L 12 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love.

Lovforslaget indeholder for det første en udvidelse af fritagelsen for lønsumsafgift for herved at skabe en ligestilling af museer indenfor og udenfor museumsloven. For det andet indgår nogle ændringer af momslovens faktureringsregler m.h.p. at gennemføre nye EU-regler for leveringstidspunkt og fakturaer for momspligtige leverancer af varer og ydelser ved EU-handel. For det tredje afskaffes mulighederne for at få godtgjort moms afholdt af transportvirksomheder i forbindelse med momsfritaget udenrigspersonbefordring og moms afholdt af forsikrings- og finansielle virksomheder i forbindelse med momsfritagne ydelser, der leveres til aftagere uden for EU. Ordningen erstattes med en tilsvarende fradragsordning, da momssystemdirektivet ikke længere indeholder hjemmel til en godtgørelsesordning. For det fjerde indgår der et forslag om, at der altid skal betales moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter fra lande udenfor EU m.h.p. at undgå konkurrenceforvridning til fordel for virksomheder beliggende udenfor EU. For det femte sker der med lovforslaget en ligestilling af kontrolregler for indkomstskat og moms. For det sjette indeholder lovforslaget ændringer til momsloven og opkrævningsloven, der skal modvirke, at personer fortsætter eller indleder driften af en virksomhed, selv om virksomhedens momsregistrering er ophørt, inddraget eller afslået af SKAT. For det syvende foretages en ændring i opkrævningslovens regler om opkrævning af punktafgifter, og for det ottende lempes kravene til betaling for deltagelse i offentligt hasardspil i turneringsform, således betaling for deltagelse kan ske på selve dagen for turneringen med det formål at forhindre lukning af lovlige pokerklubber.

Fremsat den: 11. september 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 22. marts 2012. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 277 af 27. marts 2012

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
HøringssvarII
HøringssvarI
Høringsskema

Bilag 2

Henvendelse af 17/11-11 fra Audio Media

Bilag 3

Henvendelse af 18/11-11 fra Danske Specialmedier

Bilag 4

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 17/11-11 fra Audio Media

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Henvendelse af 30/11-11 fra Audio Media A/S
L 12 Audio Media
Forside L 12

Bilag 8

Henvendelse af 9/12-11 fra Audio Media A/S

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 9. december 2011 fra Audio Media A/S

Bilag 11

Henvendelse af 22/12-11 fra Audio Media A/S

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 18. november 2011 fra Danske Specialmedier
Status for sikker email.msg
SJ20111222165518157 [DOK591007]

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 30/11-11 fra Audio Media A/S

Bilag 14

Henvendelse af 2/1-12 fra o.n.e. Danmark

Bilag 15

Henvendelse af 6/1-12 fra Den Norske Forening

Bilag 16

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 17

Henvendelse af 9/12-11 fra Dansk-Pakistansk Venskabsforening - Danmark

Bilag 18

1. udkast til betænkning

Bilag 19

Meddelelse om udskydelse af tidspunkt for betænkningsafgivelse

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 22/12-11 fra Audio Media A/S
Europa-Kommissionens brev af 11-11-2010
Vedr. L 12 - bilag 11

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 2/1-12 fra o.n.e. Danmark A/S

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 6/1-12 fra Den Norske Forening

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/12-11 fra Dansk-Parkistansk Venskabsforening - Danmark

Bilag 24

2. udkast til betænkning

Bilag 25

Meddelelse om udskydelse af tidspunkt for betænkningsafgivelse

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilket ikrafttrædelsestidspunkt ministeren konkret vil foreslå, til skatteministeren
SJ2011122216542795 [DOK591004]
Spørgsmål 1 på L 12

Spm. 2

Spm. om, i hvilket omfang tilgængeligheden af udenlandske magasiner i Danmark vil blive berørt som følge af den del af lovforslaget, som omhandler moms ved indførsel af magasiner og tidsskrifter, til skatteministeren
SJ20111205123604158 DOR593142
Spørgsmål 2 på L 12

