L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven. (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.).

Lovforslaget indeholder en række justeringer af tinglysningsafgiftsloven.

Man gennemfører en række tilpasninger som følge af overgangen til digital tinglysning. Bl.a kan man få tilbagebetalet tinglysningsafgift, hvis samme dokument ved en fejl tinglyses flere gange. Forslaget indfører også en fritagelse for afgift på visse ekspeditioner, som var afgiftsfri, inden den digitale tinglysning blev indført.

Endvidere sker der en forenkling af beregningsmetoden for afgift ved omlægning af eksisterende pantsikrede lån, og man forenkler proceduren ved hel eller delvis afgiftsfri tinglysning af et nyt pantebrev på grundlag af et eksisterende tinglyst ejerpantebrev.

Loven træder i kraft den 1. maj 2011. Dog træder ændringen om en forenklet beregningsmetode ved overførsel af afgift først i kraft den 1. august 2011.

Fremsat den: 26. januar 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 5. april 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 295 af 11. april 2011

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Status for sikker email.txt
Høringssvar tinglysningsafgift
L123 - høringsskema

Bilag 2

Henvendelse af 8/2-11 fra DANVA

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/2-11 fra DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Betænkning afgivet den 23. marts 2011

Bilag 11

Ændringsforslag til 3. behandling, af skatteministeren

Bilag 12

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 1. april 2011, af skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for om der siden den digitale tinglysnings indførelse 8/9-09 og frem til i dag i praksis er blevet opkrævet afgift på et andet grundlag end det grundlag, der følger af gældende lovbestemmelser, til skatteministeren, kopi til justitsministeren
Endeligt svar SAU spm 1 - tinglysning
Spørgsmål 1 på L 123

Spm. 2

Spm. om de personer/virksomheder, der i perioden siden den digitale tinglysnings indførelse har betalt afgift af fejlagtige tinglysninger vil få tilbagebetalt den for meget opkrævet afgift, til skatteministeren, kopi til justitsministeren
Spørgsmål 2 på L 123
Endeligt svar SAU spm 2 - tinglysning

Spm. 3

Spm. om redegørelse for, om lovforslaget medfører, at der er afgiftsfritagelse ved kommuners overdragelse af fast ejendom som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, når ejerskiftet og/eller tinglysningen heraf sker i perioden fra og med 1. januar 2011 og frem til 30. april 2011, til skatteministeren
Svar spørgsmål 3 (2)
Spørgsmål 3 på L 123

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.