L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn).

Lovforslaget forbedrer SKATs muligheder for at bekæmpe bl.a. terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet. I dag skal personer, der rejser ind eller ud af Danmark, og som medbringer kontanter til en værdi af mindst 10.000 euro, anmelde beløbet til SKAT. Loven udvider denne pligt til også at gælde kontanter i uledsagede forsendelser - dvs som sendes med post eller kurervirksomhed. Endvidere får SKAT mulighed for at tilbageholde de likvide midler i op til 72 timer, hvis det må frygtes, at de likvide midler kan sættes i forbindelse med strafbare aktiviteter.

Lovforslaget præciserer desuden, at SKAT kan foretage kropsscanning (dvs. en røntgenkontrol) som alternativ til kropsvisitering af rejsende, hvis den pågældende giver sin accept hertil.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2011.

Fremsat den: 13. oktober 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1558 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
LovforslagHøringssvar.toldloven
LovforslagHøringsnotat.toldloven
Lovforslag.Told. følgebrev SAUX

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

3. udkast til betænkning

Bilag 8

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 9

4. udkast til betænkning

Bilag 10

Nyt ændringsforslag, som erstatter tidligere fremsatte ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 11

5. udkast til betænkning

Bilag 12

6. udkast til betænkning

Bilag 13

Betænkning afgivet den 8. december 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om der er overvejelser om, at pengeoverførsler via elektroniske midler skal anmeldes på tilsvarende måde som ved overførsel af likvide midler over landegrænserne, til skatteministeren
L 31 svar på sp 1
Spørgsmål 1 på L 31

Spm. 2

Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ministeren finder det nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at stille forslag om en hjemmelsbestemmelse til anvendelse af krospscannere, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 31
bilag til spm. 2
L 31 svar på sp 2

Spm. 3

Spm. om, hvad ministerens holdning er til at lade den del af lovforslaget, som omhandler anvendelse af kropsscannere, udgå af lovforslaget, til skatteministeren
L 31 svar på sp 3
Spørgsmål 3 på L 31

Spm. 4

Spm. om at oplyse, hvilke erfaringer andre lande har gjort sig i forbindelse med anvendelse af kropsscannere, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 31
L 31 svar på sp 4

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om SKATvil få tilført ekstra ressourcer, til skatteministeren
L 31 svar på sp 5
Spørgsmål 5 på L 31

Spm. 6

Spm. om konsekvenser for Femern Bælt forbindelsen i forhold til økonomien og tidsplanen, til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 31
L 31 svar på sp 6

Spm. 7

Spm. om det nye indberetningssystem vil være klar til ibrugtagning på tidspunktet for lovforslagets ikrafttræden 1. januar 2011, til skatteministeren
L 31 svar på sp 7
Spørgsmål 7 på L 31

Spm. 8

Spm. om, hvilken viden man på nuværende tidspunkt har om de sundhedsmæssige aspekter forbundet med kropsscannere, til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 31
L 31 svar på sp 8

Spm. 9

Spm. om en opgørelse over omkostninger og effektiviseringsgevinster ved at anskaffe og anvende kropsscannere, til skatteministeren
Spørgsmål 9 på L 31
L 31 svar på sp 9

Spm. 10

Spm. om, hvad begrundelsen er for, at den foreslåede beløbsgrænse for anmeldelse ved forsendelser af likvide midler er angivet i euro og ikke i danske kroner, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 31
L 31 svar på sp 10

Spm. 11

Spm. om at stille ændringsforslag, hvorefter den foreslåede beløbsgrænse på 10.000 euro for anmeldelse ved forsendelser af likvide midler ændres til en beløbsgrænse i danske kroner, til skatteministeren
L 31 svar på spm 11
Spørgsmål 11 på L 31

Spm. 12

Spm. om, hvilket etisk reglelsæt der vil blive fastsat i forhold til at sikre, at resultater og oplysninger fra kropsscanninger ikke misbruges, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 31
L 31 svar på sp 12

Spm. 13

Spm. om, hvilke administrative konsekvenser det vil få for medarbejderne i SKAT, at Tast-Selv-indberetningssystemet ikke vil være klar til brug på tidspunktet for lovens forventede ikrafttræden den 1. januar 2011, til skatteministeren
L 31 svar på sp 13
Spørgsmål 13 på L 31

Spm. 14

Spm. om baggrunden for, at ministeren ikke har igangsat undersøgelser om de sundhedsmæssige aspekter ved at bruge kropsscannere, til skatteministeren
L 31 svar på sp 14
Spørgsmål 14 på L 31

