L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om hjemmeservice. (Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet).

Forslaget indfører et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ordningen indføres som et forsøg fra den 1. juni 2011 til og med 2013.

Skattefradraget udformes som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket svarer til et tilskud på ca. 1/3 af lønudgiften i en gennemsnitskommune. Fradraget gives til personer, der er fyldt 18 år, og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. Ordningen omfatter personer i både ejer- og lejeboliger.

I forslaget foretages der endvidere en tilpasning af den nuværende hjemmeserviceordning, som betyder, at personer, der indenfor de seneste 3 år har benyttet den gældende hjemmeserviceordning, fremover kan benytte den indenfor de i dag gældende rammer. Personer, der endnu ikke har benyttet sig af ordningen i år, men som benytter den inden den 1. september 2011, vil også få ret til fremover at benytte ordningen. Det vil fremover være en forudsætning for at få udbetalt tilskud efter hjemmeserviceordningen, at man har fået udbetalt tilskud det foregående kalenderår.

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af 18. maj 2011 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en BoligJobplan.

Fremsat den: 19. maj 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 1. juni 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 572 af 7. juni 2011

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 23/5-11 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Bilag 2

Henvendelse af 24/5-11 fra NS Interiør ApS

Bilag 3

Henvendelse af 24/5-11 fra Mogens Karlsen, Brande

Bilag 4

Henvendelse af 24/5-11 fra DANSKE ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 25/5-11 fra Håndværksrådet

Bilag 7

Henvendelse af 25/5-11 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 8

Henvendelse af 25/5-11 fra Glarmesterlauget i Danmark

Bilag 9

Henvendelse af 25/5-11 fra TEKNIQ-Installatørernes organisation

Bilag 10

Henvendelse af 25/5-11 fra Ældre Sagen

Bilag 11

Henvendelse af 25/5-11 fra FSR - danske revisorer

Bilag 12

Pressemeddelelse fra BL - Danmarks Almene Boliger af 19. maj 2011: "Almene lejere skal også kunne fradrage isatndsættelse"

Bilag 13

Henvendelse af 26/5-11 fra Dansk energi Brancheforening - DEBRA

Bilag 14

Henvendelse af 26/5-11 fra Dansk Byggeri

Bilag 15

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra NS Interiør ApS

Bilag 16

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-11 fra Mogens Karlsen, Brande

Bilag 17

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra DANSKE ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Bilag 18

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra Håndværksrådet

Bilag 19

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra Rejsearbejdere.dk

Bilag 20

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra Glarmesterlauget i Danmark

Bilag 21

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra TEKNIQ-Installatørernes organisation

Bilag 22

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24. maj 2011 fra FSR - danske revisorer

Bilag 23

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/5-11 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Bilag 24

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra Ældre Sagen

Bilag 25

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 26/5-11 fra Dansk energi Brancheforening - DEBRA

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilke fordelingspolitiske konsekvenser, regeringen forventer af lovforslaget, vil blive udnyttet fordelt på, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 1 DOK512841
manus spm L 208 a.docx
Spørgsmål 1 på L 208

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at da der er tale om en forsøgsordning, vil ordningen blive tilrettelagt således, at det undervejs og efterfølgende kan vurderes, hvordan forsøgsordningen virker, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 208
Svar på L 208 spm 2 DOK513657

Spm. 3

Spm. om, hvilke aftaler regeringen har med uafhængige forskere, der vil vurdere, hvordan forsøgsordningen forløber, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 3 DOK513659
Spørgsmål 3 på L 208

Spm. 4

Spm. om at tilsende en kopi (med resume) af relevante svenske og finske videnskabelige rapporter om forløbet, effekten og den fordelingspolitiske virkning, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 208
Svar på L 208 spm 4 DOK513661 (2)

