L 30 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne).

Resume&'

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne)
Resume af forslag om pengetank og rentefradragsbegrænsning [DOK580214]X
Lovforslag om nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succe
L 30 - Oversendelse til SAU [DOK586292]

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 22/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 4

Henvendelse af 23/11-11 fra Ejendomsforeningen Danmark

Bilag 5

Høringssvar, fra Skatteministeriet
L 30 Høringssvar I [DOK589542].PDF
L 30 Høringssvar II [DOK589546].PDF
L 30 - Oversendelse af høringssvar til SAU [DOK589466]

Bilag 6

Henvendelse af 24/11-11 fra Bech-Bruun

Bilag 7

Høringsskema, fra skatteministeren
L 30 - høringsskema
L 30 - Oversendelse af høringsskema til SAU

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 9

Henvendelse af 29/11-11 fra FOSS A/S
Hv FOSS
Forside L 30

Bilag 10

Kopi af svar på spm. S 654 vedrørende passive kapitalanbringelser

Bilag 11

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/11-11 fra FOSS A/S

Bilag 12

1. udkast til betænkning

Bilag 13

Henvendelse af 30/11-11 fra Widex A/S

Bilag 14

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-11 fra Ejendomsforeningen Danmark

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/11-11 fra Bech-Bruhn

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-11 fra WIDEX A/S

Bilag 17

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 30 - Supplerende høringssvar
L 30 - Supplerende høringsskema
L 30 - Oversendelse af supplerende høringsskema og høringssvar til SAU

Bilag 18

Henvendelse af 9/12-11 fra Michael Serup, Bech-Bruun

Bilag 19

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 118, fra skatteministeren

Bilag 20

Henvendelse af 9/12-11 fra Bech-Bruun Advokatfirma

Bilag 21

2. udkast til betænkning

Bilag 22

Henvendelse af 13/12-11 fra FSR - danske revisorer

Bilag 23

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 24

3. udkast til betænkning

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/12-11 fra Michael Serup, Bruun-Bech

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke forhold har ændret sig siden 2006, hvor Skatteministeriet i forbindelse med forhøjelse af grænsen i forhold til den såkaldte ”pengetanksregel” fremhævede, at en forhøjelse af grænsen ville være gavnlig, jf. citat fra det daværende lovforslag L 83 (folketingsåret 2006-07), til skatteministeren
L 30 svar på spm 1
Spørgsmål 1 på L 30

Spm. 2

Spm. om at bedes udarbejde et tænkt eksempel, der viser beskatningen af en virksomhed efter de nuværende regler samt efter de foreslåede regler, på samme måde som i henvendelsen fra Foss A/S, til skatteministeren
L 30 Svar på spm 2 DOK596926
Spørgsmål 2 på L 30

Spm. 3

Spm. om at udarbejde eksempler på, hvordan en virksomhed vil blive beskattet af de nuværende regler samt efter de foreslåede regler, hvis virksomheden har goodwill, likvide midler, aktier, obligationer og erhvervsejendomme, som samlet overskriver grænsen på de 25 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 30
L 30 Svar på spm 3 DOK593511

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at pengetanksreglen håndhæves ved at se på regnskaber tre år tilbage i tiden, til skatteministeren
L 30 svar på spm 4
Spørgsmål 4 på L 30

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, hvilke kriterier der tages med i vurderingen af, om en virksomhed overholder pengetanksreglen, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 30
L 30 svar på spm 5

Spm. 6

Spm. om at anerkende, at der findes virksomheder med reel erhvervsvirksomhed, som f.eks. rådgivende ingeniører, it-rådgivere o.lign., der kan blive ramt af pengetankreglen, til skatteministeren
L 30 svar på spm 6
Spørgsmål 6 på L 30

Spm. 7

Spm. om, hvad konsekvenserne ville være, hvis man nedsatte grænsen for finansielle aktiver fra 75 til 50 pct. og ikke 25 pct. som forslået i lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 7 på L 30
L 30 Svar på spm 7 DOK594985