Spm. 3

Spm. om, hvad betyder det for statens provenu, såfremt Post Danmark har ret i sin antagelse om, at danskere vil ophøre med at abonnere på udenlandske magasiner, der udkommer i lande udenfor EU, hvis lovforslaget gennemføres, til skatteministeren
Spørgsmål 3 på L 12
Spm 3

Spm. 4

Spm. om ministeren kan oplyse, om 160 kr. - importgebyret, som magasiner, tidsskrifter og lignende, som ikke er sendt fra EU - vil blive pålagt som følge af lovforslaget, er i overensstemmelse med Danmarks forpligtigelser under UNESCO aftalen ”The Florence Agreement”, til skatteministeren
Captia Svar på spm4 - endelig(S)
Spørgsmål 4 på L 12
Endeligt svar på spm4 [DOK622252]X

Spm. 5

Spm. om ministeren har overvejet konsekvenserne af lovforslaget for den internationale ytringsfrihed, til skatteministeren
Captia Svar på spm5(S)
Spørgsmål 5 på L 12

Spm. 6

Spm. om, har Kommissionen taget stilling til toldbehandlingsgebyret specifikt, som jo ikke er en del af lovforslaget, men kun optræder i høringssvaret, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 12
Captia Svar på spm6(S)
Endeligt svar på spm6 [DOK622251]X

Spm. 7

Spm. om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark rent praktisk skal afgrænse de forsendelser fra et ikke-EU land, som er omfattet af den nye momspligt, til skatteministeren
Captia Svar på spm7 stillet af Brian Mikkelsen (KF) - endelig(S)
Spørgsmål 7 på L 12

Spm. 8

Spm. om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal skelne mellem de magasiner, tidsskrifter og lignende, som fremover skal pålægges moms, og såkaldt ”direct mail”, som sendes til modtageren uden betaling, og derfor ikke skal pålægges moms, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 12
Captia Svar på spm8 stillet af Brian Mikkelsen (KF)(S)

Spm. 9

Spm. om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal kunne identificere de magasiner, tidsskrifter og lignende, som sendes fra et ikke-EU land i lukkede kuverter, til skatteministeren
Captia Svar på spm9 stillet af Brian Mikkelsen (KF)(S)
Spørgsmål 9 på L 12

Spm. 10

Spm. om ministeren kan oplyse, hvordan Post Danmark skal skelne mellem forsendelser til private abonnenter og til erhvervsdrivende, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 12
Captia Svar på spm10 stillet af Brian Mikkelsen (KF)(S)

Spm. 11

Spm. om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark skal beregne afgiftsgrundlaget for de enkelte forsendelser m.v., til skatteministeren
Captia Svar på spm11 stillet af Brian Mikkelsen (KF)(S)
Spørgsmål 11 på L 12

Spm. 12

Spørgsmål om ministeren har overvejet, hvordan Post Danmark skal beregne afgiftsgrundlaget for et magasintillæg, som er vedlagt et dagblad (såkaldte blandede forsendelser), til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 12
Captia Svar på spm12 stillet af Brian Mikkelsen (KF)(S) (2)

Spm. 13

Spm. om hvordan ministeren vil informere forlagene udenfor EU om den nye lovgivning og eventuelle regler for forsendelser i forbindelse hermed m.v., til skatteministeren
Captia Svar på spm13 stillet af Brian Mikkelsen (KF)(S)
Spørgsmål 13 på L 12

Spm. 14

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvorvidt lovforslaget er i overensstemmelse med disse explanatory notes, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 12
Spm 14
Besvarelse af Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål nr. 14 til lovforslag nr. L 12 af