Spm. 5

Spm. om at beskrive den nuværende hjemmeserviceordning, særligt med henblik på en beskrivelse af de administrative procedurer, set fra bruger, leverandør og administration, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren
Svar på L 208 spm 5 DOK513974 (2)
Spørgsmål 5 på L 208

Spm. 6

Spm. om at oplyse om den administrative organisering af hjemmeserviceordningen kan overføres til den i lovforslaget beskrevne forsøgsordning, til skatteministeren, kopi til økonomi- og erhvervsministeren
Spørgsmål 6 på L 208
Svar på L 208 spm 6 DOK513674 (2)

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at ordningen – således som den er beskrevet i lovforslaget – er meget afhængig af, at det skitserede betalingsmodul fungerer, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 7 DOK513680
Spørgsmål 7 på L 208

Spm. 8

Spm. om, hvordan ordningen skal fungere administrativt, indtil det planlagte betalingsmodul fungerer, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 208
Svar på L 208 spm 8 DOK513672 (2)

Spm. 9

Spm. om at bekræfte, at det er en svaghed ved den foreslåede ordning, at de personer, der bruger ordningen først får udbetalt den sparede skat et år efter, betalingen til leverandørerne skal ske, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 9 DOK512848 (2)
Spørgsmål 9 på L 208

Spm. 10

Spm. om, hvilken plan B Skatteministeriet arbejder ud fra, hvis etablering af betalingsmodulet m.v. ikke kan gennemføres efter tidsplanen, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 208
Svar på L 208 spm 10 DOK513669

Spm. 11

Spm. om at betkræfte, at en person, der i 2011 bliver berettiget til fradrag efter ligningslovens § 8 V kan få ændret sin forskudsregistrering med det resultat, at de resterende B-rater i 2011 nedsættes, eller at fradraget før A-skattetræk forøges, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 11 DOK513667
Spørgsmål 11 på L 208

Spm. 12

Spm. om en nærmere beskrivelse af de forhold, hvor ministeren ifølge den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i ligningslovens § 8 V, stk. 5, kan fastsætte nærmere regler, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 208
Svar på L 208 spm 12 DOK513678

Spm. 13

Spm. om det kan forventes, at den pågældende bemyndigelse i ligningslovens § 8 V, stk. 5, udformes som en bekendtgørelse, og at denne udstedes inden lovens forventede ikrafttræden og/eller virkningstidspunkt 1. juni 2011, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 13 DOK512852
Spørgsmål 13 på L 208

Spm. 14

Spm. om at beskrive ordningen nærmere for en husstand, hvor der er 2 ægtefæller og deres hjemmeboende 20-årige datter, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 208
Svar på L 208 spm 14 DOK514421

Spm. 15

Spm. om at beskrive ordningen nærmere i forhold til leverandøren, hvor der udføres en samlet ydelse, f.eks. reparation af varmeanlæg, og hvor leverandøren vil fakturere både arbejdsløn, materialer og kørsel, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 15 DOK513676
Spørgsmål 15 på L 208

Spm. 16

Spm. om listen i bilag 1 til lovforslaget om serviceydelser omfattet af fradragsordningen skal anses som udtømmende, til skatteministeren
Spørgsmål 16 på L 208
Svar på L 208 spm 16 DOK513040

Spm. 17

Spm. om listen i bilag 1 til lovforslaget om serviceydelser omfattet af fradragsordningen betyder, at der ikke er adgang til tilskud til udførelse af tøjvask og strygning, selv om øvrige krav overholdes, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 208
Svar på L 208 spm 17 DOK513041

Spm. 18

Spm. om listen i bilag 1 til lovforslaget om serviceydelser omfattet af fradragsordningen betyder, at der ikke er adgang til tilskud til pasning af køkkenhave (f.eks. bær og rodfrugter), selv om øvrige krav overholdes, til skatteministeren
Spørgsmål 18 på L 208
Svar på L 208 spm 18 DOK513042

