L 194 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.).

Forslaget indfører en særlig skatteordning, der under visse omstændigheder fritager selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning. Investorerne kan, hvis betingelserne herfor er opfyldt, opnå skattefritagelse af afkastet (avancer og udbytter) af unoterede iværksætteraktier i små og mellemstore virksomheder, der har været ejet i 3 år eller mere.

Formålet med forslaget er at lette tilvejebringelsen af risikovillig kapital til små og mellemstore iværksættervirksomheder i Danmark ved at give skattefordele til investorerne.

Desuden indeholder forslaget en ændring af kursgevinstloven, der retter op på, at selskaber ikke, som det var tilsigtet med ændringerne af bestemmelsen gennemført ved lov nr. 724 af 25. juni 2010, skal anvende den gennemsnitlige anskaffelsessum ved opgørelse af gevinst og tab på gæld udstedt på samme vilkår af samme udsteder.

Forslaget er led i aftalen af 8. november 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven 2011.

Fremsat den: 27. april 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. maj 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 624 af 14. juni 2011

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar - Iværksætteraktieordning
Høringsskema - Iværksætteraktieordning
Oversendelsesskrivelse - Iværksætteraktieordning

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 18. maj 2011

Bilag 8

Henvendelse af 25/5-11 fra FSR - danske revisorer

Bilag 9

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 25/5-11 fra FSR - danske revisorer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvilket ansvar advokaten eller revisoren påtager sig for korrektheden af de i erklæringen indeholdte oplysninger, og hvor der er hjemmel til at gøre straffeansvar gældende, hvis oplysningerne i erklæringen er ukorrekte,t il skatteministeren
Spørgsmål 1 DOK503179
Spørgsmål 1 på L 194

Spm. 2

Spm. om en definition af de eksisterende aktiekategorier: porteføljeaktier, datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, næringsaktier og egne aktier, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 194
Spørgsmål 2 DOK503180

Spm. 3

Spm. om, hvad forstås ved ”i overvejende grad” som anført i den foreslåede § 4 C, stk. 3, nr. 3, i aktieavancebeskatningsloven, til skatteministeren
Spørgsmål 3 DOK503935
Spørgsmål 3 på L 194
Spm. om. hvad forstås ved ”i overvejende grad” som anført i den foreslåede § 4 C. stk. 3. nr. 3. i aktieavancebeskatningsloven. til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om hvorfor den foreslåede § 4 C, stk. 3, nr. 4, i aktieavancebeskatningsloven, alene er begrænset til virksomhed inden for værfts-, kul- eller stålindustrien, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 194
Spørgsmål 4 DOK503956

Spm. 5

Spm. om en beskrivelse, der skridt for skridt redegør for, hvad en ”Ole Opfinder”, der har fået patent på en god idé, skal gøre for at få glæde af skattefritagelsen for afkast af porteføljeaktier, til skatteministeren
Spørgsmål 5 DOK503980
Spørgsmål 5 på L 194

Spm. 6

Spm. om, hvad det samlede provenutab ville være i 2011, hvis man havde afskaffet beskatning af porteføljeaktier i det pågældende år, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 194
Spørgsmål 6 DOK505007

Spm. 7

Spm. om at give tilsagn om at evaluere loven, når de nye regler har haft virkning ca. 1 år med sigte på at få belyst effekten af loven, til skatteministeren
Spørgsmål 7 DOK504527 (2)
Spørgsmål 7 på L 194

Spm. 8

Spm. om, hvorfor erklæringen skal indsendes via iværksætterselskabets advokat eller en godkendt revisor, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 194
Spørgsmål 8 DOK509456

Spm. 9

Spm. om, at oplyse om investorerne i iværksætterordningen kan være både selskaber og private i samme investorselskab, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 194
Spørgsmål 9 DOK509458

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.