L 32 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas. (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)

Forslaget forhøjer afgiften på NOx fra ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg NOx fra den 1. januar 2012. Udover selve afgiftsforhøjelsen indebærer forslaget bl.a., at der er flere NOx-udledende energianlæg i Nordsøen, som vil blive pålagt afgiften.

Loven træder i kraft den 1. januar 2012 bortset fra enkelte dele, hvor skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsen.

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Fremsat den: 21. november 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1385 af 28. december 2011

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 18/11-11 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 2

Forslag til lov om ændring af lov om kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.)
118659_S [DOK586204][0].PDF
L 32 Resumé DOK585668
Oversendelse til SAU vedr L 32 DOK586088

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 23/11-11 fra Aalborg Portland A/S
2011-11-23 Afgifter.pptx
Hv Aalborg Portland

Bilag 7

Høringssvar, fra Skatteministeriet
Scannet høringssvar (1) [DOK589549].PDF
L 32 - oversendelse af høringssvar [DOK589524]
L 32 høringssvar (2) [DOK589551].PDF
L 32 høringssvar (3) [DOK589553].PDF

Bilag 8

Høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 9

Yderligere høringssvar, fra Skatteministeriet
Scannet II - høringssvar til oversendelse til SAU [DOK590346].PDF
L 32 - oversendelse af flere høringssvar [DOK590615]

Bilag 10

Henvendelse af 28/11-11 fra Procesindustrien
Procesindustrien.ppt
Hv Procesindustrien

Bilag 11

Procesindustriens præsentation, som blev vist under foretræde den 30. november 2011
Skatteudvalget Saint-Gobain Weber AS
Procesindustriens præsentation. som blev vist under foretræde den 30. november 2011

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/11-11 fra Aalborg Portland A/S

Bilag 13

Kopi af svar på spm. S 1013 - S 1016, S 1055 og S 1056 som vedrører lovforslaget

Bilag 14

Henvendelse af 2/12-11 fra Rejsearbejder.dk
Hv L 31 og L 32 fra Rejsearbejdere.dk
Bilag til hv L 31 og L 32

Bilag 15

Henvendelse af 7/12-11 fra tillidsrepræsentanter fra Aalborg Portland

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/12-11 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 17

Skatteministernes kommentar til henvendelsen af 18/11-11 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/11-11 fra Procesindustrien

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-11 fra Procesindustrien

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 10/11-11 fra RenoSam

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/11-11 fra Affald Danmark

Bilag 22

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 32 - høringsskema
l 32 - sene høringssvar.PDF

Bilag 23

1. udkast til betænkning

Bilag 24

Henvendelse af 9/12-11 fra Aalborg Portland
2011-12-09 Brev til skatteudvalget
11-56765 2011-12-02 Brev til politikere (Facts) 1054667
11-56765 2011-12-07 Brev (ny dokumentation) 1054669
11-56765 Fact sheet 1054666
11-56765 Letter_NOx_Study_Ph1_V4_Final 1054668

Bilag 25

Henvendelse af 9/12-11 fra Brancheforeningen Dansk Miljøteknologi og Det Økologiske Råd

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, når der i lovforslaget forslås et målerkrav for stempelmotorer > 10 MW regnet for hvert anlæg, - betyder, at målerkravet forudsætter en størrelse på >10MW for hver enkelt motor, til skatteministeren
Svar på spm 1 vedr L 32 DOK592341
Spørgsmål 1 på L 32

Spm. 2

MFU spm. om at redegøre for lovforslagets konsekvenser for vilkårene for og udviklingen i landdistrikterne, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 32
Svar på spørgsmål 2 L32 DOK596910

Spm. 3

MFU spm. om at redegøre for lovforslagets konsekvenser for vilkårene for og udviklingen i landdistrikterne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter
SAU_L_32___svar_pe_spm._3
Spørgsmål 3 på L 32

Spm. 4

Spm. om, hvilken påvirkning lovforslaget vil have på den gennemsnitlige levetid, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 32
[Captia] Svar på spørgsmål 4 L32(W)
Notat om helbredsvirkninger

Spm. 5

Spm. om, i hvilket omfang kan - og i givet fald har - Aalborg Portland videresendt deres NOx-afgift til fjernvarmebrugerne i Aalborg, til skatteministeren
Spørgsmål 5 på L 32
Svar på spørgsmål 5 L32 DOK596907

Spm. 6

Spm. om, hvilken forskel der er på beregningen af NOx-udledning og påligning af afgift, når oliefelterne i Nordsøen sammenlignes med virksomheder på land, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 6 L32 DOK596908
Spørgsmål 6 på L 32