Spm. 19

Spm. om listen i bilag 1 til lovforslaget om serviceydelser omfattet af fradragsordningen betyder, at der ikke er adgang til tilskud til løndelen af udgifter til installation eller opgradering af tyverialarm, selv om øvrige krav overholdes, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 208
Svar på L 208 spm 19 DOK513043 (2)

Spm. 20

Spm. om, hvordan ordningen vil virke i forhold til au pair-ordningen, herunder integrationsministerens omtalte forslag om en au pair-ordning for ældre, til skatteministeren, kopi til integrationsministeren
Svar på L 208 spm 20 DOK513679
Spørgsmål 20 på L 208

Spm. 21

Spm. om at redegøre for provenuberegningerne bag forslaget og uddybe bemærkningerne om manglende empirisk belæg for beregningerne, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 208
Svar på L 208 spm 21 DOK513053

Spm. 22

Spm. om, hvor stor en del af renoveringerne anslår ministeren vil være energiforbedringer, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 22 DOK513054
Spørgsmål 22 på L 208

Spm. 23

Spm. om, hvor meget forventes CO2-udslippet fra opvarmning af boligmassen at blive reduceret som følge af ordningen, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 208
Svar på L 208 spm 23 DOK513055

Spm. 24

Spm. om, i hvor høj grad anvendtes midlerne i Renoveringspuljen til energiforbedringer af boligmassen, til skatteministeren
Spørgsmål 24 på L 208
Svar på L 208 spm 24 DOK513975

Spm. 25

Spm. om regeringen vil forpligte sig til at lave en evaluering af ordningen i 2012 med henblik på eventuelle justeringer og at opgøre de foreløbige provenumæssige virkninger af forslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 208
Svar på L 208 spm 25 DOK513056

Spm. 26

Spm. om, hvorfor regeringen vil finansiere forslaget ved at skære i aktiveringsindsatsen, i forebyggelsesindsatsen omkring arbejdsmiljø, og i ABT-fonden, der understøtter udviklingen af velfærdsteknologi, til skatteministeren
Spørgsmål 26 på L 208
Svar på L 208 spm 26 DOK513057 (2)

Spm. 27

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-11 fra Danske ARK og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, jf. L 208 – bilag 4, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 208
Svar på L 208 spm 27 DOK513047

Spm. 28

Spm. om, hvordan lejerne i almene boliger kan få glæde af den del af ordningen, som angår istandsættelse af hjemmet, til skatteministeren
Spørgsmål 28 på L 208
Svar på L 208 spm 28 DOK512853 (2)

Spm. 29

Spm. om, hvorfor det lægges til grund at 2/3 af udgifterne ved lovforslaget relaterer sig til istandsættelse af hjemmet, når de svenske erfaringer fra lignende ordninger er, at 90 pct. af udgifterne vedrører istandsættelse, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 208
Svar på L 208 spm 29 DOK513203 (2)

Spm. 30

Spm. om at oplyse de svenske vurderinger af udgifterneat, jf. lovforslagets bemærkninger hvor det er er anført, at hver 11. svensker vurderes at anvende den svenske ordning, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 30 DOK513663
Spørgsmål 30 på L 208

Spm. 31

Spm. om, hvordan det sikres, at også borgere, herunder mange ældre borgere, uden adgang til internettet og elektronisk betaling kan betjene sig af ordningen, når det særlige betalingsmodul forventeligt indføres i 2012, til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 208
Svar på L 208 spm 31 DOK513673

Spm. 32

Spm. om en uddybende redegørelse for de provenumæssige konsekvenser anført i tabel 1 i lovforslaget, navnlig tilbageløb og forventede adfærdsændringer, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 32 DOK513058
Spørgsmål 32 på L 208

Spm. 33

Spm. om en redegørelse for udviklingen af ordningens betalingsmodul, til skatteministeren
Spørgsmål 33 på L 208
Svar på L 208 spm 33 DOK513671