Spm. 15

Spm. om at garantere, at der ikke er sundhedsmæssige risici for mor og foster forbundet med kropsscanning af gravide, til skatteministeren
Spørgsmål 15 på L 31
L 31 svar på sp 15 (2)

Spm. 16

Spm. om redegøre for, om der er en øget risiko for kropsscanning af syge mennesker, til skatteministeren
L 31 svar på sp 16
Spørgsmål 16 på L 31

Spm. 17

Spm. om der er specifikke sygdomme, hvor kropsscanning generelt ikke bør anvendes, til skatteministeren
Spørgsmål 17 på L 31
L 31 svar på sp 17

Spm. 18

Spm. om personalet der skal betjene kropsscannere vil kunne se på billederne, om f.eks. en kvinde er gravid, eller om en person har en sygdom, til skatteministeren
L 31 svar på sp 18 (2)
Spørgsmål 18 på L 31

Spm. 19

Spm. om, hvor stor stråledosis ”den mindre stråledosis” er udtryk for, til skatteministeren
Spørgsmål 19 på L 31
L 31 svar på sp 19

Spm. 20

Spm. om ministeren har kendskab til en kropsscanner, hvor det er dokumenteret, at man kan opnå den ønskede billedkvalitet, til skatteministeren
L 31 svar på sp 20
Spørgsmål 20 på L 31

Spm. 21

Spm. om de sundhedsmæssige vurderinger først endeligt kan vurderes, når man har truffet beslutning om, hvilken kropsscanner man vil anvende, til skatteministeren
Spørgsmål 21 på L 31
L 31 svar på sp 21

Spm. 22

Spm. om udgifter forbundet med indkøb af kropsscannere og udgifter til uddannelse af det personale, som skal betjene scanneren, til skatteministeren
L 31 svar på sp 22
Spørgsmål 22 på L 31

Spm. 23

Spm. om at bekræfte, at der hele tiden de steder, hvor kropsscannere anvendes, vil skulle være mindst 4 specialuddannede personer til stede, til skatteministeren
Spørgsmål 23 på L 31
L 31 svar på sp 23

Spm. 24

Spm. om det vil være påkrævet, at en person med lægefaglig uddannelse skal være til stede, til skatteministeren
L 31 svar på sp 24
Spørgsmål 24 på L 31

Spm. 25

Spm. om at redegøre for, hvilke retssikkerhedsmæssige betragtninger der lægger til grund for vurderingen af, at der bør være en hjemmelsbestemmelse, inden ministeren ved, om han overhovedet vil anskaffe og anvende kropsscannere, til skatteministeren
Spørgsmål 25 på L 31
L 31 svar på sp 25

Spm. 26

Spm. om behandlingen af spørgsmålet om at give hjemmel til anvendelse af kropsscannere kan få en velunderbygget redegørelse for de sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, økonomiske og administrative aspekter, til skatteministeren
L 31 svar på sp 26
Spørgsmål 26 på L 31

Spm. 27

Spm. om det vil være nødvendigt med indførelse af en straffebestemmelse, der kan bringes i anvendelse overfor eventuelt personale, der misbruger oplysningerne fra en scanning, til skatteministeren
Spørgsmål 27 på L 31
L 31 svar på sp 27

Spm. 28

Spm. om det vil være nødvendigt med ændringer af straffeloven for at sikre, at oplysninger fra et scanningsbillede kan anvendes i en eventuel straffesag mod den person, der er blevet scannet, til skatteministeren
L 31 svar på sp 28
Spørgsmål 28 på L 31

Spm. 29

Spm. om begrundelsen for, at ministeren ikke først søger Folketingets tilslutning til anvendelse af kropsscannere, når det er afklaret, hvilket udstyr der dokumenteret kan give den nødvendige billedkvalitet, til skatteministeren
Spørgsmål 29 på L 31
L 31 svar på sp 29

Spm. 30

Spm. om der er nogle juridiske regler og betragtninger, der indebærer, at hjemmelsbestemmelsen nødvendigvis skal gennemføres på nuværende tidspunkt, til skatteministeren
L 31 svar på sp 30
Spørgsmål 30 på L 31

Spm. 31

Spm. om at oplyse, om der alene er vurderet udstyr fra 1 specifikt firma, eller om SKAT har været/er i dialog med flere firmaer/producenter, til skatteministeren
Spørgsmål 31 på L 31
L 31 svar på sp 31