Spm. 8

Spm. om, hvad ministerens holdning er til, at satsen ikke ændres fra 75 til 25 pct. men fra 75 til 50 pct. som den var efter ændringen i 2002, til skatteministeren
L 30 svar på spm 8
Spørgsmål 8 på L 30

Spm. 9

Spm. om, hvad baggrunden var for at hæve procentsatsen i pengetanksreglen i 2007 fra 50 til 75 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 30
L 30 svar på spm 9

Spm. 10

Spm. om, hvor mange virksomheder som er aktive med almindelig produktion, der vil blive ramt af pengetanksreglen, selvom de ikke fungerer som pengetank, til skatteministeren
L 30 Svar på spm 10 DOK595155
Spørgsmål 10 på L 30

Spm. 11

Spm. om, hvordan man er kommet frem til, at man ved at nedsætte grænsen for finansielle aktiver i form af pengetanksreglen kan skaffe et merprovenu på 60 mio. kr., til skatteministeren
Spørgsmål 11 på L 30
L 30 Svar på spm 11 DOK596868

Spm. 12

Spm. om at bekræfte, at den forrige VK regeringen senest har hævet pengetanksreglen fra 50 til 75 pct. og ikke fra 25 til 75 pct., som der står i lovforslaget, til skatteministeren
L 30 svar på spm 12
Spørgsmål 12 på L 30

Spm. 13

Spm. om, hvorfor ejendomsvirksomheder betragtes som pengetanke på lige fod med virksomheder, som består af aktier, obligationer og kontanter, da ejendom jo ikke er let omsættelig og f.eks. ikke er en værdi, man kan betale en regning med, til skatteministeren
Spørgsmål 13 på L 30
L 30 svar på spm 13

Spm. 14

Spm. om, hvorfor udlejning af fast ejendom regnes med i pengetanksreglen, til skatteministeren
L 30 svar på spm 14
Spørgsmål 14 på L 30

Spm. 15

Spm. om, hvorfor der er behov for en pengetanksregel, da man jo ikke snyder samfundet for skat ved succession, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 30
L 30 svar på spm 15

Spm. 16

Spm. om der overhovedet er et behov for at ændre pengetanksreglen, til skatteministeren
L 30 svar på spm 16
Spørgsmål 16 på L 30

Spm. 17

Spm. om at undersøge, hvordan danske familievirksomheders kreditmuligheder har udviklet sig siden 2001, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 30
L 30 svar på spm 17

Spm. 18

Spm. om ministeren har indregnet i forslaget den stærkt negative udvikling i virksomhedernes finansieringsmuligheder siden 2001, til skatteministeren
L 30 svar på spm 18
Spørgsmål 18 på L 30

Spm. 19

Spm. om, hvorfor pengetanksreglen ændres vedrørende ophørspension, kapitalafkastsordninger, etableringskonti og iværksætterkonti, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 30
L 30 svar på spm 19

Spm. 20

Spm. om, hvordan en erhvervsvirksomhed, som ved generationsskifte er blevet tømt for kapital og likviditet, skal kunne investere i flere arbejdspladser, til skatteministeren
L 30 svar på spm 20
Spørgsmål 20 på L 30

Spm. 21

Spm. om, hvor stor en betydning familieejede virksomheder har for landets bruttonationalprodukt og valutaindtjening, og hvor stor en betydning, de har som første og afgørende led i fødekæden for andre ejerformer, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 30
L 30 Svar på spm 21 DOK596388

Spm. 22

Spm. om at præcisere, hvad der skal forstås ved en pengetank, til skatteministeren
L 30 svar på spm 22
Spørgsmål 22 på L 30

Spm. 23

Spm. om, hvad provenukonsekvenserne vil være, hvis de ramte virksomheder vælger at nedbringe deres frie midler gennem øget udbytteudlodning, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 30
Spm. om. hvad provenukonsekvenserne vil være. hvis de ramte virksomheder vælger at nedbringe deres frie midler gennem øget udbytteudlodning. til skatteministeren
L 30 Svar på spm 23 DOK596861