Spm. 34

Spm. om en beskrivelse af hjemmeserviceordningen, som den var da VK-regeringen kom til i 2001, og beskrive de ændringer der efterfølgende er foretaget, til skatteministeren
Spørgsmål 34 på L 208
Svar på L 208 spm 34 DOK513985 (2)

Spm. 35

Spm. om at fremsende de evalueringer der er blevet foretaget af hjemmeserviceordningen, som den så ud frem til primo 2002, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 35 DOK513986
Spørgsmål 35 på L 208

Spm. 36

Spm. om, hvad den forventede direkte beskæftigelsesmæssige effekt fordelt på år er, til skatteministeren
Spørgsmål 36 på L 208
Svar på L 208 spm 36 DOK513060 (2)

Spm. 37

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der ikke snydes på fakturaer, så materialeudgifter ikke faktureres som lønudgifter, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 37 DOK513664 (2)
Spørgsmål 37 på L 208

Spm. 38

Spm. om, hvor mange midler der er til administration af ordningen, og hvor finansieres de fra, til skatteministeren
Spørgsmål 38 på L 208
Svar på L 208 spm 38 DOK513654

Spm. 39

Spm. om, hvordan ministeren vil håndtere spørgsmål vedrørende borgeres eksisterende aftaler med hjemmeservice, vinduespudsere m.v., til skatteministeren
Svar på L 208 spm 39 DOK513992
Spørgsmål 39 på L 208

Spm. 40

Spm. om at bekræfte, at nabo A kan få fuldt fradrag for lønudgiften til nabo B’s dreng, der lige er fyldt 18 år, for at denne f.eks. slår nabo A’s græs, og omvendt, til skatteministeren
Spørgsmål 40 på L 208
Svar på L 208 spm 40 DOK513675

Spm. 41

Spm. om, hvad konsekvensen er for sort arbejde på længere sigt af den foreslåede fradragsordning, jf. synspunktet fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, til skatteministeren
Spørgsmål 41 på L 208
Svar på L 208 spm 41 DOK513652

Spm. 42

Spm. om der ikke er tale om meget store udgifter til udvikling og drift af et nyt it- og betalingssystem, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 42 DOK513655
Spørgsmål 42 på L 208

Spm. 43

Spm. om der ikke er rimeligt frit slag for, at lovforslaget kan omgås til at opnå fradrag for betaling af opgaver, som slet ikke er omfattet af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 43 på L 208
Svar på L 208 spm 43 DOK513363

Spm. 44

Spm. om, hvorledes ministeren forestiller sig, at der skal udøves kontrol af, at der i de private hjem rent faktisk er foretaget opgaver, som er omfattet af lovforslaget, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 44 DOK513651
Spørgsmål 44 på L 208

Spm. 45

Spm. om, hvilken betydning for provenuskønnet mener ministeren det får, hvis ordningen uretmæssigt også anvendes til at opnå fradrag for opgaver, som ikke er omfattet af ordningen, til skatteministeren
Spørgsmål 45 på L 208
Svar på L 208 spm 45 DOK513364

Spm. 46

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der i perioden fra lovens ikrafttræden og frem til det særlige betalingsmodul er på plads, findes en løsning, som sikrer, at den del af befolkningen, der ikke har internetadgang, har adgang til at anvende ordningen på en smidig og hensigtsmæssig måde, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 208
Svar på L 208 spm 46 vJA DOK514454

Spm. 47

Spm. om, hvor mange job staten skal nedlægge for at gennemføre den foreslåede ”reduktion af centraladministrationen omfattende udgifter til løn og øvrig drift på 5 pct. årligt svarende til knap 1 mia. kr.” i 2013, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 47 DOK513635
Spørgsmål 47 på L 208

Spm. 48

Spm. om, hvilke arbejdsopgaver centraladministrationen skal ophøre med at løse i 2012 og 2013 for at spare henholdsvis 2,5 og 5 pct. – ud over de løbende ”effektiviseringer” på 2 pct. om året, til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 208
Svar på L 208 spm 48 DOK513636