Spm. 15

Spm. om ministeren kan redegøre for, på hvilke punkter lovforslaget adskiller sig og hvilke konsekvenser det har, til skatteministeren
Besvarelse af Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål nr. 15 til lovforslag nr. L 12 af
Spm 15
Spørgsmål 15 på L 12

Spm. 16

Spm. om ministeren kan oplyse, hvorvidt udvalget vil blive oplyst om eventuelle afvigelser og årsagen her til, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 12
Spm 16
Besvarelse af Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål nr. 16 til lovforslag nr. L 12 af

Spm. 17

Spm. om bekræftelse af, at PostDanmark står fuldt bag det svar, som ministeren den 22. december 2011 har afgivet på spørgsmål 7, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 12
SJ20120124182107745 [DOK624839]
Document (4)
Praktiske problemer L12 (5)

Spm. 18

Spm. om, hvordan det kan forklares, at gebyret på 160 kr. pr. udenlandsk magasin, der er forudsat i loven, ikke er indirekte beskyttelse af nationale produkter, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 12
SJ20120124182214326 [DOK624840]

Spm. 19

Spm. om, hvis gebyret på 160 kr. erklæres i strid med GATT, hvordan forholder ministeren sig så til, at administrationsomkostninger ved inddrivelse af momsen i så fald må pålægges statskassen, til skatteministeren
SJ20120124182310906 [DOK624841]
Spørgsmål 19 på L 12

Spm. 20

Spm. om at oversende Post Danmarks bidrag til ministerbesvarelse til udvalget, til skatteministeren
SJ20120125114124680 [DOK624842]
Spørgsmål 20 på L 12

Spm. 21

Spm. om Post Danmarks bidrag giver anledning til ændringer i ministerens besvarelser af udvalgsspørgsmål, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 12
SJ20120124182435610 [DOK624843]

Spm. 22

Spm. om ministeren er enig med Professor Claus Haagen Jensens udtalelser i Politiken den 18. januar 2012, til skatteministeren
SJ20120124183232627 [DOK624846]
Spørgsmål 22 på L 12

Spm. 23

Spm. om, hvad forslaget kommer til at koste de danske biblioteker og uddannelsesinstitutioner, der abonnerer på et væld af udenlandske fagtidsskrifter trykt uden for EU, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 12
SJ20120124183306533 [DOK624847]

Spm. 24

Spm. om, hvor store samlede omkostninger gennemførelsen af lovforslaget vil påføre de danske virksomheder i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160,00 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren
SJ20120124183325814 [DOK624848]
Spørgsmål 24 på L 12

Spm. 25

Spm. om, hvor store omkostninger lovforslaget forventes at påføre det danske foreningsliv i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160,00 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 12
SJ20120124183353689 [DOK624849]

Spm. 26

Spm. om, hvor store omkostninger lovforslaget forventes at påføre kommunerne og bibliotekerne i form af opkrævning af moms og Post Danmarks gebyr på 160,00 kr. pr. modtaget tidsskrift, til skatteministeren
SJ20120124183415407 [DOK624850]
Spørgsmål 26 på L 12

Spm. 27

Spm. om regeringen påtænker at kompensere Post Danmark for de betydelige meromkostninger, der vil være i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, set i lyset af at Post Danmarks økonomi i forvejen er trængt, til skatteministeren
manus L 12.txt
Spørgsmål 27 på L 12
SJ20120219133032587

Spm. 28

Spm. om, hvilken virkning lovforslaget vil have på statens finanser, såfremt Kommissionen svarer, at gebyret er i strid med EU-retten, til skatteministeren
SJ20120209154906407
Spørgsmål 28 på L 12

Spm. 29

Spm. om en afklaring af, hvordan de af Post Danmark rejste problemer kan løses, hvor mange Post Danmark skal ansætte yderligere, og hvor lang tid det vil tage for Post Danmark at uddanne disse og få den nødvendige organisation på plads, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 12
SJ20120219133305138

