B 144 Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af 12. maj 2011 om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) tilbage fra Finansudvalget med henblik på at styrke forudsætningerne for en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret indsats mod grænseoverskridende kriminalitet.

Forslaget opfordrer skatteministeren til at trække aktstykke nr. 128 af 12. maj 2011 om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) tilbage fra Finansudvalget. Forslagsstillerne henviser til, at de kan tilslutte sig de i aktstykket foreslåede bevillinger til SKAT og politi- og anklagemyndighed, hvorimod forslagsstillerne ikke kan tilslutte sig de dele af bevillingerne i aktstykket, der vedrører etablering af kontrolanlæg i Frøslev, Padborg, Kruså og Sæd. I stedet ønsker forslagsstillerne disse midler anvendt til at styrke forudsætningerne for en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret indsats mod grænseoverskridende kriminalitet.

Fremsat den: 14. juni 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

Bilag 2

Spørgsmål/svar og bilag omdelt på aktstykke nr. 128 af 12. maj 2011 om tilslutning til bevilling til styrket grænsekontrol fremsat af skatteministeren
bilag 7
bilag 6
bilag 5
bilag 4
bilag 3
bilag 2
bilag 1
Spørgsmål svar og bilag omdelt på aktstykke nr. 128 af 12. maj 2011 om tilslutning til bevilling til styrket grænsekontrol fremsat af skatteministeren

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

EU-note vedr. DIIS-artikel om Grænsekontrol og Schengen

Bilag 5

Kopi af UUU alm. del - svar på spm. 365 om grænsekontrol i forhold til den fransk-italienske grænse, fra integrationsministeren

Bilag 6

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over forslaget

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 27. juni 2011

Bilag 9

Kommissionens skrivelse af 18. maj 2011 vedrørende toldkontrolaftalen samt regeringens svar herpå af 28. juni 2011
Brev til Kommissionen om toldaftale 28 06 2011
Brev fra kommissionen af 18. maj 2011
Oversendelsesbrev SAU

Bilag 10

Orientering om at fortroligheden af svar på spm. 2 kan ophæves
Status for sikker email.txt
Brev fra kommissionen af 18 maj 2011
Oversendelsesbrev - SAU spm 2 B144 DOK531741

Bilag 11

Kommissionens skrivelse af 19. juli 2011 vedr. toldkontrolaftalen, fra skatteministeren
Brev.European Commission
fremsendelse til skatteudvalget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spørgsmål tilbagetaget

Spm. 2

Spm. om at oversende korrespondance til og fra kommissionen relateret til aftalen om permanent toldkontrol i Danmark, til skatteministeren