Spm. 49

Spm. om regeringen er enig i, at det vil være grupper med høj indkomst og/eller formue, som har bedst mulighed for at udnytte skattefradragene, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 49 DOK514437 (2)
Spørgsmål 49 på L 208

Spm. 50

Spm. om, hvorfor regeringen ikke foreslår en målrettet støtte til energirenovering i stedet for at dele penge ud med rund hånd til alle typer af boligforbedringer, f.eks. installation af nye køkkener og jacuzzier, til skatteministeren
Spørgsmål 50 på L 208
Svar på L 208 spm 50 DOK513638

Spm. 51

Spm. om, hvor mange borgere regeringen forventer vil bruge ordningen til at energirenovere deres boliger, til skatteministeren
Spørgsmål 51 på L 208
Svar på L 208 spm 51 DOK513639

Spm. 52

Spm. om regeringens nye plan om, at der ikke må pålægges mindre virksomheder nye administrative byrder betyder, at mindre virksomheder ikke kan være leverandører af ydelser omfattet af forsøgsordningen i L 208, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 52 DOK513677
Spørgsmål 52 på L 208

Spm. 53

MFU spm. om lejere i den private udlejningssektor og i den almene sektor samt andelshavere vil kunne benytte fradraget til arbejder, som ikke er omfattet af beboerens egen råderet over boligen, f.eks. udvendige arbejder, til skatteministeren
Spørgsmål 53 på L 208
Svar på L 208 spm 53 DOK513647 (2)

Spm. 54

MFU spm. lejere i den private udlejningssektor og i den almene sektor samt andelshavere vil have mulighed for at benytte fradraget til samme arbejder som boligejere, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 54 DOK513656
Spørgsmål 54 på L 208

Spm. 55

MFU spm. om den enkelte beboer i et lejemål eller en andelsbolig vil kunne få et forholdsmæssigt fradrag af de samlede arbejdsomkostninger ved f.eks. at skifte vinduerne i en etageejendom, til skatteministeren
Spørgsmål 55 på L 208
Svar på L 208 spm 55 DOK513658

Spm. 56

MFU spm. om, hvordan ministeriet skønner, at fordelingen af anvendelsen af tilskuddet vil være på de forskellige ansøgergrupper (parcelhusejere, almene lejere, andelshavere og lejere i den private udlejningssektor), til skatteministeren
Svar på L 208 spm 56 DOK513670
Spørgsmål 56 på L 208

Spm. 57

MFU spm. om at sikre, at ansøgerne registres efter boform (almene lejere, privat udlejning, andelshavere, ejerboliger (herunder parcelhus/ejerlejlighed), til skatteministeren
Spørgsmål 57 på L 208
Svar på L 208 spm 57 DOK513682

Spm. 58

MFU spm. om at kommentere pressemeddelelse af 19. maj 2011 fra Boligselskabernes Landsforening ”Almene lejere skal også kunne fradrage istandsættelse”, til skatteministeren
Spørgsmål 58 på L 208
Svar på L 208 spm 58 DOK513660 (2)

Spm. 59

Spm. om at stille ændringsforslag om indsættelse af en revisionsbestemmelse i lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 59 på L 208
Svar på L 208 spm 59 DOK513687

Spm. 60

Spm. om, hvordan ministeren stiller sig til muligheden for at differentiere fradraget til vedligeholdelse på den måde, at beløbsgrænsen for fradrag vedrørende energirenoveringer gøres større end ved andre former for vedligeholdelse, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 60 DOK514460
Spørgsmål 60 på L 208

Spm. 61

Spm. om at vurdere de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af lovforslaget, til skatteministeren
Spørgsmål 61 på L 208
Svar på L 208 spm 61 DOK514223

Spm. 62

Spm. om eksempler på andre tilfælde, hvor indførelse af fradrag, tilskud, skattefritagelse el. lign. ikke anslås at føre til øget efterspørgsel efter det, der begunstiges, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 62 DOK514224
Spørgsmål 62 på L 208