Spm. 7

Spm. om, hvor stor en andel af den NOx, som findes i Danmark, som stammer fra danske udledere af NOx, og hvor stor en andel, der stammer fra udlandet, til skatteministeren, kopi til miljøministeren
Spørgsmål 7 på L 32
Svar på spørgsmål 7 L32 DOK598473

Spm. 8

Spm. om, hvor stor en andel af danske virksomheder anvender NOx -reducerende anlæg, til skatteministeren, kopi til miljøministeren
Svar på spm 8 DOK600602
Spørgsmål 8 på L 32

Spm. 9

Spm. om ministeren forventer, at Kommissionens godkendelse kan foreligge inden ikrafttrædelsestidspunktet – som nu foreslås udskudt et halvt år, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 32
L32 - Svar på spm 9

Spm. 10

Spm. om. en redegørelse for beregning for den beskrevet arbejdsudbudseffekt, jf. bemærkningerne til lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 32
Svar på spørgsmål 10 L32 DOK596917

Spm. 11

Spm. om en redegørelse for, hvordan afgiften specifikt vil ramme Aalborg Portland, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 11 L32 DOK596923
Spørgsmål 11 på L 32

Spm. 12

Spm. om en uddybning af de i forbindelse med tabel 1 nævnte bemærkninger til lovforslaget om mindre provenu på grund af mindre forbrug af andre afgiftsbelagte varer, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 32
Svar på spørgsmål 12 L32 DOK596925

Spm. 13

Spm. om, hvordan ministeren vurderer gartnerierhvervets reelle økonomiske mulighed for at ændre adfærd i forhold til afgiften på NOx, til skatteministeren
Svar på spm 13 til L 32 DOK596857
Spørgsmål 13 på L 32

Spm. 14

Spm. om klarhed over følgende formulering i bemærkningerne (pkt. 3.1 3. Afsnit) ”De virksomheder, som måler, skal betale NOx-afgift. Hvis de ikke måler i henhold til NOx-afgiftsloven, er de fritaget for NOx-afgiften …..”, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 32
Svar på spm 14 til L 32 DOK596331

Spm. 15

Spm. om at redegøre for den svenske ordning sammenholdt med den danske, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 15 L32 DOK598397
Spørgsmål 15 på L 32

Spm. 16

Spm. om, hvilken sundhedsmæssig effekt lovforslaget forudsættes at have – jf. den indledende bemærkning ”Denne forhøjelse af NOx-afgiften vil nedbringe luftforureningen fra NOx….”, til skatteministeren, kopi til ministeren for sundhed og forebyggelse
Spørgsmål 16 på L 32
Svar på spørgsmål 16 L32 DOK598251

Spm. 17

Spm. om at bekræfte, at Aalborg Portland ikke har nogen reel højere NOx-udledning end svenske cementfabrikker/cementprodukter, når man korrigerer for relevante forskelle i produktionen og styrken af færdigvareproduktet i beton m.v., til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 32
Svar på spm 17 til L 32 DOK598350 (3)

Spm. 18

Spm. om det er fremmende for Aalborg Portlands investeringslyst i Danmark, at virksomheden skal betale 40 mio. kr. i NOx-afgift frem for de nuværende 2 mio. kr., til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 32
Svar på spørgsmål 18 L32 DOK598281

Spm. 19

Spm. om det gør indtryk på ministeren, at medarbejderne på Aalborg Portland anbefaler statsministeren at tage afgiftsstigningen af bordet, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 19 L32 DOK598390
Spørgsmål 19 på L 32

Spm. 20

Spm. om at bekræftet udsagnet fra den socialdemokratiske skatteordfører Thomas Jensen i TV Midt/Vest den 30. november 2011, til skatteministeren
Spørgsmål 20 på L 32
Svar på spm 20 til L 32 DOK596864

Spm. 21

Spm. om ministeren er enig i Socialdemokratiet skatteordførers udsagn om, at når ikrafttrædelsen skubbes 6 måneder, så kan virksomhederne nå at nedbringe deres NOx-udslip, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 21 L32 DOK598511
Spørgsmål 21 på L 32

Spm. 22

Spm. om, når udskydelsen af NOx-afgiften vil give virksomhederne mulighed for at nedbringe deres NOx-udslip, hvilke provenumæssige konsekvenser har det så, til skatteministeren
Spørgsmål 22 på L 32
Svar på spørgsmål 22 L32 DOK598493

Spm. 23

Spm. om, hvis ikke udskydelsen på 6 måneder har en provenumæssig konsekvens, vil ministeren da indrømme, at der alene er tale om en fiskal afgift og ikke en miljømæssigt betinget afgift, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 23 L32 DOK598479
Spørgsmål 23 på L 32

