L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter m.v.).

Lovforslaget indfører en obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejningsfirmaer kombineret med, at bundgrænsen for udlejere forhøjes fra 10.000 til 20.000 kr. for ejere af sommerhuse, der anvender den obligatoriske indberetningsordning.

Herudover afskaffes virksomheders fradrag for udgifter til tobak, og der indføres beskatning på fortjeneste ved salg af en ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt i en ejendom, der eksproprieres m.v.

Endvidere justeres reglerne for beskatning af fri helårsbolig med bopælspligt for ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, så det sikres, at ændringer af landbrugslovens regler om bopælspligt ikke utilsigtet medfører en ændret beskatning af den hidtil omfattede persongruppe.

Endelig indebærer lovforslaget, at for meget betalt dag-til-dag rente tilbagebetales, ikrafttrædelsesbestemmelsen for én skattekonto forenkles, og forældelsesfristen for krav på kildeskat vedrørende udbytter, royalties og renter omfattet af kildeskattelovens §§ 65-65D, forlænges fra 3 til 5 år.

Fremsat den: 17. november 2010. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. december 2010. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1560 af 21. december 2010

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Samlet høringsskema til Folketinget [DOK412314]
Høringssvar-sommerhus-samlet

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministeren
Document
høringsskema [DOK414311]

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar
supplerende høringsskema DOK419403

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Henvendelse af 3/12-10 fra HORESTA

Bilag 7

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 8

Resultatet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervRegulering (CKR) foreløbige AMVAB-måling af de administrative konsekvenser af L 75
Administrative konsekvenser for erhvervslivet som følge af L 75
FT-AMVAB-måling

Bilag 9

2. udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 8/12-10 fra Videncentret for Landsbrug

Bilag 11

Betænkning afgivet den 8. december 2010

Bilag 12

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 8/12-10 fra Videncentret for Landsbrug

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 10. december 2010

Bilag 15

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 16

Tillægsbetænkning afgivet den 15. december 2010

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvad der taler imod at lade beskatningen ske, når en evt. ejendom ændrer skattemæssig anvendelse og dermed udtræder af kriterierne for genanbringelse, til skatteministeren
Svar på SAU L 75 - spm 1
Spørgsmål 1 på L 75

Spm. 2

Spm. om beskatningsreglerne for persongrupper, der ifølge anden lovgivning, har eller har haft bopælspligt og er lovgivningsmæssigt forhindret i at overtage helårsboligen, til skatteministeren
Spørgsmål 2 på L 75
svar SAU L 75 - spm 2 DOK424535

Spm. 3

Spm. om, i hvilket omfang vurderer regeringen, at den obligatoriske indberetningsordning for bureauer vil medvirke til, at især sommerhusejere med en høj lejeindtægt, der på nuværende tidspunkt ikke selvangiver udlejningen, vil fravælge udlejning gennem bureau, til skatteministeren
Svar SAU L 75 - spm 3 DOK424631 (2)
Spørgsmål 3 på L 75

Spm. 4

Spm. om at oplyse, hvor mange af de sommerhuse, der udlejes gennem udlejningsbureau, der ejes af personer bosiddende udenfor den kommune, hvor sommerhuset er beliggende, til skatteministeren
Spørgsmål 4 på L 75
Svar på SAU L 75 - spm 4 DOK423673

Spm. 5

Spm. om der med lovforslaget helt sker bortfald af beskatning af lejeværdien af en helårsbolig med lovbestemt bopælspligt, til skatteministeren
Svar SAU L 75 - spm 5 DOK424543
Spørgsmål 5 på L 75

Spm. 6

Spm. om at oplyse skattelettelsens størrelse for den enkelte sommerhusudlejer som følge af forhøjelsen af bundfradraget fra 10.000 kr. til 20.000 kr., til skatteministeren
Spørgsmål 6 på L 75
Svar på SAU L 75 - spm 6 DOK423707

Spm. 7

Spm. om, hvilke beregningsforudsætninger og dokumentation ligger til grund for ministerens antagelse om, at hævelsen af bundfradraget ved udlejning af fritidsboliger fra 10.000 til 20.000 kr. fører til øget omsætning og stigende beskæftigelse i lokalsamfundene langs de danske kyster, til skatteministeren
Svar på SAU L 75 - spm 7
Spørgsmål 7 på L 75

Spm. 8

Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ministeren ikke allerede i foråret 2010 - hvor Folketinget vedtog ministerens lovforslag om at hæve bundgrænsen for udlejning af sommerhuse fra 7.000 til 10.000 kr. - foreslog en forhøjelse af bundfradraget til 20.000 kr., til skatteministeren
Spørgsmål 8 på L 75
Svar på SAU L 75 - spm 8

Spm. 9

Spm. om der ikke ligger statistiske oplysninger og/eller beregninger til grund for antagelserne om konsekvenserne af forhøjelsen af bundfradraget i lejeindtægter fra 10.000 kr. til 20.000 kr., til skatteministeren
Svar på SAU L 75 - Spm 9 DOK427239
Spørgsmål 9 på L 75

Spm. 10

Spm. om en skattelettelse på mellem ca. 2.000 og 2.900 kr., som bundfradraget vil give, vil kunne motivere fritidshusudlejere - der hidtil ikke har oplyst deres lejeindtægt - til nu at ville begynde at gøre det, til skatteministeren
Spørgsmål 10 på L 75
Svar på SAU L 75 - spm 10 DOK427352

Spm. 11

Spm. om statistiske oplysninger – hvilke kommuner, der har flest ejere af fritidsboliger m.v., til skatteministeren
Svar SAU L 75 - spm 11 DOK427185
Spørgsmål 11 på L 75

Spm. 12

Spm. om at oplyse - evt. på baggrund af statistiske oplysninger – hvilke kommuner, der har flest ejere af fritidsboliger, til skatteministeren
Spørgsmål 12 på L 75
Svar på SAU L 75 - spm 12 DOK427375 (2)

Spm. 13

Spm. om, hvorfor ministeren ikke bare gør det pligtigt for udlejningsbureauerne at foretage indberetning til SKAT uden at forhøje fritidshusejernes bundfradrag, til skatteministeren
Svar på SAU L 75 - spm 13 DOK427393 (2)
Spørgsmål 13 på L 75

Spm. 14

Spm. om det fremadrettet vil være et krav, at udlejning skal ske gennem et udlejningsbureau for at udnytte det hidtidige bundfradrag på 10.000 kr. for sommerhusudlejere, til skatteministeren
Spørgsmål 14 på L 75
Svar på SAU L 75 - spm 14 DOK429606

Spm. 15

Spm. om en beregning af ejendomsavancebeskatningen(for en skatteyder, der er fuldt skattepligtig til Danmark), til skatteministeren
Svar på SAU L 75 - spm. 15 [DOK431782]
Spørgsmål 15 på L 75

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.