Spm. 30

Spm. om, hvorvidt ministeren har et ansvar for, at magasiner trykt i udlandet fremover pålægges et gebyr på 160 kr. ved direkte distribution til private abonnenter, til skatteministeren
Spørgsmål 30 på L 12
SJ20120203155217600

Spm. 31

Spm. om ministeren selv er i tvivl om, hvorvidt lovændringen vil være uforeneligt med førnævnte konvention, til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 12
SJ20120209155017703

Spm. 32

Spm. om, hvorfor ministeren i sit svar på L 12 - spm. 7 ikke nævner Post Danmarks detaljerede høringssvar, dateret den 12. august 2010, til skatteministeren
SJ20120203155727908 (2)
Spørgsmål 32 på L 12

Spm. 33

Spm. om at Post Danmark i praksis kan have særdeles vanskeligt ved at afgøre, hvad der skal forstås ved magasiner, tidsskrifter og lignende, til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 12
SJ20120210135410596 (2)

Spm. 34

Spm. om en særlig formular, der bl.a. skal indeholde oplysninger om værdi til brug ved beregning af moms, til skatteministeren
SJ20120209191719697
Spørgsmål 34 på L 12

Spm. 35

Spm. om, hvor stor en del af de blade og tidsskrifter, som Post Danmark årligt modtager fra lande uden for EU, der ikke ankommer som såkaldt consignment, til skatteministeren
Spørgsmål 35 på L 12
SJ20120203160823853

Spm. 36

Spm. om, hvorvidt Skatteministeriet i samarbejde med Transportministeriet har forsøgt at finde årsagen til, at en e-mail indeholdende et notat med væsentlige oplysninger for den parlamentariske behandling af L 12 ifølge ministeren ikke blev modtaget i Skatteministeriet, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 12
SJ20120210135747472 (2)

Spm. 37

Spm. om ministeren vurderer, at de gældende regler for internationale forsendelser altid følges, og at lovforslaget derfor som nævnt i ministerens svar på spm. 17 ikke vil give anledning til voldsomme problemer i relation til at skelne magasiner fra anden post, til skatteministeren
SJ2012021013552734
Spørgsmål 37 på L 12

Spm. 38

Spm. om at det ikke et alternativ at købe magasinet i løssalg, da prisen for et magasin i løssalg er markant højere end ved tegning af fast abonnement, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 12
SJ20120207161659407

Spm. 39

Spm. om ministeren ville have svaret anderledes på L 12 -spm. 7 på baggrund af notat fra Post Danmark, hvori virksomheden beskriver en række udfordringer for Post Danmark forbundet ved at opkræve moms på blade og magasiner afsendt fra lande uden for EU, til skatteministeren
SJ20120210135643972
Spørgsmål 39 på L 12

Spm. 40

Spørgsmål om, hvilke argumenter ministeren lægger til grund i sit svar på L 12 – spm. 22, til skatteministeren
SJ20120209200942490
Spørgsmål 40 på L 12

Spm. 41

Spm. om, hvor stor en del af de 9 mio. blade og magasiner, der hvert år sendes til Danmark fra lande uden for EU, som koster 80 kr. stykket eller derover i abonnement, til skatteministeren
SJ2012020316230813
Spørgsmål 41 på L 12

Spm. 42

Spm. om effekten på den indenlandske efterspørgsel efter magasiner og blade trykt i lande uden for EU, til skatteministeren
Spørgsmål 42 på L 12
SJ20120219133742848 DOK637001

Spm. 43

Spm. om, hvilken betydning lovforslaget har for gangsbesværede og bevægelseshandicappede i øvrigt, til skatteministeren
SJ20120219133903866
Spørgsmål 43 på L 12

Spm. 44

Spm. om at indhente en redegørelse fra transportministeren om, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser for Post Danmark ministeren mener, det vil få, til skatteministeren
Spørgsmål 44 på L 12
SJ20120222193830840