Spm. 24

Spm. om, hvor regeringen vil spare i de offentlige udgifter for at leve op til regeringens forsigtighedsprincip, såfremt udskydelsen af NOx-afgiften vil betyde et lavere provenu, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 32
Svar på spm 24 til L 32 DOK596828

Spm. 25

Spm. om at redegøre for de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved dette lovforslag isoleret set (og ikke den samlede beskæftigelseseffekt af regeringens finanslovsudspil), til skatteministeren, kopi til beskæftigelsesministeren
Svar på spørgsmål 25 L32 DOK598477
Spørgsmål 25 på L 32

Spm. 26

Spm. om at redegøre for lovforslagets konsekvenser for danske virksomheders konkurrenceevne, til skatteministeren, kopi til beskæftigelsesministeren
Spørgsmål 26 på L 32
Svar på spørgsmål 26 L32 DOK598475

Spm. 27

Spm. om, hvordan lovforslaget harmonerer med regeringens målsætninger om konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, til skatteministeren, kopi til beskæftigelsesministeren
Svar på spørgsmål 27 L32 DOK596928
Spørgsmål 27 på L 32

Spm. 28

Spm. om det er efter ministerens opfattelse korrekt, at det ikke er teknisk muligt for Aalborg Portland at reducere NOx-udledningen, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 32
SJ20111212090013108 [DOR601351]

Spm. 29

Spm. om, hvilke initiativer Aalborg Portland kan tage for at nedbringe NOx-udledningen, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 29 til L32 DOK602742
Spørgsmål 29 på L 32

Spm. 30

Spm. om kommentar til artiklen i Børsen den 30. november 2011: ”Metalformand i frontalangreb på regeringen”, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 32
Svar på spørgsmål 30 til L32 DOK601639

Spm. 31

Spm. om kommentar til artiklen i Børsen den 2. december 2011: ”Metal: NOx-afgift koster statskassen 343 mio. kr.”, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 31 til L32 DOK601640
Spørgsmål 31 på L 32

Spm. 32

Spm. om kommentar til artiklen i Information 9/12-11 "Forurening: Dansk Energi og grøn tænketank går sammen mod regeringens NOx-afgift", til skatteministeren
Svar på spm 32 til L 32 [DOK603159]
Concito - Notat om NOx-afgiften [DOK603436].PDF
Spørgsmål 32 på L 32

Spm. 33

Spm. om ministeren kan oversende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14/12-11 om L 32 (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.), til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 32
Samrådspapir A-C
Svar på spørgsmål 33 for L32 [DOK606210]

Spm. 34

Spm. om ministeren kan oversende udvalget sit talepapir fra samrådet den 14/12-11 om L 32 (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.), til ministeren for by, bolig og landdistrikter
TALEPAPIR til samråd om NOx-afgifter, L32 svar på spm 34
Besvarelse af spm. 34, til L32
Oversendelsesbrev, spm. 34, til L32
Oversendelsesbrev, spm. 34, til L32
Spørgsmål 34 på L 32

Spm. 35

Spm. om, hvordan tabet af arbejdspladser som følge af den foreslåede stigning i NOx-afgiften, jf. udmeldingerne fra flere danske virksomheder, kan kompenseres ved et stigende antal praktikpladser og voksenefteruddannelse, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 35 på L 32
Oversendelsesbrev, spm. 35, til L32
Besvarelse af spm 35, til L32
Oversendelsesbrev, spm. 35, til L32

Spm. 36

Spm. om, hvor stor effekt på lønningerne forventer ministeren, at den stigende NOx-afgift vil få, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 36 [DOK606377]
Spørgsmål 36 på L 32

Spm. 37

Spm. om, hvor stor en andel den NOx, der er i Danmark, kommer fra danske udledere, til skatteministeren
Spørgsmål 37 på L 32
Svar på spørgsmål 37 [DOK606378]

Spm. 38

Spm. om, hvor stor en andel af den NOx-udledning, som kommer fra danske udledere, berøres af NOx-afgiften, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 32
Svar på spørgsmål 38 [DOK606379]

Spm. 39

Spm. om hvordan berøres dødeligheden i Danmark af den forhøjede NOx-afgift, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 39 [DOK606380]
Spørgsmål 39 på L 32

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om, hvilke konsekvenser ministrene forventer, at forøgelsen af NOx-afgiften vil have for beskæftigelsen i landdistrikterne, til skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Spm. B

Samrådsspm. om, hvad ministrenes holdning er til, at flere virksomheder, herunder Aalborg Portland, har udtrykt planer om at forlade Danmark som følge af stigningen i NOx-afgiften, til skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Spm. C

Samrådsspm. om, hvilke effekter den udskudte ikrafttræden forventes at have på virksomhedernes konkurrenceevne og på provenuet af afgiftsstigningen, til skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.