L 195 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love. (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v., forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen).

Resume&'

Fremsat den: 27. april 2011. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar vedrørende tobaksafgiftsloven, fra skatteministeren
SAU L 195 Samlet høringssvar tobak [DOK495296].PDF
SAU L 195 Høringsnotat tobak [DOK495029]

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar vedrørende energiforbrug, fra skatteministeren
Høringssvar.energi.1.PDF
SAU L 195 Høringsnotat og høringssvar vedr. energi [DOK500409]
Høringssvar.energi.2.PDF
høringssvar.energi.3.PDF

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar vedrørende øl- og vinafgiftsloven, fra skatteministeren
SAU L 195 Samlet høringssvar ølmoderation [DOK500058].TIF
SAU L 195 Høringsnotat ølmoderation [DOK499047]X

Bilag 4

Supplerende høringsskema vedrørende energiforbrug, fra skatteministeren

Bilag 5

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 18. maj 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag om opdeling af lovforslaget, til skatteministeren
Svar på spørgsmål 1 DOK506744
Spørgsmål 1 på L 195

Spm. 2

Spm. om, hvor mange bryggerier, der i dag er omfattet af ølmoderationsordningen, og hvor mange der yderligere forventes at blive omfattet, såfremt lovforslaget vedtages, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 195
SAU L 195 - Svar på spørgsmål 2 DOK504013

Spm. 3

Spm. om, at der ønskes en opgørelse der viser stigningen i afgiften på brændsel og el til proces i henholdsvis 2012 og 2013, til skatteministeren
SAU L 195 - Svar på spørgsmål 3 DOK504305
Spørgsmål 3 på L 195

Spm. 4

Spm. om, at der ønskes en oversigt over de virksomheder, der skal betale den forhøjede energiafgift og som enten har et lavt energiforbrug i forhold til deres produktion eller er undergivet international konkurrence, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 195
SAU L 195 - Svar på spørgsmål 4 DOK504443

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, hvordan den del af forslaget, som omhandler afgifter på energi, og hvor der ikke tages hensyn til virksomheder, der allerede har reduceret deres energiforbrug, passer ind i regeringens samlede energipolitik, til skatteministeren
L 195 - SAU spørgsmål 5 DOK507191
Spørgsmål 5 på L 195

Spm. 6

Spm. om at bekræfte, at lavere afgiftssatser for energiintensive udlandskonkurrerende virksomheder, giver en mindre konkurrenceevnepåvirkning for disse virksomheder end ved at anvende ensartede energiafgifter for alle erhverv, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 195
SAU L 195 - Svar på spørgsmål 6 DOK506631

Spm. 7

Spm. om at bekræfte, at andre lande med betydelig energiafgifter på erhverv tilgodeser de energiintensive virksomheder med særlige lempelser af hensyn til konkurrenceevnen, til skatteministeren
SAU l 195 - Svar på spørgsmål 7 DOK506718 (2)
Spørgsmål 7 på L 195

Spm. 8

Spm. om at bekræfte, at reguleringen af afgiftssatserne på overskudsvarme i lovforslaget udgør en barriere for udnyttelse af det overskudsvarmepotentiale, der findes i industrien, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 195
Svar på spørgsmål 8 - L 195 DOK507079

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.