Spm. 45

Spm. om at indhente transportministerens vurdering af, hvor stort et tab Post Danmark vil have, hvis L 12 vedtages, til skatteministeren
SJ20120222195555640
Spørgsmål 45 på L 12

Spm. 46

Spm. om at indhente en redegørelse fra transportministeren om, hvorvidt ministeren selv eller andre har orienteret de svenske medejere af PostNord om de potentielt meget store ekstraudgifter for virksomheden, som følger af en mulig vedtagelse af L12, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 12
SJ20120222195721654

Spm. 47

Spm. om magasiner produceret udenfor EU vil blive pålagt moms og et efterfølgende ekspeditionsgebyr på 160 kr. pr. magasin, til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, kopi til skatteministeren
Svar på alm. del spm. 47 [DOK2226839]
Spørgsmål 47 på L 12

Spm. 48

Spm. om, hvilken indflydelse vil det have på forskningsinstitutionernes studerende og læreres mulighed for at abonnere på et bredt udsnit af internationale videnskabelige magasiner, når magasiner produceret udenfor EU bliver pålagt moms, til ministeren for forskning-, innovation og videregående uddannelser, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 12
Svar på alm. del spm. 48 [DOK2226852]

Spm. 49

Spm. om at stille ændringsforslag om en deling af lovforslaget, således at den del, der omhandler indførelse af udenlandske magasiner udskilles til et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren
Svar på spm 49
Spørgsmål 49 på L 12

Spm. 50

Spm. om den ekstra arbejdsbyrde ved toldbehandling, som Post Danmark forudser ved gennemførelse af lovforslaget, ikke vil give nogle problemer eller forsinkelser for modtagerne af magasiner, til skatteministeren, kopi til transportministeren
Spørgsmål 50 på L 12
Svar på spm 50
SJ20120227144849554 [DOK1274716]

Spm. 51

Spm. om regeringen vil kompensere Post Danmark for de meromkostninger, der vil være i forbindelse med implementeringen af lovforslaget, set i lyset af at Post Danmarks økonomi i forvejen er trængt, til skatteministeren
Svar på spm 51
Spørgsmål 51 på L 12

Spm. 52

Spm. om ministeren er enig i, at det importgebyr på 160 kr., som vil blive pålagt magasiner, tidsskrifter og lignende, der er sendt fra lande udenfor EU, vil begrænse danskernes muligheder for at søge information og viden om en lang række kulturelle emner, til kulturministeren
Spørgsmål 52 på L 12
SJ20120222081522734 [DOK1269191]

Spm. 53

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. februar 2012 vedrørende L 12 (Moms på udenlandske magasiner og Post Danmark), til skatteministeren og transportministeren
Ministerens talepapir
Svar på spm 53
Notat fra Post Danmark A_S - praktisk udmøntning og omkostninger
Notat fra Plesner om fortoldningsgebyr - Underskrevet (3619878_1)
Besvarelse af samrådsspørgsmål D
Besvarelse af samrådsspørgsmål C
Spørgsmål 53 til L 12-1.odt
Spørgsmål 53 på L 12
Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 21. februar 2012 vedrørende L 12 (Moms på udenlandske magasiner og Post Danmark), til skatteministeren og transportministeren

Spm. 54

Spm. om at fremsende det notat om importgebyrets forenelighed med Firenzeaftalen, som ministeren omtalte under samrådet i Skatteudvalget den 21. februar 2012, til transportministeren
Spørgsmål 54 på L 12
Svar på spørgsmål 54 til L12 odt

Spm. 55

Spm. om at indhente ekstern bistand i forbindelse med afklaring af importgebyrets forenelighed med Firenzeaftalen, til transportministeren, kopi til skatteministeren
Svar på spørgsmål 55 til L 12 stillet af skatteudvalget-1 odt
Spørgsmål 55 på L 12

