm 1 L94 DOK664142
Spørgsmål 1 på L 94

Spm. 2

Spm. om at redegøre for, hvilket ordvalg, der normalt fra Skatteministeriets side anvendes om et skattehul, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 94
Svar på L94 - spm 2 DOK666539

Spm. 3

Spm. om ministeren mener at bruger de samme begreber, som normalt benyttes til at beskrive et skattehul, til skatteministeren
Svar på spm 3 DOK665582 (2)
Spørgsmål 3 på L 94

Spm. 4

Spm. om at præcisere, om lovforslaget lukker et skattehul, der som bekendt ikke øger provenuet, men kun retter op på et utilsigtet provenutab, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 94
Svar på L94 - spm 4 DOK666540

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at et af regeringspartiernes skatteordførere, Thomas Jensen (S) til Newspaq den 27. Februar 2012, har omtalt lovindgrebet L 94 som lukning af et skattehul, til skatteministeren
Svar på L94 - spm 5 DOK666541
Spørgsmål 5 på L 94

Spm. 6

Spm. om lovforslaget har til formål at øge beskatningen af de danske bilister, der i 2010 betalte 42.996 mio. kr. i skatter og afgifter, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 94
Svar på L94 - spm 6 DOK666542 (2)

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at det var fraværet af etableringen af den bebudede betalingsring, der gjorde, at regeringen mente, at der med lovforslaget kunne tilvejebringes et provenu, som kan sikre finansieringen af en brøkdel af udenrigsministerens valgløfte omkring billigere kollektiv transport, til skatteministeren
Svar på L94 - spm 7 DOK666543
Spørgsmål 7 på L 94

Spm. 8

Spm. om at forklare sammenhængen mellem, at der i lovforslagets bemærkninger fremgår, at leasingreglerne alene giver et likviditetstab og ikke et provenutab med varig virkning samtidig med, at der regnes med et varigt øget provenu på 1 mia. kr., til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 94
Svar på spm 8 L94 DOK665268

Spm. 9

Spm. om ministeren mener, at lovændringen i 2008, hvor dansk lovgivning blev ændret som følge af en dom ved EF-domstolen, betød, at den danske statskasse fremadrettet ville få færre penge i kassen for registreringsafgift, til skatteministeren
Svar på spm 9 L94 DOK665375
Spørgsmål 9 på L 94

Spm. 10

Spm. om at foretage en provenuneutral omlægning af bilafgifterne, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 94
Svar på spm 10 L94 DOK664548

Spm. 11

Spm. om, hvordan hjemmelen m.h.t. at kunne fastsætte regler om opgørelsen af den afgiftspligtige værdi tænkes udfyldt, til skatteministeren
Svar på spm 11 L94 DOK665222
Spørgsmål 11 på L 94

Spm. 12

Spm. om at redegøre for de provenumæssige effekter af hver de tre nævnte tiltag i forhold til registreringsafgift, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 94
Svar på spm 12 L94 DOK664554

Spm. 13

Spm. om der betales det samme i registreringsafgift for en leaset bil, som en bil der betaler fuld afgift ved indregistrering, set over bilens løbetid, til skatteministeren
Svar på spm 13 L94 DOK665385
Spørgsmål 13 på L 94

Spm. 14

Spm. om at vurdere dagbladet BT’s historier lørdag den 31. marts 2012, hvori det blandt andet beskrives, at 11 ud af 13 leasingbiler vil kunne sælges med lavere registreringsafgift som følge af L 94, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 94
Svar på spm 14 L94 DOK665387

Spm. 15

Spm. om at få oversendt brevet, der blev omtalt under foretræde med De Danske Bilimportører, hvor branchen bl.a. giver udtryk for, at afgiftssystemet vedrørende køretøjer bør ændres væk fra et værdibaseret system mod et afgiftssystem baseret på bilernes egenskaber, til skatteministeren
Svar på spm 15 - henvendelse.TIF
Svar på spm 15 L94 DOK665908
Spørgsmål 15 på L 94

Spm. 16

Spm. om, hvordan det sikres at bilimportørerne ikke laver to identiske køretøjer forskellige ved at kalde dem forskellige navne på bilens certifikat, til skatteministeren
Svar på spm 16 L94 DOK666782 (2)
Spørgsmål 16 på L 94

Spm. 17

Spm. om, hvordan det sikres, at bilimportøren ikke flytter en uforholdsmæssig stor del af avancen ud til forhandleren, således at man omgår den nye regel omkring "ingen negativ forhandleravance", til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 94
Svar på L94 - spm 17 DOK666816

Spm. 18

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 26. april 2012, til skatteministeren
L94, Talepapir - samrådsspørgsmål A
Svar på spørgsmål 18 L94 - oversendelse af talepapir samrådsspørgsmål A DOK671982
Spørgsmål 18 på L 94

Spm. 19

Spm. om, hvilken effekt lovforslaget har på den samlede bilpark henholdsvis leasingbilparken, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 94
Svar på spm 19, L94

Spm. 20

Spm. om at give en klar definition af, hvornår der er tale om ”unaturligt lave leasingpriser”, til skatteministeren
svar på spm 20 [DOK672785]X
Spørgsmål 20 på L 94

Spm. 21

Spm. om at indhente Finansministeriets definition af et ”skattehul”, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 94
Svar på spm 21 L94 DOK673172

Spm. 22

Spm. om at indhente Finansministeriets oplysninger om, hvad de provenumæssige forventninger – set ud fra finanspolitisk holdbarhed - har været til registreringsafgiften før henholdsvis efter lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 94
Svar på spm 22 L94 DOK673181

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvordan sikkerheden i provenuskønnet i lovforslaget er, når der af flere omgange er rejst tvivl herom, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.