L 196 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Skattefritagelse for mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse for nedrivningsstøtte m.v.).

Efter forslaget indføres en skattefri bagatelgrænse, hvorefter virksomheder skal kunne give deres ansatte påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver på en værdi tilsammen på højst 1.000 kr., uden at det udløser skattepligt for de ansatte.

Derudover skattefritages ansatte af værdien af fri kost i de tilfælde, hvor pædagogisk spisetræning er en naturlig del af ansattes arbejde, og af fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement, når de ansatte modtager fribilletterne af deres arbejdsgiver.

Forslaget indebærer endvidere, at der gives a) et ligningsmæssigt fradrag på 36.000 kr. til færøske og grønlandske studerende i Danmark, b) skattefrihed for støtte ydet til nedrivning af faldefærdige bygninger og c) skattefritagelse for statslig godtgørelse til nyrepatienter med nefrogen systemisk fibrose (NSF).

Herudover justeres rejsereglerne, så en arbejdsgiver i visse tilfælde kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost og småfornødenheder med standardsatsen i mere end 12 måneder, og der gennemføres mindre ændringer/præciseringer vedrørende befordringsfradraget og behandlingen af negativ nettokapitalindkomst fra 2012.

Lovforslaget har baggrund i en aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet af 17. marts 2011 om at rette op på nogle områder i skattelovgivningen, hvor reglerne kan opfattes som nidkære eller urimelige. Med aftalen udmøntes en del af det merprovenu fra ændringen af reglerne om kantinemoms, som regeringen og Socialdemokratiet blev enige om i 2008, jf. lov nr. 525 af 17. juni 2008.

Fremsat den: 27. april 2011. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 27. maj 2011. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 554 af 1. juni 2011

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
høringssvar til L 196
høringsskema [DOK486585]

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 23/3-11 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vedrørende indberetning og beskatning af personalegoder

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 9/5-11 fra Nykredit

Bilag 7

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-11 fra Nykredit

Bilag 8

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 23/3-11 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 9

Henvendelse af 16/5-11 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 10

Skatteministerens kommentar til henvendelse af 16/5-11 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Bilag 11

Betænkning afgivet den 18. maj 2011

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for gældende regler og praksis for beskatningen i de tilfælde, hvor en oplægsholder modtager beskedne gaver som tak for sit oplæg, til skatteministeren
L 196 - svar på spm 1 DOK506533
Spørgsmål 1 på L 196

Spm. 2

Spm. om at redegøre for gældende regler og praksis for beskatningen i de tilfælde, hvor en virksomhed giver sponsorbilletter til f.eks. sportskampe til personer uden for ansættelsesforhold, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 196
L 196 - spm 2 DOK506928

Spm. 3

Spm. om, hvilke initiativer der vil blive taget med henblik på at sikre, at borgerne på en grundig, klar og utvetydig måde bliver informeret om pligten til at selvangive personalegoder, til skatteministeren
L 196 svar på spm 3 DOK507530
Spørgsmål 3 på L 196

Spm. 4

Spm. om, at arbejdsgiverne skal gøre lønmodtagerne opmærksomme på værdien af de goder, de modtager, men hvad er det for en praksis og vejledning, SKAT vil informere arbejdsgiverne om skal følges, med det sigte at reglerne bliver overholdt, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 196
L 196 - svar på spm 4 DOK507372

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.