L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)

Forslaget ophæver fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for pensionsafkastskatten med virkning fra 2012.

Endvidere nedsættes loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension fra årligt 100.000 kr. til 55.000 kr. med virkning fra 2012.

Der vil i en overgangsperiode være bortseelsesret for arbejdsgivers obligatoriske indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, selvom indbetalingerne overstiger beløbsgrænsen på 55.000 kr. Overgangsperioden gælder til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015. Det foreslås endvidere, at for personer med bagudforskudt indkomstår 2012 udskydes nedsættelsen af loftet til indkomståret 2013.

Lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1378 af 28. december 2011

Bilag

Bilag 1

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)
Resumé. L28
L 28. Lovforslag
L 28. oversendelse til SAU

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 95 vedrørende nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepensioner

Bilag 4

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 28. høringssvar.PDF
Oversend til SAU - ukommenterede høringssvar DOK588751

Bilag 5

Yderligere høringssvar, fra Skatteministeriet
Document [DOK590283].PDF
Oversend yderligere høringssvar 1 [DOK590275]

Bilag 6

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 7

Kopi af svar på spm. S 718, S 721, S 723 og S 724 vedrørende fradragsberettigede indbetalinger

Bilag 8

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 77-80 som vedrører lovforslaget

Bilag 9

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 13

Kopi af SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 127 og kopi af SAU alm. del - svar på spm. 128 og 129 vedr. lovforslaget, fra skatteministeren
Kopi af SAU alm. del - foreløbigt svar på spm. 127
Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 128 og 129

Bilag 14

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 17

Henvendelse af 14/12-11 fra Forsikring & Pension

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 14/12-11 fra Forsikring og Pension

Bilag 19

Betænkning afgivet den 15. december 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange personer den skærpede beskatning vil ramme i henholdsvis ATP og i andre pensionsopsparingsinstitutter, til skatteministeren
Spørgsmål 1 på L 28
L28- Svar på spm 1-0712 DOK600197

Spm. 2

Spm. om, hvilke regler der er i forslaget, som skal modvirke, at pensionsinstitutterne opnår indirekte fradrag for formueforvaltningsomkostninger, til skatteministeren
L 28 - svar på spm 2-0712 DOK600429
Spørgsmål 2 på L 28

Spm. 3

Spm. om, hvilken effekt ændringerne vil få i forhold til risikovillighed for pensionsselskabernes investeringer, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 28
L28 - svar på spm 3-0712 DOK600430

Spm. 4

Spm. om at forklare, hvordan et LO-medlem, som via en overenskomst er tvunget til at indbetale til et bestemt pensionsselskab, har mulighed for at være mere omkostningsbevidst, når fradraget for formueforvaltningsomkostninger fjernes, til skatteministeren
L28- Svar på spm 4-0712 DOK600432 (2)
Spørgsmål 4 på L 28

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at ved at fjerne fradraget for formueforvaltningsomkostningerne, kan en pensionsopsparer risikere at komme til at betale skat af nogle omkostninger, som ikke nødvendigvis medfører indtægter i form af afkast, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 28
L28- Svar på spm 5-0712 DOK600438

Spm. 6

Spm., om det er forsvarligt, at loven træder i kraft den 1. januar 2012, til skatteministeren
L28- Svar på spm 6-0712 DOK600444
Spørgsmål 6 på L 28

Spm. 7

Spm. om ministerens holdning til, at man i stedet for at fjerne fradraget for formueforvaltningsomkostningerne i stedet valgte at sætte PAL-skatten op fra 15 pct. til 15,3 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 28
L28- Svar på spm 7-0712 DOK600445

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget vil ramme selvstændige med ujævne indtægter, og danskere, der kommer sent i gang med at spare op, til skatteministeren
L 28 - svar på spm 8 - 0712 DOK594003
Spørgsmål 8 på L 28

Spm. 9

Spm. om at bekræfte, at nedsættelsen af loftet for indbetalinger til ratepensioner kun giver et varigt provenu, fordi det forventes, at folk sparer mindre op til pension, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 28
L28- Svar på spm 9 - 0712 DOK593446

Spm. 10

Spm. om at uddybe ministerens udtalelse om, at fjernelse af fradraget har en "acceptabel profil, idet meget store pensionsordninger formentlig vil have tilknyttet en forholdsmæssig dyr investeringsrådgivning, og de vil derfor også blive påvirket mest", til skatteministeren
L28- Svar på spm 10-0712 DOK600456 (2)
Spørgsmål 10 på L 28

Spm. 11

Spm. om at at oplyse, om en simpel forhøjelse af PAL-satsen vurderes at have en anderledes social profil end afskaffelsen af fradraget for formueforvaltningsomkostninger med angivelse af de anvendte offentligt tilgængelige oplysninger, der ligger til grund for ministerens vurdering, til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 28
L28 - Svar på spm 11-0712 DOK600461