Spm. 63

Spm. om at vurdere omfanget af sort arbejde i forbindelse med opførelse af køkkener og badeværelser, til skatteministeren
Spørgsmål 63 på L 208
Svar på L 208 spm 63 DOK514461

Spm. 64

Spm. om, hvor stor en del af den fradragsberettigede vedligeholdelse anslår ministeren vil omhandle køkkener og badeværelser, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 64 DOK514403
Spørgsmål 64 på L 208

Spm. 65

Spm. om at oplyse, hvor mange fuldtidsstillinger i centraladministrationen en besparelse på 900 mio. kr. svarer til, til skatteministeren
Spørgsmål 65 på L 208
Svar på L 208 spm 65 DOK515396

Spm. 66

Spm. om at redegøre for, om det er muligt eller sandsynligt, at lejerne tvinges ud i fradragsspekulation, hvis lovforslaget vedtages i den nuværende form, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 66 DOK515399
Spørgsmål 66 på L 208

Spm. 67

Spm. om det er korrekt forstået, at hvis en lejer i privat udlejning der skal til at fraflytte en lejlighed, og lejeren efter lejekontrakten skal aflevere lejemålet nyistandsat, at lejeren så skal istandsætte lejligheden inden lejeren opsiger lejemålet, til skatteministeren
Spørgsmål 67 på L 208
Svar på L 208 spm 67 DOK515402 (2)

Spm. 68

Spm. om, hvilken betydning det har for lejers udnyttelse af skattefradraget, hvis lejeren betaler til en indvendig vedligeholdelseskonto, eller hvis lejer selv står for den indvendige vedligeholdelse, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 68 DOK515403
Spørgsmål 68 på L 208

Spm. 69

Spm. om det er korrekt forstået, at lejeren i privat udlejning skal være bestiller af istandsættelsesarbejderne, for at få skattefradrag for lønudgifter, til skatteministeren
Spørgsmål 69 på L 208
Svar på L 208 spm 69 DOK515405

Spm. 70

Spm. om det er korrekt forstået, at hvis det er udlejeren i privat udlejning, som bestiller håndværkerne, så er der ikke noget skattefradrag til lønudgifter for lejerens vedkommende, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 70 DOK515406 (2)
Spørgsmål 70 på L 208

Spm. 71

Spm. om, hvilken rolle det vil have for lejeren, hvis det i lejekontrakten er aftalt, at udlejer vælger håndværker. Kan lejeren omgå denne bestemmelse, til skatteministeren
Spørgsmål 71 på L 208
Svar på L 208 spm 71 DOK515407 (2)

Spm. 72

Spm. om det er korrekt forstået, at hvis en lejer i almen udlejning, der skal til at fraflytte en lejlighed, og lejeren efter aftale i lejekontrakten skal aflevere lejemålet helt eller delvist nyistandsat, at lejeren skal istandsætte lejligheden inden lejeren opsiger lejemålet for at få mulighed for at fradrage lønudgifterne i skat, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 72 DOK515408
Spørgsmål 72 på L 208

Spm. 73

Spm. om det er korrekt forstået, at hvis en lejer i almen udlejning skal fraflytte et lejemål, og lejeren skal aflevere lejemålet helt eller delvist nyistandsat, skal lejeren aftale med udlejer, at lejeren står for dele af istandsættelsesarbejderne og hermed er det lejeren, der bestiller istandsættelsesarbejderne, for at få mulighed for at fradrage lønudgifterne i skat, til skatteministeren
Spørgsmål 73 på L 208
Svar på L 208 spm 73 DOK515409

Spm. 74

Spm. om, hvilken betydning det vil have, hvis lejer beder om forsyn, og man på dette syn fordeler istandsættelsesopgaverne, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 74 DOK515410
Spørgsmål 74 på L 208