Spm. 24

Spm. om at uddybe, hvilke konsekvenser lovforslaget vil få mht tab af arbejdspladser i Danmark, til skatteministeren
L 30 Svar på spm 24 DOK595696 (2)
Spørgsmål 24 på L 30

Spm. 25

Spm. om, hvorfor regeringen betragter en virksomheds investering i aktier, d.v.s. i ejerskab af andre virksomheder, som i mindre grad at være en investering i aktivitet i samfundet, end hvis virksomheden investerede pengene i sin egen produktion, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 30
L 30 svar på spm 25

Spm. 26

Spm. om det er et problem, at mange virksomheder, som ikke har store anlægsaktiver eller omsætningsaktiver vil blive ramt af pengetanksreglen, selvom de reelt ikke er en "pengetank", til skatteministeren
L 30 svar på spm 26
Spørgsmål 26 på L 30

Spm. 27

Spm. om det er et problem, hvis en virksomhed har valgt at udlicitere produktionen, har en større risiko for at blive ramt af pengetanks reglen, fordi de har valgt at optimere produktionen ved at udlicitere, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 30
L 30 Svar på spm 27 DOK595507

Spm. 28

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved dette lovforslag isoleret set (og ikke den samlede beskæftigelseseffekt af regeringens finanslovsudspil), til skatteministeren
L 30 svar på spm 28
Spørgsmål 28 på L 30

Spm. 29

Spm. om, hvad grundlaget er for regeringens skønsmæssige vurderinger af det forventede skatteprovenu, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 30
L 30 Svar på spm 29 DOK596874

Spm. 30

Spm. om, hvordan regeringen vil sikre, at reelle produktions- og driftsvirksomheder ikke bliver ramt af regelsættet, til skatteministeren
L 30 svar på spm 30
Spørgsmål 30 på L 30

Spm. 31

Spm. om regeringen har regnet på, hvad det vil give i skattemæssigt provenu, hvis man reducerede pengetanksgrænsen fra de nuværende 75 pct. til 50 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 30
L 30 Svar på spm 31 DOK596304

Spm. 32

Spm. om regeringen har overvejet, hvor mange utilsigtede virksomhedskrak, der kommer af, at man presser familievirksomhederne til at sammensætte en mere risikofyldt balance, til skatteministeren
L 30 svar på spm 32
Spørgsmål 32 på L 30

Spm. 33

Spm. om, hvis en virksomhed bliver omfattet af de nye regler, synes regeringen så, at det er rimeligt, at den kan blive tvunget til at tvangsrealisere sin oprindelige ejendom, med et økonomisk tab til følge m.v. , til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 30
L 30 svar på spm 33

Spm. 34

Spm. om regeringen er enig i, at et eksempel, som beskrevet i det foregående spørgsmål, kan være livstruende for en virksomhed, til skatteministeren
L 30 svar på spm 34
Spørgsmål 34 på L 30

Spm. 35

Spm. om at uddybe, hvilke konsekvenser stramningen af rentefradragsretten vil få m.h.t. danske virksomheders investeringslyst, til skatteministeren
Spørgsmål 35 på L 30
L 30 Svar på spm 35 DOK596019

Spm. 36

Spm. om at uddybe, hvilke konsekvenser stramningen af rentefradragsretten vil få m.h.t. tab af danske arbejdspladser, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 30
L 30 svar på spm 36

Spm. 37

Spm. om at bekræfte, at de virksomheder, som fremover vil skulle betale selskabsskat som følge af den foreslåede lovgivningsstramning ikke nødvendigvis skulle betale selskabsskat efter de nuværende regler, til skatteministeren
L 30 svar på spm 37 DOK596024
Spørgsmål 37 på L 30