Spm. 12

Spørgsmål om at redegøre for den påståede stigende udvikling i danske pensionsselskabers samlede foretagne PAL-fradrag for formueforvaltningsomkostninger i perioden 2005 - 2009, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 12-0712 DOK600463
Spørgsmål 12 på L 28

Spm. 13

Spm. om, hvorfor ministeren mener, at det er lettere for den eksterne revisor at afgive erklæring for et pensionsselskabs afgrænsning af netop de udgifter i skattetransparente ”fund of funds” konstruktioner, der kvalificerer til at være "formueforvaltning", til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 28
L28 - Svar på spm 13-0712 DOK600470

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at bl.a. LO-arbejdere – der ifølge deres overenskomst er tvunget til at indbetale til arbejdsmarkedspensioner og ikke har mulighed for at flytte deres pensioner til et andet pensionsselskab – kan ventes at få en lavere pension som følge af fjernelsen af fradraget for formueforvaltningsomkostninger, til skatteministeren
L28- Svar på spm 14-0712 DOK600475 (2)
Spørgsmål 14 på L 28

Spm. 15

Spm. om ministeren vil, ved illustrative eksempler vise, hvad forslaget vil koste en gennemsnitlig dansk pensionsopsparer opgjort efter hvilken pensionsopsparinger de har, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 28
L 28 - svar på spm 15-0712 DOK600486 (2)

Spm. 16

Spm. om en redegørelse for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved dette lovforslag isoleret set, til skatteministeren
L28- svar på spm 16 - 0712 DOK598652
Spørgsmål 16 på L 28

Spm. 17

Spm. om forskellige vurderinger af provenuet, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 28
L 28 - svar på spm 17 - 0712 DOK595912

Spm. 18

Spm. om en udførlig redegørelse for de forskellige provenumæssige konsekvenser af forslaget, til skatteministeren
L 28 - svar på spm 18 - 0712 DOK595917
Spørgsmål 18 på L 28

Spm. 19

Spm. om provenuskøn og -oplysninger, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 28
L28- svar på spm 19 - 0712 DOK597051

Spm. 20

Spm. om en forklaring på Finansministeriets fodnote 2 til tabel i Aftaler om Finansloven side 45, til skatteministeren
L28- svar på spm 20-0712 DOK600615
Spørgsmål 20 på L 28

Spm. 21

Spm. om, hvorvidt man hellere ser indbetalinger til livrenter frem for til ratepension, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 28
L28 - Svar på spm 21 - 0712 DOK600462 (2)

Spm. 22

Spm. om, hvorfor regeringen har valgt et loft på 55.000 kr. i loft over indbetalinger over ratepensioner, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 28
L28 - Svar på spm 22 - 0712 DOK595493

Spm. 23

Spm. om kommentarer til Ritzau-telegrammet ”Kvinder taber på nyt lavere pensionsloft”, den 29/11-11, kl. 18:02, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 23 - 0712 DOK600517
Spørgsmål 23 på L 28

Spm. 24

Spm. om, hvorvidt det med fradragsbegrænsningen for formueforvaltningsomkostninger vil være mindre attraktivt for pensionsselskaber at investere i unoterede aktier, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 28
L28 - Svar på spm 24-0712 DOK600490

Spm. 25

Spm. om, hvorvidt det med fradragsbegrænsningen for formueforvaltningsomkostninger vil være mindre attraktivt for pensionsselskaber at deltage i investeringer som eksempelvis gennem Dansk Vækstkapital, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 25-0712 DOK600491
Spørgsmål 25 på L 28

Spm. 26

Spm. om, hvorvidt fradragsbegrænsningen særligt vil ramme investeringer med en større risikoprofil, til skatteministeren
Spørgsmål 26 på L 28
L28 - Svar på spm 26-0712 DOK600493

Spm. 27

Spm. om pensionsselskabernes investeringsomkostninger, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 27-0712 DOK600496
Spørgsmål 27 på L 28

Spm. 28

Spm. om en redegørelse for, om et fornuftigt pensionsinstitut bør vurdere et forventet investeringsafkast før eller efter skat, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 28
L28 - Svar på spm 28-0712 DOK600500 (2)

Spm. 29

Spm. om sammenhængen mellem påstanden om, at lovforslaget vil medføre, at pensionsselskaberne vil blive mere omkostningsbevidste og søger at nedbringe deres omkostninger, og om at forslaget ikke vil påvirke selskabernes investeringsvalg og risikovillighed, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 29-0712 DOK600502
Spørgsmål 29 på L 28

Spm. 30

Spm. om redegørelse for de kontroller, som SKAT har foretaget blandt danske pensionsselskaber, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 28
L28 - Svar på spm 30-0712 DOK600503

Spm. 31

Spm. om, hvorledes fradraget for formueforvaltningsomkostninger fjernes for danskeres pensionsopsparing i udenlandske penge- og pensionsinstitutter, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 31-0712 DOK600508
Spørgsmål 31 på L 28