Spm. 56

Spm. om at oversende Justitsministeriets vurdering af GATTs betydning for mulighederne for at gennemføre L 12, til justitsministeren, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 56 på L 12
Svar på spm 56

Spm. 57

Spm. om at oversende Justitsministeriets vurdering af Firenze-konventionens betydning for mulighederne for at gennemføre L 12, til justitsministeren, kopi til skatteministeren
Svar på spm 57
Spørgsmål 57 på L 12
L 12 spm 57 omtrykt.rtf

Spm. 58

Spm. om det er acceptabelt at gennemføre en lovændring, der bl.a. medfører, at udenlandske magasiner købt i subskription, vil blive adskillige gange dyrere at abonnere på for deres danske læsere, selvom regeringen endnu ikke har fået vished for, hvorvidt lovgivningen strider imod Firenze-konventionen, til kulturministeren, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 58 på L 12
Svar på spm. 58
L 12 spm 58 til 62 omtryk.rtf

Spm. 59

Spm. om ministeren mener, at en ekstra udgift på mere end 160 kr. ved køb af udenlandske magasiner i subskription styrker eller svækker adgangen til såkaldt smalle magasiner i Danmark, til kulturministeren, kopi til skatteministeren
L 12 spm 58 til 62 omtryk.rtf
Spørgsmål 59 på L 12
Svar på spm. 59

Spm. 60

Spm. om ministeren mener, at dansk kulturliv samlet set vil blive styrket eller svækket, hvis en ændring af momsloven begrænser danskernes adgang til specialmagasiner trykt uden for EU, til kulturministeren, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 60 på L 12
Svar på spm. 60
L 12 spm 58 til 62 omtryk.rtf

Spm. 61

Spm. om ministeren er uenig i formålet med Firenze-konventionen, og hvis ikke, har han da overvejet betydningen af at afskære et betydeligt antal danskere fra at hente viden og kultur fra verden omkring os, til kulturministeren, kopi til skatteministeren
L 12 spm 58 til 62 omtryk.rtf
Svar på spm. 61
Spørgsmål 61 på L 12

Spm. 62

Spm. om ministeren er opmærksom på, at EU Domstolen har fastlagt, at gebyrer fastsat af postvæsenet må anses som ensidigt pålagte, og at det ikke kan anføres, at modtageren blot kunne anvende anden transportform, og at der således ikke er mulighed for at komme udenom Post Danmarks importgebyr, til kulturministeren, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 62 på L 12
Svar på spm. 62
L 12 spm 58 til 62 omtryk.rtf

Spm. 63

Spm. om ministeren agter at stille ændringsforslag om et senere ikraftrædelsestidspunkt for lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 63 på L 12
Svar på spm 63

Spm. 64

Spm. om at afvente Kommissionens revision af momssystemdirektivet, til skatteministeren
Svar på spm 64
Spørgsmål 64 på L 12

Spm. 65

Spm. om det vil være en mulighed at lade magasiner trykt inden for EU være omfattet af bagatelgrænsen på 80 kr., til skatteministeren
Spørgsmål 65 på L 12
Svar på spm 65

Spm. 66

Spm. om, hvad ministeren mener, at en bagatelgrænse på 80 kr. for opkrævning af moms på magasiner trykt inden for EU vil koste statskassen, til skatteministeren
Svar på spm 66
Spørgsmål 66 på L 12

Spm. 67

Spm. om, hvor præcis mange nye medarbejdere og hvor store ekstraudgifter ministeren mener, at kravet til Post Danmark om at skulle administrere de nye momsregler for magasiner, vil resultere i, til skatteministeren
Spørgsmål 67 på L 12
Svar på spørgsmål 67 til L 12

Spm. 68

Spørgsmål om, hvor lang tid ministeren mener, at det vil tage for Post Danmark at ansætte nye medarbejdere og tilpasse organisationen til at håndtere de omfattende nye forpligtelser, som vil være en følge af magasin-delen i lovforslaget, til transportministeren, kopi til skatteministeren
Svar på spørgsmål 68 til L 12
Spørgsmål 68 på L 12