Spm. 75

Spm. om, hvilken betydning det vil have for muligheden for lejers udnyttelse af fradraget, hvis lejer har misligholdt lejemålet, og lejer ønsker at stå for udbedringen af misligholdelse, til skatteministeren
Spørgsmål 75 på L 208
Svar på L 208 spm 75 DOK515411

Spm. 76

Spm. om, hvilken betydning det har for lejer, hvis lejer i forbindelse med råderetten moderniserer lejemålet med skattefradrag, fraflytter og herefter får en godtgørelse for arbejderne, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 76 DOK515748
Spørgsmål 76 på L 208

Spm. 77

Spm. om, hvorvidt en lejer kan opnå fradrag ved arbejder i boligen, udført af udlejer og for hvilke der efter Boligreguleringslovens bestemmelser af lejer skal betales forbedringslejeforhøjelse, til skatteministeren
Spørgsmål 77 på L 208
Svar på L 208 spm 77 DOK515413

Spm. 78

Spm. om, hvordan det sikres, at rettigheder til fradrag for istandsættelsesudgifter for en ejer af en ejerlejlighed, der skal sælges, ligestilles med lejers rettigheder til at fradrage udgifter i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 78 DOK515415 (2)
Spørgsmål 78 på L 208

Spm. 79

Spm. om, hvorvidt en ejer af en udlejet ejerbolig kan fradrage istandsættelsesomkostninger i forbindelse med istandsættelse ved en lejers fraflytning, til skatteministeren
Spørgsmål 79 på L 208
Svar på L 208 spm 79 DOK515416

Spm. 80

Spm. om, hvorvidt en lejers bidrag til udvendig og indvendig vedligeholdelse efter Lejelovens og Boligreguleringslovens bestemmelser herom kan give fradrag for lejeren, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 80 DOK515418
Spørgsmål 80 på L 208

Spm. 81

Spm. om at opliste de situationer, hvor en lejer kan opnå fradrag ved arbejder i lejerens bolig, til skatteministeren
Spørgsmål 81 på L 208
Svar på L 208 spm 81 DOK515419 (2)

Spm. 82

Spm. om at redegøre for de forventede udgifter for staten, hvis lejerne udnytter muligheden for at fradrage 15.000 kroner til istandsættelser ved fraflytning, til skatteministeren
Svar på L 208 spm 82 DOK515420
Spørgsmål 82 på L 208

Spm. 83

MFU spm. om en lejer i en privat lejebolig kan få fradrag for istandsættelsesarbejder, til skatteministeren
Spørgsmål 83 på L 208
Svar på L 208 spm 83

Spm. 84

Spm. om at forklare passagen ”om lejeren afholder udgiften selv”, herunder redegøre for, hvad der menes, til skatteministeren
svar på spørgsmål 84
Spørgsmål 84 på L 208

Spm. 85

Spm., om en andelshaver der fremlejer sin lejlighed med nyistandsættelseskrav ved fremlejetagers aflevering, til skatteministeren
Spørgsmål 85 på L 208
Svar på spørgsmål 85

Spm. 86

Spm., om en ejerlejlighedsindehaver, der udlejer sin lejlighed med nyistandsættelseskrav ved lejers aflevering, til skatteministeren
svar på spørgsmål 86
Spørgsmål 86 på L 208

Spm. 87

Spm., om en lejer har ret til fradrag, når lejer opsiger sit lejemål og lejer og udlejer bliver enige om, at der skal gennemføres arbejder for 15.000 kr., som lejer skal betale, til skatteministeren
Spørgsmål 87 på L 208
svar på spørgsmål 87

Spm. 88

Spm. om lejers adgang til servicefradrag, til skatteministeren
Spørgsmål 88 på L 208
svar på spørgsmål 88 DOK516755

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om en uddybende redegørelse for modtagne svar på spørgsmål stillet på lovforslaget og besvare eventuelle udestående og opfølgende spørgsmål vedrørende lovforslaget, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.