Spm. 32

Spm. om, hvordan forslaget påvirker konkurrenceforholdet mellem penge- og pensionsinstitutter, til skatteministeren
Spørgsmål 32 på L 28
L28 - Svar på spm 32 - 0712 DOK600466 (2)

Spm. 33

Spm. om en redegørelse for sammenhængen mellem, at fjernelsen af fradraget formentlig ikke reducerer pensionsudbetalingerne og det i lovforslaget forudsatte affødte fald i indkomstskatten af pensionsudbetalingerne, til skatteministeren
L28 - svar på spm 33-0712 DOK600585
Spørgsmål 33 på L 28

Spm. 34

Spm. om en redegørelse for indholdet i følgende udsagn fra Skatteministeriets høringsskema, side 19: "Der er overordnet set en sammenhæng mellem størrelsen af fradragsberettigede formueforvaltningsomkostninger og pensionsopsparingens størrelse", til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 28
L28 - Svar på spm 34-0712 DOK600512

Spm. 35

Spm. om de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af lovforslagets enkelte dele, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 35-0712 DOK600539
Spørgsmål 35 på L 28

Spm. 36

Spm. om, hvorledes investeringsomkostningerne skal opgøres i f.eks. et konkret projekt som Dansk Vækstkapital, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 28
L28 - Svar på spm 36-0712 DOK600513

Spm. 37

Spm. om, hvorvidt lovforslaget vil gøre det dyrere for danske vækstvirksomheder at tiltrække risikovillig pensionskapital, til skatteministeren
Spørgsmål 37 på L 28
L28 - Svar på spm 37-0712 DOK600514

Spm. 38

Spm. om, hvorvidt PAL-fradraget for formueforvaltningsomkostninger i Konkurrenceredegørelsen 2008 karakteriseres som et "subsidie" med den i L 28 anførte begrundelse, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 38-0712 DOK600515
Spørgsmål 38 på L 28

Spm. 39

Spm. om, hvorvidt skatteværdien af PAL-fradraget står opført som en skatteudgift i ministeriets liste over værdien af skattesubsidier, til skatteministeren
Spørgsmål 39 på L 28
L28 - svar på spm 39-0712 DOK600518

Spm. 40

Spm. om en redegørelse for formålet med den revisorerklæring, som SKAT kræver af pensionsselskaberne i forbindelse med aflevering af selskabernes PAL-selvangivelser, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 40-0712 DOK600519
Spørgsmål 40 på L 28

Spm. 41

Spm. om, hvorfor det skulle være sværere for pensionsselskaberne at holde interne administrationsomkostninger adskilt fra formueforvaltningsomkostninger, end det vil være for pensionsselskaberne at skulle skattemæssigt afgrænse og medregne formueforvaltningsomkostninger i dybe investeringsstrukturer i skattetransparente enheder fra alle mulige andre typer udgifter, til skatteministeren
Spørgsmål 41 på L 28
L28 - Svar på spm 41-0712 DOK600520

Spm. 42

Spm. om, hvad forslaget efter ændringsforslagene vil koste en gennemsnitligdansk pensionsopsparer opgjort efter hvilken pensionsopsparinger de har, til skatteministeren
Spørgsmål 42 på L 28
L 28 - svar på spm 42 DOK602016

Spm. 43

Spm. om at oplyse, om en simpel forhøjelse af PAL-satsen vurderes at have en anderledes social profil end afskaffelsen af fradraget for formueforvaltningsomkostninger med angivelse af de anvendte offentligt tilgængelige oplysninger, der ligger til grund for ministerens vurdering, til skatteministeren
L28 - Svar på spm 43 DOK602082
Spørgsmål 43 på L 28

Spm. 44

Spm. om at redegøre for den påståede stigende udvikling i danske pensionsselskabers samlede foretagne PAL-fradrag for formueforvaltningsomkostninger i perioden 2005 - 2009, jf. SKATs PAL-statistik, til skatteministeren
Spørgsmål 44 på L 28
L28 - Svar på spm 44 DOK602176

Spm. 45

Spm. om, hvorfor ministeren mener, at det er lettere for den eksterne revisor at afgive erklæring for et pensionsselskabs afgrænsning af netop de udgifter i skattetransparente"fund of funds" konstruktioner, der kvalificerer til at være "formueforvaltning", til skatteministeren
L28 - Svar på spm 45 DOK602195
Spørgsmål 45 på L 28

Spm. 46

Spm. om, hvorfor regeringen foreslår både en stigning i PAL-skatten på 0,3 pct. og en nedsættelse af loftet for indbetalinger på ratepension til 50.000 kr. for at finansiere en udskydelse af ikraftrædelsen af ophævelsen af fradragsretten for formueforvaltningsomkostninger, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 28
L28 - Svar på spm 46 DOK602213

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.