Spm. 38

Spm. om det er fremmende for danske virksomheders investeringslyst, at de ikke fremover kan opnå det samme fradrag for renteudgifter til opkøb af udenlandske virksomheder, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 30
L 30 Svar på spm 38 DOK596009

Spm. 39

Spm. om, hvad de provenumæssige konsekvenser er ved det ændringsforslag om en overgangsordning, som ministeren har bebudet, til skatteministeren
L 30 Svar på spm 39 DOK596866
Spørgsmål 39 på L 30

Spm. 40

Spm. om at redegøre for de negative konsekvenser, det vil have for samfundsøkonomien og statsfinanserne, at virksomheder presses til at investere sig ned under 25 pct. grænsen i forhold til virksomhedernes hidtidige investeringsstrategi, til skatteministeren
Spørgsmål 40 på L 30
L 30 Svar på spm 40 DOK606346

Spm. 41

Spm. om, hvilke dele det angivne merprovenu på 60 mio. kr. er sammensat af, til skatteministeren
L 30 Svar på spm 41 DOK606059
Spørgsmål 41 på L 30

Spm. 42

Spm. om at bekræfte, at der - når man nedsætter grænsen til 25 pct. - vil opstå den situation, at virksomheder, som holder sig under de 25 pct. ikke vil have tilstrækkelig likviditet til at gennemføre generationsskifte, til skatteministeren
Spørgsmål 42 på L 30
L 30 Svar på spm 42 DOK606150

Spm. 43

Spm. om ministeren kan oversende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14/12-11 om L 30 (Succession ved overdragele af aktier og rentefradragsbegrænsningsregler), til skatteministeren
Status for sikker email.msg
Talepapir Samråds spm A [DOK604654]
L 30 - Svar på spm 43 [DOK606261]
Spørgsmål 43 på L 30

Spm. 44

Spm. om ministeren vil forklare, hvorfor ministeren har oplyst til DR, at det vil give et 20 mio. kr. mindre provenu at ændre grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier til 50 pct. i stedet for 25 pct., til skatteministeren
Spørgsmål 44 på L 30
L 30 Svar på spm 44 DOK608381

Spm. 45

Spm. om ministeren mener, at hovedparten af de virksomheder, der rammes af ”pengetanksreglen”, har finansielle aktiver på mellem 50 og 75 pct. m.m., til skatteministeren
L 30 Svar på spm 45 DOK608383
Spørgsmål 45 på L 30

Spm. 46

Spm. om ministeren vil uddybe, hvordan ændringen af regeringens oprindelige lovforslag finansieres, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 30
L 30 Svar på spm 46 DOK608390

Spm. 47

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvad der karakteriserer de familieejede virksomheder i Danmark, til skatteministeren
L 30 - Svar på spm 47 DOK608435
Spørgsmål 47 på L 30

Spm. 48

Spm. om at redegøre for forskellen på DF's ændringsforslag til L 30 paragrafferne 1, 3, 5 og 6 og de af regeringen fremsatte ændringsforslag til selvsamme paragraffer, til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 30
L 30 - Svar på spm 48 DOK608713

Spm. 49

Spm. om forskellen på svaret på spm. 44, hvor det varige provenu opgøres til 40 mio. kr. eftertilbageløb, og lovforslaget, hvor det varige provenu opgøres til 60 mio. kr efter tilbageløb, til skatteministeren
L 30 Svar på spm 49 DOK608390
Spørgsmål 49 på L 30

Spm. 50

Spm. om, hvilket merprovenu der ville have været tale om, såfremt ændringsforslag nr. 9 (i det af ministeren fremsendte bilag 35) ikke var fremsat, til skatteministeren
Spørgsmål 50 på L 30
L 30 Svar på spm 50 DOK608714

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om ministerens vurdering af de eksempler, der er fremkommet i pressen om velkonsoliderede, traditionsrige danske virksomheder, som ved lovforslagets vedtagelse vil blive betragtet som pengetanke, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.