Spm. 3

MFU spm. om ministeren vil redegøre for regeringens grænseaftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne holder sig indenfor Schengen-aftalen og andre internationale aftaler, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren finder det hensigtsmæssigt, at Udenrigsministeriet ikke var blevet inddraget inden regeringen indgik aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” med Dansk Folkeparti, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” kan gennemføres inden for Schengen-grænsekodeksets artikel 22 om fjernelse af hindringer for vejtrafikken ved overgangssteder ved de indre grænser, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed, der nødvendiggør en genindførelse af grænsekontrollen, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren mener, aftalen om permanent toldkontrol kommer til at få for det bilaterale forhold mellem Danmark og Tyskland, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren mener, at aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” og den efterfølgende omtale vil få for Danmarks omdømme i EU, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan regeringens aftale om permanent toldkontrol og den efterfølgende omtale heraf kommer til at påvirke Danmarks omdømme og muligheder som kommende handlekraftigt EU-formandskabsland, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren er enig med sin partifælle Naser Khaders betragtning om, at ministerens rundrejse til Tyskland og Sverige diplomatisk set er på niveau med Muhammed-krisen, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvornår og hvordan Udenrigsministeriet og udenrigsministeren selv første gang blev inddraget i sagen vedrørende aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvad det har kostet Udenrigsministeriet i arbejdstid og rejseudgifter at forklare indholdet i aftalen om permanent grænsekontrol indhold til de relevante EU-partnere, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for regeringens holdning til MF Pia Kjærsgaards debatindlæg i Politiken den 9. juni 2011 ”Grænsen er en national sag – den skal ambassadør ikke blande sig i”, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at redegøre for regeringens holdning til MF Jesper Langballes debatindlæg i Berlingske den 20. juni 2011 ”Udansk” – det kan du selv være!”, til udenrigsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at redegøre for den praktiske udmøntning af fase 2 og 3 i implementeringen af aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for forskellene på den grænsekontrol, regeringen ønsker at indføre med aftalen om Permanent toldkontrol i Danmark og den nuværende svenske grænsekontrol ved den dansk/svenske grænse ved Øresundsbroen, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvilke ministerier, der bidrog til udarbejdelse af selve aftaleteksten om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvilke ministerier der stod for at indhente og vurdere oplysninger om praksis i andre EU-lande forudgående for aftalen om "Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)", til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at kommentere DIIS POLICY BRIEF ”Danmarks Dilemma: Grænsekontrol og Schengen” juni 2011, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at kommentere ”Notat om forlig om Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af 11. maj 2011 som revideret den 10. juni 2011” (Gerd Battrup, Institut for Grænseregionsforskning), til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvorfor der er forskel i ordlyden på henholdsvis den danske aftaletekst og engelske pressemeddelelse om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”på Justitsministeriets hjemmeside, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at oplyse, hvem i regeringen, der forud for aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” har haft ansvar for at lave en juridisk vurdering af aftalens forskellige elementer i forhold til Schengen-samarbejdet, til justitsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at redegøre for ministerens synspunkter i forbindelse med Pia Kjærsgaard og udviklingsminister Søren Pinds kritik af professor Marlene Winds udtalelser om aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”, til videnskabsministeren, kopi til minister for udviklingsbistand og skatteministeren

Spm. 24

Spm. om ministeren finder det hensigtsmæssigt, at udviklingsministeren benytter øgenavne i sin kritik af professor Marlene Wind i forbindelse med hendes udtalelser om aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”, til videnskabsministeren, kopi til minister for udviklingsbistand og skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvor stort et økonomisk tab udlejere af feriehuse i Jylland kommer til at lide på grund af aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” og den efterfølgende omtale heraf, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at redegøre for regeringens holdning til turistbranchens bekymringer om regeringens aftale om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)”, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at kommentere Direktør i Dansk Industri Karsten Dybvads kritik af regeringens aftale om permanent toldkontrol som den fremgår af artiklen ”Erhvervslivet advarer imod grænseaftale” i Berlingske fra den 9. juni 2011, til økonomi- og erhvervsministeren, kopi til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrådet 22. juni 2011, til justitsministeren

Spm. 29

Spm. om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrådet 22. juni 2011, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om begrundelsen for, at ministeren mener, at det er nødvendigt at oversende korrespondance fra EU-Kommissionen vedrørende aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” fortroligt til udvalget, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om en redegørelse for hovedindholdet af EU-Kommissionens bekymringer i forhold til aftalen om ”Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)” , til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om en redegørelse for, om – og i givet fald i hvilket omfang – artikel 77 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde gælder for Danmark, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm A

Spm. om en redegørelse for sammenhængen mellem den politiske aftale om 'Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)' og de to offentliggjorte pressemeddelelser på ministeriernes hjemmesider om aftalen, til skatteministeren og justitsministeren

Spm B

Spm. om en redegørelse for aftalen om 'Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)'s overensstemmelse med EU-retten henholdsvis Schengen-reglerne, til skatteministeren og justitsministeren

Spm C

Spm. om en redegørelse for forløbet omkring og indholdet i henvendelserne til og besvarelserne fra de andre lande i forbindelse med aftalen om 'Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)', til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.