Spm. 32

Spm. om der ikke er andre lande, der anvender kropsscannere og har gjort sig erfaringer hermed end Storbritannien, til skatteministeren
L 31 svar på sp 32
Spørgsmål 32 på L 31

Spm. 33

Spm. om der ikke har været foretaget en høring af Transportministeriet og hvad er i givet fald begrundelsen herfor, til skatteministeren, kopi til transportministeren
Spørgsmål 33 på L 31
L 31 svar på spm 33

Spm. 34

Spm. om ministeren er bekendt med, at Københavns Lufthavn har fået tilladelse til at teste security scannere, som bygger på mikrobølgeteknologi, til skatteministeren, kopi til transportministeren
L 31 svar på sp 34
Spørgsmål 34 på L 31

Spm. 35

Spm. om hvornår testscannerne er taget i brug i Københavns Lufthavn, til skatteministeren, kopi til transportministeren
Spørgsmål 35 på L 31
L 31 svar på sp 35

Spm. 36

Spm. om der ikke har været foretaget en høring af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren
L 31 svar på sp 36
Spørgsmål 36 på L 31

Spm. 37

Spm. om det er korrekt, at typen med mikrobølger vurderes at være den mindst sundhedsskadelige, men at billedkvaliteten er bedst ved typer, der anvender røntgenstråler, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren
Spørgsmål 37 på L 31
L 31 svar på sp 37

Spm. 38

Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er amerikanske forskere, der mener, at stråler fra kropsscannerne kan være sundhedsskadelige og øge risikoen for hudkræft, til skatteministeren, kopi til indenrigs- og sundhedsministeren
L 31 svar på sp 38
Spørgsmål 38 på L 31

Spm. 39

Spm. om, hvilken type kropsscannere der anvendes i Storbritannien, til skatteministeren
Spørgsmål 39 på L 31
L 31 svar på sp 39

Spm. 40

Spm. om ministeren kan bekræfte, at tysk politi for nylig har påbegyndt testning af kropsscannere i Hamburg Lufthavn, til skatteministeren
L 31 svar på sp 40
Spørgsmål 40 på L 31

Spm. 41

Spm. om at ministeren bedes forholde sig til nyheden "Debat om kropsscannere i Kastrup Lufthavn” på Teknologirådets hjemmeside www.tekno.dk, til skatteministeren
Spørgsmål 41 på L 31
L 31 svar på sp 41

Spm. 42

Spm. om, hvornår det er lufthavnene henholdvis SKAT, der skal betale for indkøb og drift af de eventuelle kropsscannere, der skal anvendes i lufthavnene, til skatteministeren
L 31 svar på sp 42
Spørgsmål 42 på L 31

Spm. 43

Spm. om, hvornår det er personale ansat af lufthavnen henholdsvis SKATs medarbejdere, der skal foretage kropsscanningerne, til skatteministeren
Spørgsmål 43 på L 31
L 31 svar på sp 43

Spm. 44

Spm. om, i hvilket omfang spørgsmålet om anvendelse af kropsscannere har været drøftet/behandlet i EU-regi, til skatteministeren
L 31 svar på sp 44
Spørgsmål 44 på L 31

Spm. 45

Spm. om EU har beslutningskompetence til at stille krav om, at alle medlemslande skal anvende kropsscannere og i givet fald hvilken type, til skatteministeren
Spørgsmål 45 på L 31
L 31 svar på sp 45

Spm. 46

Spm. om at bekræfte, at der i artiklen imidlertid refereres til kropsscannere, der benytter sig af røntgenstråling, jf. afsnittet ”Hvad er en ”Naked Machine”, til skatteministeren
Spørgsmål 46 på L 31
L 31 svar på sp 46
L 31 svar på sp 46 (3)

Spm. 47

Spm. om at begrunde forskelle i de danske og tyske toldmyndigheders behov for at anvende henholdsvis mikrobølgescannere og røntgenscannere, til skatteministeren
L 31 svar på sp 47
L 31 svar på sp 47 (2)
Spørgsmål 47 på L 31

Spm. 48

Spm. om ministeren har søgt oplyst, hvilke vurderinger der ligger til grund for de tyske toldmyndigheders valg af microbølgescannere frem for røntgenscannere, til skatteministeren
Spørgsmål 48 på L 31
L 31 svar på sp 48

Spm. 49

Spm. om at indhente nærmere oplysninger om de amerikanske undersøgelser, til skatteministeren
Spørgsmål 49 på L 31
L 31 svar på sp 49

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.