Spm. 69

Spørgsmål om, hvornår ministeren mener, at lovforslaget tidligst kan træde i kraft, såfremt det skal sikres, at Post Danmark er klar til at administrere den nye lovgivning, til transportministeren, kopi til skatteministeren
Spørgsmål 69 på L 12
Svar på spørgsmål 69 til L 12

Spm. 70

Spm. om der er påkrævet, at lovforslaget 3. behandles torsdag den 1. marts, når elementet vedrørende ophævelse af momsfritagelse ved indførelse af magasiner til private er udgået, og lovforslaget i øvrigt først skal træde i kraft den 1. april 2012, eller om en vedtagelse ikke kan vente til uge 11, til skatteministeren
Svar på spm 70 (2)
Spørgsmål 70 på L 12

Spm. 71

Spm. om holdningsændringen til forslaget om ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, skyldtes pres fra Obama, til skatteministeren
Spørgsmål 71 på L 12
SJ20120312125759759

Spm. 72

Spm. om
Spørgsmål 72 på L 12
Svar på spørgsmål nr. 72
Oversendelsesskrivelse spm 72
Spørgsmål 72 på L 12

Spm. 73

Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 14. marts 2012 vedrørende L 12 - samrådsspørgsmål E og F (moms på importerede magasiner), til skatteministeren
Spørgsmål 73 på L 12
Talepapir samråd 140312 (3)
Svar på spm 73

Spm. 74

Spm. om, hvilke nye oplysninger om den del af det oprindelige lovforslag, som omhandler magasinmoms, er tilgået ministeren, til skatteministeren
Svar på spm 74
Spørgsmål 74 på L 12

Spm. 75

Spm. om at tilsende udvalget en definition af regeringens ”forsigtighedsprincip”, til skatteministeren
Spørgsmål 75 på L 12
Svar på spm 75

Spm. 76

Spm. om at redegøre for, hvordan ministeren definerer ”momshul” henholdsvis ”skattehul”, til skatteministeren
Svar på spm 76
Spørgsmål 76 på L 12

Spm. 77

Spm. om, hvornår ministeren forventer, at den igangsatte undersøgelse vedrørende vurderingen af gebyrdelen, forventes afsluttet, til skatteministeren
Spørgsmål 77 på L 12
Svar på spm 77

Spm. 78

Spm. om at oversende de henvendelser, som ministeren og Skatteministeriet har modtaget fra og med den 22. februar 2012 til og med den 27. februar 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 78 på L 12
Document
SJ20120319154632378

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at forklare, hvorvidt det er rimeligt, at prisen på udenlandske magasiner stiger med mellem 1000 og 2000 pct. pr. år, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om at forklare, hvorfor regeringen ikke afventer en endelig afgørelse fra Europa-Kommissionen i forhold til, hvorvidt lovforslaget strider mod EU-lovgivning og GATT, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om, hvorledes Post Danmark i praksis vil udmønte lovforslaget og omkostningerne ved dette, til transportministeren, kopi til skatteministeren

Spm. D

Samrådsspm. om at redegøre for processen for Post Danmarks tilbagemelding til regeringen, og om Folketingets Skatteudvalg er blevet rigtigt orienteret i forbindelse med dette, til skatteministeren og transportministeren

Spm. E

Samrådsspm. om baggrunden for, at ministeren på dette sene tidspunkt af behandlingen af lovforslaget, og hvor især den del af lovforslaget, der vedrører ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, har været genstand for intens behandling i udvalget, har ændret opfattelse og nu foreslår i et ændringsforslag til lovforslaget, at dette element helt udgår af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. F

Spm. om at uddybe besvarelse i spørgetimen den 29. februar 2012 om dialogen med den amerikanske præsident, til statsministeren, kopi til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.